Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 22 juni 2017

Subsidieaanvraag voor project ‘Een waardig afscheid van en voor geaborteerde kinderen’

Bij het provinciebestuur is een subsidieverzoek binnen gekomen om geaborteerde kinderen "een waardig afscheid te geven door deze te cremeren." Deze foetussen zouden worden gecremeerd in een crematorium in Eijsden. Zorg en sociaal beleid zijn geen kerntaken meer van de provincie. Daarnaast betreft het hier een aangelegenheid die nauwe raakvlakken heeft met de Wet op de Lijkbezorging, waarbij vooral de gemeenten een uitvoerende taak hebben. Besloten is om het subsidieverzoek daarom af te wijzen.

Instellen 60 km-zone op gedeelte provinciale weg N286

Op de N286 geldt nu een maximum snelheid van 80 km/uur. Aangezien de weg op veel plaatsen erg smal is, er heel veel aansluitingen van woningen en zijwegen direct op de weg zijn en de weg op een dijk ligt, is het vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid gewenst om de snelheid te verlagen naar 60 km/uur op het gedeelte van km 23.970 tot en met km 26.000. Ervaring leert dat het plaatsen van een bord niet voldoende is. Daarom is het plan om op dit gedeelte vier verkeersplateaus aan te leggen. Na publicatie van het verkeersbesluit in de Staatscourant geldt een bezwaartermijn van zes weken.

Aanpak Circulaire economie en energie

De overgang naar hernieuwbare energie en kringlopen is een grote uitdaging voor alle betrokken partijen. Ook in Zeeland. Daarom willen wij, samen met onze Zeeuwse partners, toewerken naar een Zeeuwse agenda energie en circulaire economie.

Jaarbericht 2016 PZEM NV

In de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) PZEM op 12 juni 2017 is het Jaarbericht PZEM NV 2016 door de aandeelhouders vastgesteld. GS sturen het betreffende document ter kennisname naar PS.

Dinsdag 20 juni 2017

Subsidie voor herinrichting Gaternissekreek, Westerschenge en Sloekreek

Binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) is er budget voor projecten om de waterkwaliteit te verbeteren waar de agrarische sector van kan profiteren. Waterschap Scheldestromen heeft hiervoor drie projecten ingediend waarvoor het GS-college subsidie toekent. Het benodigde budget hiervoor bestaat volledig uit Europese middelen. Het betreft de projecten Herinrichting Gaternissekreek, Westerschenge en Sloekreek. De subsidie die hiervoor wordt toegekend vanuit Europa is in totaal € 4.974.095,86.

Provincie werkt samen met Vlaanderen aan Interreg subsidieproject DOEN Energiemakelaar

Wegens Interreg Vlaanderen Nederland is een subsidieaanvraag Duurzame Ontwikkeling Energie Netwerken (DOEN) ingediend door leadpartner de Provincie Oost-Vlaanderen samen met de Vlaamse Provincies, de stad Gent, Ontwikkelingsmaatschappijen in Vlaanderen en Brabant en twee ingenieursbureau's. Deze aanvraag is door de eerste ronde en het advies is om ook Nederlandse provincies te betrekken als partner. Het project DOEN beoogt bestaande warmteprojecten te evalueren, een toolkit te ontwikkelen om energiemakelaars handvatten te geven en energiemakelaars aan de slag te laten gaan met concrete warmteprojecten. Voor de Provincie Zeeland biedt dit de mogelijkheid om aan te sluiten en voor de uitvoering van het warmteplan dat momenteel wordt opgesteld in de komende drie jaar een energiemakelaar in te zetten om warmteprojecten in de gebouwde omgeving verder te ontwikkelen. De looptijd van het project is 2018, 2019 en 2020 en de begroting van het Zeeuwse deel is € 350.000 wat voor de helft gesubsidieerd wordt. Voor het aanhaken als partner bij de subsidieaanvraag tekent de Provincie Zeeland nu een samenwerkingsovereenkomst met alle betrokken partijen.

