Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Ontwerp Planwijziging Natuurbeheerplan Zeeland 2016

Het Natuurbeheerplan Zeeland wordt jaarlijks geactualiseerd. De begrenzing van enkele natuurgebieden en de ligging van de beheertypen worden gewijzigd op grond van nieuwe informatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van rapportages en van adviezen en verzoeken van beheerders. Zo worden de binnendijken gedetailleerd in het plan opgenomen, wordt het gebiedsgerichte project Waterdunen in het plan opgenomen en wordt de weidevogeldoelstelling voor een aantal gebieden, waaronder de Sint Laurense Weihoek, aangescherpt. De wijzigingen zijn van toepassing op de subsidieverlening natuurbeheer in 2016.

GS bewaren archeologie in onderwatereilandjes Kloosterzande

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het onverstoorde, bovenste deel van het veenpakket in de ondergrond te behouden en te beschermen. Hierdoor kunnen de mogelijk aanwezige archeologische waarden in de vorm van onderwatereilandjes bewaard blijven. Dit gebeurt in het kader van het ontgrondingproject Perkpolder bij Kloosterzande.

GS stellen beleidsregel voor verdeling ontwikkelruimte stikstof vast

Op 1 juli 2015 treedt de Programmatische Aanpak Stikstof in werking. Hierdoor komt ontwikkelruimte stikstof beschikbaar voor nieuwe activiteiten met stikstofemissies. Met de beleidsregel toedeling ontwikkelruimte stikstof in Zeeland stellen Gedeputeerde Staten regels vast voor de verdeling van deze vrije ontwikkelruimte.

Meer archeologisch onderzoek randzone Waterdunen onnodig

Gedeputeerde Staten hebben, naar aanleiding van uitgevoerd archeologisch onderzoek, besloten dat het voor vier locaties in de randzone van het natuurontwikkelingsgebied Waterdunen niet nodig is om nog meer archeologisch onderzoek uit te voeren.

Uitvoeringsovereenkomst Interreg VA Vlaanderen-Nederland en projectaanvraag Technische bijstand

Gedeputeerde Staten stemmen ermee in om voor de periode tot 2021 samen met de beide Zuid-Nederlandse provincies, de Vlaamse provincies en de beide lidstaten Vlaanderen en Nederland het programma Interreg VA Vlaanderen-Nederland uit te voeren. Dit programma biedt grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden mogelijkheden voor subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De doelstellingen van het programma liggen op het gebied van Innovatie, Duurzame energie, Milieu en Arbeidsmarkt.

Bevoorschotting Zeeuws Museum vooruitlopend op subsidieverlening 2015

Het Zeeuws Museum ontvangt jaarlijks integrale kostensubsidie van de Provincie Zeeland. Zij gaven eind 2014 aan de indeling van hun administratie te herzien, waardoor de begroting van 2015 aangepast gaat worden. Hierdoor wordt de beschikking 2015 later afgegeven. Het Zeeuws Museum verzoekt om die reden om voorschotten voor de maanden mei en juni 2015, net zoals zij hebben ontvangen voor de eerdere maanden dit jaar.

Subsidie project Zeeuwse huiskamer naar Impuls

De stichting ICT Zorg en Zeeland kreeg in oktober 2014 subsidie van de Provincie voor het project Woonomgeving- Zeeuwse huiskamer. Op verzoek van de stichting en de N.V. Economische Impuls hebben Gedeputeerde Staten besloten deze subsidie voor 2015 over te hevelen naar de N.V. Economische Impuls Zeeland.

Ontheffing accountantsverklaring restauratie beurtschip Frans Naerebout

De Stichting Beurtvaarder Frans Naerebout heeft Gedeputeerde Staten (GS) om een ontheffing gevraagd van het laten opstellen van een accountantsverklaring bij de rekening en verantwoording van de restauratie van het beurtschip. Dit is door GS goedgekeurd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 9 juni 2015.

Een greep uit de agenda: 

4 juni 215  

Carla Schönknecht woont een theatervoorstelling bij met de ZLTO op proefboerderij de Rusthoeve in Colijnsplaat.

6 juni 2015

Ben de Reu is aanwezig bij de overdracht van het informatiepaneel op de luisterplek van de Liberation Route bij het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Ook is hij aanwezig bij Vestrock in Hulst.

Carla Schönknecht geeft het startschot bij de Dag van de Watersport bij de Arne in Middelburg.

7 juni 2015

Commissaris van de Koning Han Polman woont de Sacramentsprocessie bij in Kwadendamme.

Ben de Reu bezoekt het Volkorenfestival op het Abdijplein in Middelburg.