Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Alle BRZO bedrijven in Zeeland onder provinciaal bevoegd gezag

Sinds 1 januari 2016 vallen alle Zeeuwse BRZO bedrijven (Besluit risico's zware ongevallen) onder provinciaal bevoegd gezag. Dit betekent in Zeeland dat in totaal vier bedrijven extra onder bevoegd gezag van de Provincie zijn gekomen. Deze vier bedrijven vielen voor deze wetswijziging onder het bevoegde gezag van de gemeenten Hulst, Goes en Terneuzen. De bedrijven zijn Tieleman uit Hulst, Bison International uit Goes, Feraico uit Sas van Gent en Vlaeynatie uit Westdorpe. De uitvoering van de WABO taken (Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht) voor alle BRZO bedrijven heeft de Provincie gemandateerd aan de BRZO RUD. Om deze taak ook naar behoren te kunnen uitvoeren, moet de BRZO RUD hiervoor geld krijgen. Het college heeft besloten om voor de WABO taken van deze bedrijven een bedrag van in totaal € 150.000 te verzoeken aan de Staten. Daarnaast heeft het college besloten dat het belangrijk is dat de kwaliteit van de RUD verbetert. Hiervoor wordt in totaal een bedrag van € 256.200 beschikbaar gesteld.

Nadere technische afspraken MAR-kazerne

Nadere afspraken tussen Provincie en Defensie zijn nodig over het opleveren van de gronden, de ontsluitingsroute en de aansluiting op de nutsvoorzieningen. In een brief aan Defensie heeft de Provincie deze op een rijtje gezet. Daarnaast bevat de brief een aantal nadere inhoudelijke voorstellen, voortkomend uit het lopende overleg tussen Defensie en de Provincie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de locatie van de aansluitpunten voor de nutsvoorzieningen, over het voortgezette gebruik (tot eind 2017) van de naturistencamping en over de nieuwe ontsluitingsroute.

Oosterscheldevisie 2018-2024

De Oosterschelde is het kloppende hart van de Zeeuwse Delta. Het ruimtegebruik in dit gebied wordt steeds complexer. Nu al wordt druk op de beschikbare ruimte ervaren: in de toekomst zal dit alleen maar verder toenemen. De Oosterschelde is van grote internationale betekenis voor de natuur. Vanuit economisch oogpunt is het gebied van ook van groot (inter)nationaal belang voor recreatie en toerisme en de schelpdiervisserij en -kweek. Naast schelpdiervisserij is er visserij op garnalen en kreeften. Ook loopt er een scheepvaartroute door de Oosterschelde die de Zeeuwse en Vlaamse havens verbindt met de Rotterdamse haven en het achterland in Duitsland. De mogelijke ontwikkelingen in de Oosterschelde vragen steeds urgenter om een betere en meer centrale afstemming. Ook moet er voor de provincie Zeeland een Omgevingsvisie Zeeland worden opgesteld, die tegelijkertijd de opvolging is van het huidige Omgevingsplan 2012-2018. De in dit kader op te stellen Oosterscheldevisie 2018-2024 is een belangrijke bouwsteen voor deze Omgevingsvisie Zeeland.

NTKC vindt tijdelijk nieuw kampeerterrein bij Ellewoutsdijk

De Nederlandse Toeristen Kampeer Club (NTKC) heeft het College van GS per brief op de hoogte gesteld van het gegeven dat de NTKC tijdelijk een nieuw kampeerterrein heeft gevonden op het terrein van de Nederlandse Caravan Club bij Ellewoutsdijk. De NTKC moest in 2013 haar kampeernatuurterrein bij Zoutelande sluiten. De NTKC heeft nu een tijdelijke locatie gevonden. Omdat de huidige, tijdelijke locatie geen (potentieel) natuurgebied is, blijft de NTKC op zoek naar een alternatieve locatie voor een kampeernatuurterrein dat wel aan de wensen en doelstelling van de vereniging voldoet (beleving van kamperen in de natuur voor de leden en natuurbeheer door de leden). In antwoord op de brief van de NTKC geven GS aan dat zij hopen dat de NTKC spoedig een geschikte nieuwe locatie zal vinden, die ook verenigbaar is met het natuur- en landschapsbeleid van de Provincie en dat er vanuit de Provincie altijd de bereidheid is om in een vroegtijdig stadium over potentiële locaties in overleg te treden.

Provincie Zeeland besluit tot afsluiten drie weggedeelten wegens Gebiedsontwikkeling Perkpolder

Ter bevordering van de leefbaarheid in het noordelijke deel van de gemeente Hulst is het project Gebiedsontwikkeling Perkpolder opgezet. De eerstvolgende fase richt zich op de herinrichting van de Westelijke Perkpolder. In het kader van deze werkzaamheden hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland besloten om drie weggedeelten aan het openbaar verkeer te onttrekken. Dit betreffen (delen van) de Perkstraat, de Zeedijk IV en de Westzijde Veerhaven in Walsoorden in de gemeente Hulst. Deze weggedeelten komen te vervallen in het opnieuw ingerichte gebied. Bestemmingen in of nabij het gebied blijven bereikbaar door een nieuw te realiseren openbare weg: de Doornweg.

