Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Toezenden begrotingswijziging Thermphos aan  ministerie van BZK

Naar aanleiding van de toezichtsbrief bij de begroting 2017 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verzocht om de begrotingswijziging met betrekking tot de verwerking van de financiële gevolgen van de vertraging van de sanering Thermphos aan hem ter informatie toe te zenden. GS geven uitvoering aan dit verzoek.

Provinciaal advies artikel 12-rapport 2016

De minister van  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Gedeputeerde Staten gevraagd hem te adviseren over het verzoek van de gemeente Vlissingen om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2016 op grond van artikel 12 Financiële-verhoudingswet. GS hebben op basis van het artikel 12-rapport van de rijksinspecteurs een positief advies uitgebracht. Hierbij is wel nadrukkelijk gewezen op het feit dat er grenzen zijn aan de maatschappelijke haalbaarheid van de bezuinigingen.

GS informatiebijeenkomst Maak Verschil

In de proeftuin Maak Verschil zet Zeeland stappen om de bestuurskracht in Zeeland te vergroten. Er is een werkagenda voor 2017 uitgebracht. Ook landelijk wordt de balans van de proeftuinen opgemaakt. Dat vormt een logisch moment om ook met Provinciale Staten te spreken over de ontwikkelingen tot nu toe en de vervolgstappen voor 2017 tijdens een informatiebijeenkomst.

Ontwerplijst zwemwaterlocaties 2017

Jaarlijks moeten Gedeputeerde Staten een officiële lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. In deze lijst zijn alle Zeeuwse zwemwaterlocaties opgenomen die door waterbeheerders en de Provincie worden onderzocht op waterkwaliteit, veiligheid en inrichting. Van deze locaties wordt de waterkwaliteit tweewekelijks of maandelijks onderzocht tijdens het zwemseizoen. Jaarlijks worden deze gegevens via het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan Brussel gerapporteerd. Locaties die niet zijn aangewezen door de Provincie worden niet gecontroleerd. Zwemmen is daar op eigen risico (wordt afgeraden), maar is niet verboden mits aangegeven (bijvoorbeeld bij sluizen en bruggen).

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 28 maart 2017.

Een greep uit de agenda: 

22 maart 2017

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Nationale Boomfeestdag in Braakman-Zuid in Philippine.

Harry van der Maas neemt het Adviesrapport namen toekomstige viaducten Tractaatweg (N62) in ontvangst in Westdorpe.

Carla Schönknecht opent het info- en beleefpunt De Schone Waardin in Ritthem. ’s Avonds houdt ze een toespraak bij de sociëteitsavond Noord-Beveland over de Kustvisie.

23 maart 2017

Ben de Reu opent de Taskforce Interreg in Gent.

24 maart 2017

Jo-Annes de Bat is ’s avonds aanwezig bij de Jaarvergadering van Algemeen Vissersbelang Bruinisse in Bruinisse.

Harry van der Maas bezoekt het Walchers Contact in Middelburg.

Han Polman opent de 23e editie van het Walchers Contact in De Nieuwe Kerk in Middelburg.

27 maart 2017

Harry van der Maas bezoekt de conferentie Maak Verschil in Den Haag.