Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijna € 1,75 miljoen subsidie voor sloop en herstructurering van 39 projecten in heel Zeeland

De Provincie Zeeland subsidieert voor de vijfde keer projecten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad. Het gaat om 39 projecten uiteenlopend van het slopen van verouderde of verpauperde woningen, samenvoeging van woningen tot sloop van sociale huurwoningen. In totaal verdwijnen er 26 incourante particuliere woningen en 182 sociale huurwoningen, en komen er 11 particuliere woningen en 102 sociale huurwoningen voor terug die wèl energiezuinig en levensloopbestendig zijn. Met de bijna € 1,75 miljoen subsidie wordt voor meer dan € 21,5 miljoen aan investeringen in de sloop- en bouwsector gegenereerd. De projecten worden gesubsidieerd uit de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen. De zesde ronde van de Provinciale Impuls Wonen zal in 2017 gehouden worden.

Subsidie voor Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) ontvangt in 2017 een subsidie van € 664.047 om Zeeuwse natuurgebieden te beheren en te beschermen. Daarnaast is het van belang dat inwoners en toeristen van deze gebieden kunnen genieten. De subsidie maakt het ook mogelijk om recreatieve voorzieningen te realiseren op de terreinen, bezoekerscentra op een aantrekkelijke manier open te houden en vele excursies te verzorgen. Actualiteiten en publieksgerichte informatie worden gecommuniceerd in het tijdschrift van de stichting en op hun website.

Subsidie voor opstarten en instandhouding van Stichting Natuurcollectief Zeeland

In 2015 is besloten tot een gezamenlijke aanpak met verplichte certificering voor de subsidiëring van het natuurbeheer door de kleine particuliere beheerders. In 2016 is hiervoor Stichting Natuurcollectief Zeeland opgericht. Het doel van het oprichten van collectieven is om te komen tot een efficiënter subsidieaanvraagproces en daarmee lagere uitvoeringskosten, kwalitatief beter beheer, meer samenwerking in het gebied en een eenvoudige uitvoering van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

Beslissing op bezwaarschrift

Bezwaarde heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het door Gedeputeerde Staten (GS) buiten de beslistermijn besluiten op een vergunningaanvraag op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. De adviescommissie bezwaarschriften van de Provincie Zeeland heeft GS geadviseerd om het bezwaarschrift gegrond te verklaren en aan bezwaarde een bedrag te betalen voor het overschrijden van de beslistermijn. Dit betekent dat GS de bezwaarde een bedrag van € 1.260 dienen te betalen voor het overschrijden van de beslistermijn. Daarnaast dienen GS de door bezwaarde gemaakte proceskosten en de gederfde wettelijke rente te vergoeden.

Subsidie voor InnoGo!

De Provincie Zeeland verleent € 1.425.000 subsidie aan het Investeringsfonds Zeeland voor het project InnoGo!. InnoGo! zorgt voor begeleiding en coaching en verstrekt leningen met een hoger risicoprofiel tegen redelijke voorwaarden. De doelstelling van InnoGo! betreft het faciliteren, begeleiden en ondersteunen van innovatieve starters en MKB'ers tot een financierbaar businessplan en/of een erkend prototype.

Provinciaal verslag begroting 2017 in kader artikel 12-aanvraag Vlissingen

De gemeenteraad van Vlissingen heeft op 10 november 2016 besloten een aanvraag te doen voor een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds (artikel 12) voor het begrotingsjaar 2017. GS zijn verplicht om vóór 15 februari van het jaar waarvoor de aanvullende uitkering wordt aangevraagd een provinciaal verslag vast te stellen en toe te zenden aan de beheerders van het gemeentefonds (de minister van BZK en staatssecretaris van Financiën). In het verslag is een analyse op genomen van de financiële ontwikkelingen, onderzocht in hoeverre de gemeente heeft voldaan aan eerder opgelegde bijzondere voorschriften en is verslag gedaan van het door GS uitgeoefende financieel toezicht.

Begroting 2017 Vlissingen

De gemeente Vlissingen staat onder preventief begrotingstoezicht. In verband met de artikel 12-status van Vlissingen beschikt Vlissingen niet over een structureel en reëel sluitende begroting en hebben GS daarom besloten goedkeuring te onthouden aan de begroting voor 2017. Omdat de reguliere bedrijfsvoering en de uitvoering van bestaand beleid doorgang moeten vinden hebben GS toestemming verleend voor het doen van de in de begroting 2017 geraamde uitgaven, met uitzondering van een aantal nader omschreven posten. Deze besluiten zijn afgestemd met de artikel 12-inspecteur van het rijk. Ook hebben GS toestemming gegeven aan het doen van enkele nieuwe uitgaven.

Subsidie voor project Zeeland Financial Matching

De Provincie Zeeland verleent € 142.500 subsidie aan de NV Economische Impuls Zeeland voor het project Zeeland Financial Matching (FM). Zeeland FM biedt ondernemers de mogelijkheid om met behulp van een voucher een financieel specialist in te schakelen om zo hun kans op financiering te vergroten. De doelstelling van Zeeland FM is het bevorderen van de realisatie van financieringen van innovatieve bedrijven in het MKB voor de stimulering van bedrijvigheid en ondernemerschap in de regio.

Werkplan verkeersveiligheid 2017 vastgesteld

Het werkplan verkeersveiligheid 2017 is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. De speerpunten Fietsveiligheid, Snelheid en Aandacht worden in 2017 voortgezet. Op het gebied van de samenwerking gaan we met een vernieuwde aanpak aan de slag. Het werkplan is een uitwerking van het beleidsplan verkeersveiligheid Zeeland met de titel: Op weg naar 0 vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers. Het ROVZ voert het werkplan samen met haar partners uit. Meer informatie over het ROVZ en het werkplan 2017 zijn te vinden op de website van het ROVZ. Voor wat betreft het verlenen van verkeerseducatieve subsidies wordt de besluitvorming voor kleinere subsidieverzoeken gemandateerd aan het afdelingshoofd Mobiliteit en Samenleving.

Beslissing op bezwaar inzagerecht persoonsgegevens

GS nemen een beslissing op bezwaar in een Wbp-procedure (Wet bescherming privacy). Verzoeker heeft inzage gevraagd in de verwerking van zijn persoonsgegevens. GS hebben die inzage verschaft en laten het primaire besluit in stand. Een proceskostenvergoeding wordt afgewezen.

Beantwoording vragen Westerscheldetunnel

Een burger heeft een aantal vragen gesteld over de Westerscheldetunnel. Deze vragen worden, voor zover mogelijk, beantwoord.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 7 maart 2017.

Een greep uit de agenda: 

21 februari 2017

Carla Schönknecht is aanwezig bij de ondertekening van het landelijk Kustpact in Den Haag.

Harry van der Maas gaat naar opening praktijkafdelingen Calvijn College in Krabbendijke.

22 februari 2017          

Harry van der Maas bezoekt het Werkdiner Maak Verschil in Utrecht.

Carla Schönknecht houdt een toespraak bij de kick off Opwaarderen fietsvoorzieningen in Terneuzen.

23 februari 2017          

Harry van der Maas onthult het bouwbord van de Tractaatweg in Terneuzen.

27 februari 2017

Jo-Annes de Bat gaat naar de persconferentie Tacx Pro Classic Zeeland in het provinciehuis in Middelburg.

28 februari 2017

Jo-Annes gaat naar de Donateursbijeenkomst van de St. Levende Delta bij waterschap Scheldestromen in Middelburg.