Provincie Zeeland ondersteunt landelijke fiets- en wandelroutes

Nederland heeft een (inter)nationale routestructuur voor lange wandel- of fietstochten. In Zeeland loopt ruim 4% van de lange-afstand-wandelroutes en 5% van de landelijke fietsroutes. Het beheren en onderhouden van de landelijke routes wordt in Zeeland uitgevoerd door vele tientallen vrijwilligers, ondersteund en aangestuurd door respectievelijk Wandelnet en het Landelijk Fietsplatform. Samen met de andere Provincies en het Rijk ondersteunt de Provincie Zeeland hun activiteiten naar rato van de werkzaamheden die voor Zeeland nodig zijn. Het belangrijkste argument om deze activiteiten te steunen, is dat deze routes van economische waarde zijn voor de Zeeuwse toeristische sector en bijdragen aan de leefbaarheid. De landelijke routes sluiten volledig aan op de Zeeuwse knooppuntensystemen voor zowel wandelen en fietsen.

Zeeland: 5 sterren fietsprovincie

De vrijetijdseconomie is voor Zeeland van groot economisch belang. In deze economie draait het voor een groot deel om de beleving van Zeeland en de Zeeuwse kwaliteiten. De fiets is perfect om alle mooie plekjes te ontdekken. De routenetwerken en fietsvoorzieningen moeten daarom op het hoogste kwaliteitsniveau liggen. Zeeland scoort de laatste jaren al goed als het gaat om recreatief fietsen. VVV Zeeland gaat een aantal verbeteringen doorvoeren die de fietservaring nog verder verbetert, zoals de vindbaarheid van fietsvriendelijke horeca, het saneren van een aantal oude, niet meer onderhouden fietsroutes en het promoten van recreatief fietsen in Zeeland. Met deze verbeterpunten wil Zeeland een vijf-sterren fietsregio worden.

Provincie wijst verzoek intrekken toestemming bouw woningen aan Seispark af

In 1996 heeft de Provincie toestemming verleend voor de bouw van 27 woningen aan het Seispark in Middelburg. Inmiddels zijn 21 woningen gerealiseerd en bestaat het voornemen om de resterende zes woningen te bouwen. Een omwonende heeft de Provincie verzocht de toestemming in te trekken voor de resterende zes woningen en/of de gemeente te verzoeken de verleende bouwvergunning in te trekken. De Provincie wijst dit verzoek af, omdat de bouw van de zes woningen past binnen het provinciale beleid.

Faunabeheereenheid Zeeland sluit aan bij landelijk Faunaregistratiesysteem

De Provincie Zeeland stelt ruim € 10.000 beschikbaar aan de Faunabeheereenheid Zeeland (FBE) om aan te sluiten bij een landelijk Faunaregistratiesysteem (FRS). De FBE zorgt voor een planmatig beheer van de fauna in Zeeland,  zoals het binnen de perken houden van de damhertenpopulaties in de Manteling van Walcheren en op de Kop van Schouwen-Duiveland. Ook verzorgt de FBE ontheffingen voor agrariërs die schade aan hun gewassen ondervinden van in het wild levende dieren. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting in de nieuwe wet Natuurbescherming voor afschotregistratie en rapportages en de analyse en vergelijking van data met cijfers uit andere provincies, is het noodzakelijk dat de gegevens worden geautomatiseerd. Het is daarom een logische keuze om het aan te sluiten bij het landelijk registratiesysteem. Dit systeem wordt inmiddels door negen van de twaalf provinciale FBE's gebruikt.

Maatregelen nodig voor steenuil in Zeeuws-Vlaanderen

Stichting Landschapsbeheer Zeeland gaat in de Kanaalzone zes steenuilbiotopen herstellen of aanleggen. De reden daarvoor is dat het aantal steenuilen flink is afgenomen in Zeeuws-Vlaanderen en in het bijzonder in de Kanaalzone. De maatregelen bestaan onder andere uit de aanplant van knotwilgen en hoogstamfruitbomen, het snoeien van een monumentale boom en de aanleg van poelen. Daarmee is het project niet alleen gunstig voor steenuilen, maar draagt het project ook bij aan de landschappelijke verfraaiing van Zeeuws-Vlaanderen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met vrijwilligers van de Steltkluut, 't Duumpje, STONE en de Uilenwerkgroep Zeeland.

Reactie op SER Advies rapport Campus Zeeland!