Subsidie Vrijheidscolleges Zeeland en project 'Art. 1 in Beeld'

Gedeputeerde Staten hebben besloten subsidie te verlenen aan de Vrijheidscolleges Zeeland en het project 'Art. 1 in Beeld'. Deze projecten maken deel uit van het jaarprogramma van Four Freedoms door het jaar heen. Dit jaarprogramma bestaat uit verschillende activiteiten en evenementen waarin de thema's vrijheid, verdraagzaamheid en respect centraal staan.

Mensenrechtenconferentie Congres Raad van Europa 3 oktober 2017

Op 3 oktober 2017 vindt in Middelburg een mensenrechtenconferentie plaats van Congres Raad van Europa. Deze conferentie staat in het teken van non-discriminatie. Het GS-college vindt deze mensenrechtenconferentie in Zeeland van belang. Mensenrechten zijn de basis van vrijheid, gerechtigheid en vrede. Om deze rechten te beschermen is een voortdurende aandacht en een actieve bijdrage nodig. GS hebben daarom besloten hieraan een bijdrage te leveren door de gasten van de conferentie een lunch aan te bieden.

Jaarverslag 2016 Haagse lobbyist

GS hebben kennisgenomen van het door de Stuurgroep IJzendijke vastgestelde jaarverslag van de Haagse lobbyist. De Stuurgroep IJzendijke is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke Zeeuwse overheden (gemeenten, waterschap en provincie). Het jaarverslag is ter kennisneming doorgestuurd aan Provinciale Staten.

Zeeuwse Wieler Wind zes Daagse!

De Provincie steunt het opzetten van de Zeeuwse Wieler Wind zes Daagse (ZWW6D) met een subsidie aan SportZeeland. De ZWW6D wordt een fietsevenement, waarbij zes verschillende fietsroutes in Zeeland gereden worden in zes verschillende weekenden.  Dit zijn de Jan Raas route, Jo de Roo route, Keetie van Oosten-Hage route, Theo Middelkamp route. Wouter Weylandt route en de Zeeuwse Wind route. Hierbij wordt in elk weekend één route gereden die wordt uitgelicht in een deelevenement wat een dagvullend programma zal zijn. Het evenement is bedoeld voor iedereen die van fietsen houdt en de uitdaging wil aangaan. Dat zijn recreatieve fietsers, sportieve fietsers, zowel uit Zeeland, als Nederland en buitenlandse toeristen. De ZWW6D is voor alle leeftijden van jong tot oud.

GS corrigeren eerder besluit tot ophoging subsidieplafonds ontwikkeling nieuwe natuur en nazorgmaatregelen in bestaande natuur

Op 16 mei 2017 namen GS een besluit tot wijziging van het besluit tot opstelling van het Subsidiestelsel natuur en landschap (SNL) Zeeland. Dit bood de mogelijkheid om op grond van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) Zeeland subsidie aan te vragen voor een aantal gebieden binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Zeeland. In de lijst van gebieden waarop subsidie voor 2017 kan worden aangevraagd is abusievelijk één perceel niet opgenomen. GS hebben dit nu gecorrigeerd, waardoor op dit perceel de beoogde nazorgmaatregelen kunnen worden getroffen ter verbetering van de natuurkwaliteit.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 27 juni 2017.

Een greep uit de agenda: 

22 juni 2017    

Harry van der Maas is bij de regiobijeenkomst Campus Zeeland in Terneuzen.

Han Polman gaat op gemeentebezoek in Middelburg.

23 juni 2017

Jo-Annes de Bat en Ben de Reu zijn aanwezig bij het werkbezoek van secretaris-generaal Lidewijde Ongering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Flakkeese Spuisluis.

24 juni 2017             

Harry van der Maas bezoekt de ROVZ-trials in Goes.

Carla Schönknecht houdt een speech tijdens de Veteranendag in Ter Reede in Vlissingen.

25 juni 2017

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het Tuinconcert van Brassband Excelsior in Kloetinge.

Ben de Reu doet mee aan de Tour culinair 2017 in Zeeuws-Vlaanderen.