De SER Zeeland heeft (ongevraagd) haar positieve visie op het Adviesrapport Campus Zeeland! (CZ) met de Provincie Zeeland gedeeld. De SER noemt CZ ambitieus wat haar zeer aanspreekt omdat daar ook de urgentie uit blijkt om de kennisinfrastructuur te versterken. Daarbij adviseert de SER om binnen het economisch beleid van de Provincie Zeeland voldoende middelen te reserveren voor de uitvoering CZ, prioritering aan te brengen op de uitgebreide- en breed samengestelde projectenlijst en aandacht te blijven besteden aan de consequenties van de ontwikkelingen waar het VMBO/MBO landelijk, maar zeker ook in Zeeland voor komt te staan.
Het SER-advies is gedeeld met de stuurgroep CZ. Zowel de Provincie als de Stuurgroep zijn blij met de adhesie van de SER. De Provincie geeft in haar reactie aan dat het voornemen is om voor de uitvoering van CZ middelen te reserveren en, mede met inachtneming van het recent gepresenteerde actieprogramma 'Zeeland in Stroomversnelling', prioritering in de ambities aan te brengen. Het belang aandacht te schenken aan het MBO wordt gedeeld; maar is geen (expliciet) item van CZ.

Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid 2016 ontvangen

De Provincie Zeeland heeft de gevraagde subsidie van € 291.992 in het kader van Impuls Omgevingsveiligheid ontvangen. De RUD Zeeland kan over het geld beschikken om het opgestelde Uitvoeringsprogramma uit te voeren. De deelprogramma's waaraan de subsidie besteed zal worden, hebben betrekking op:
1. Informatie- en Kennisstructuur;
2. Lokaal externe veiligheidsbeleid en dan met name:
a. ondersteuning taakuitvoering bevoegd gezag;
b. structuurvisies Omgevingsveiligheid;
c. groepsrisico
d. transport gevaarlijke stoffen.

Instellen adviescommissie POP-3 Zeeland

In het kader van het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP-3) zullen in de komende jaren openstellingen plaats vinden. Het ligt voor de hand dat er diverse projecten in dit kader worden ingediend. Het programma schrijft een tendersystematiek voor. Op basis hiervan dienen de beste projecten door middel van ranking te worden geselecteerd. Een adviescommissie POP-3 gaat Gedeputeerde Staten over de projecten en hun ranking adviseren.

Openstelling LEADER lopende kosten 2015-2023

Voor Zeeland is voor LEADER in totaal € 2,8 miljoen aan EU-middelen beschikbaar. Een deel hiervan kan worden ingezet voor zogenoemde lopende kosten (technische bijstand). Hierbij moet gedacht worden aan de kosten die de Lokale Actiegroep (LAG) maakt in de voorbereiding, begeleiding, beoordeling en coördinatie van projectaanvragen voor LEADER. Het secretariaat van de LAG wordt door functionarissen uitgevoerd die ondergebracht zijn bij de Provincie Zeeland. De Provincie Zeeland is hiermee namens de LAG ook als penvoerder de beoogd aanvrager voor deze openstelling.

Subsidies restauratie rijksmonumenten

Subsidies in het kader van hoofdstuk 5 van het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2013 voor restauraties van rijksmonumenten in 2017 kunnen worden aangevraagd van 1 juli 2016 tot en met 6 september 2016. Het voor 2017 maximaal te verlenen subsidiebedrag bedraagt € 1.375.200.

Verantwoording ontvangen startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking in het jaar 2015

De Provincie heeft voor het jaar 2015 een subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangen voor activiteiten die het gebruik van de bestuurlijke strafbeschikking milieu stimuleren. De RUD Zeeland voert die werkzaamheden voor de Provincie uit. Nu wordt de subsidie met het ministerie afgewikkeld.  

Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

De Provincies hebben met de vakorganisaties in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA) in het kader van de cao provincies 2016, overeenstemming bereikt over het nemen van twee salarismaatregelen die wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) noodzakelijk maakt. De Provincie Zeeland dient vervolgens decentraal te besluiten tot wijziging van de CAP.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 28 juni 2016.

Een greep uit de agenda: 

22 juni 2016 

Jo-Annes de Bat brengt ’s morgens een bezoek aan het Fab Lab in Middelburg. ’s Middags is hij aanwezig bij een veldwerkbijeenkomst Zilte Teelt in Nieuw Namen en daarna bij het Ground Breaking Event van Trinseo Maintenance Value park in Terneuzen.

Han Polman is aanwezig tijdens de presentatie van het programma van het Prinsjesfestival in Den Haag.

Ben de Reu neemt deel aan een Brainstormbijeenkomst Grensoverschrijdende Arbeidsmobiliteit in Brussel.

Carla Schönknecht ondertekent namens de Provincie de vierde overeenkomst voor de komst van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen. 's Avonds gaat ze naar de cocktail party aan boord van MS de Ruyter in Vlissingen.

23 juni 2016   

Harry van der Maas bedankt projectteam Sloeweg in ’s-Heerenhoek.

25 juni 2016

Ben de Reu bezoekt het NK Wielrennen 2016 op de Brouwersdam.

27 juni 2016

Carla Schönknecht is aanwezig bij de werkconferentie Zuid Westelijke Delta in inspiratiecentrum Brouwersdam.