Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 23 november 2017

Artikel 12 Vlissingen : toestemming uitgaven

In verband met de artikel 12-status van Vlissingen en het feit dat Gedeputeerde Staten (GS) goedkeuring hebben onthouden aan de begroting voor 2017, moeten GS voor iedere nieuwe uitgaaf toestemming verlenen. Alleen uitgaven die onuitstelbaar en onontkoombaar zijn, komen voor toestemming in aanmerking. In nauw overleg met de artikel 12-inspecteur hebben GS besloten toestemming te verlenen aan de volgende uitgaven: diverse extra kosten in het sociaal domein, de tweede kwartaalrapportage 2017 en de overheveling van budgetten uit de jaarrekening 2016.

Sponsoring evenementen

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een provinciale richtlijn vastgesteld voor het sponsoren van evenementen in Zeeland. Hiermee wordt het mogelijk om samenwerking aan te gaan met succesvolle evenementen die geen subsidie nodig hebben voor de organisatie het evenement, maar die wel van waarde kunnen zijn voor de realisatie van provinciale doelstellingen.

9e wijziging begroting 2017 en 1e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland

In de 9e wijziging van de begroting 2017 en de 1e wijziging van de begroting 2018 zijn de financiële gevolgen uit de Najaarsnota 2017, de derde ronde Programmering investeringsagenda en het dekkingsvoorstel verwerkt. Daarnaast zijn er in deze begrotingswijzigingen ook een aantal budgettair-neutrale wijzigingen opgenomen, de gevolgen van de Septembercirculaire 2017 van het Provinciefonds en de 3e ronde Budgetbewaking 2017 verwerkt.

Subsidie voor uitgiftecentrum Kledingbank Zeeland in Zeeuws-Vlaanderen

De Kledingbank Zeeland ontvangt een éénmalige subsidie voor het opzetten van een uitgiftecentrum voor Zeeuws-Vlaanderen. Het centrum komt in Terneuzen. De Kledingbank Zeeland doet dit op verzoek van de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, Deze betalen jaarlijks een vast bedrag per klant. De Kledingbank Zeeland is een initiatief van burgers en werkt nu nog alleen vanuit Middelburg. Met een uitgiftepunt in Terneuzen wordt deze voorziening beter bereikbaar voor de mensen die hierop zijn aangewezen.

Dinsdag 21 november 2017

Kaders voor nieuwe Omgevingsvisie

Nieuwe uitdagingen vragen om nieuw omgevingsbeleid. In de kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 wordt voor zeventien onderwerpen een keuze voorgelegd aan Provinciale Staten. De keuze bepaalt of er een nieuwe richting wordt gekozen en welke rol de Provincie Zeeland daar in speelt. Het gaat onder andere over ontwikkelingen langs de kust en deltawateren, omgaan met klimaatverandering, opwekking van duurzame energie, veranderingen in de landbouw en versterking van de voorzieningen in de steden. Na bespreking in Provinciale Staten worden de keuzes uit de kadernota verder uitgewerkt in een eerste versie van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2018, die in maart 2018 beschikbaar komt.

Verlenging indieningstermijn Regionale impuls Hulst

De Provincie Zeeland heeft afgesproken dat de gemeente Hulst projecten die de regio een impuls geven, kan indienen voor subsidie. Deze impuls komt uit het Natuurpakket Westerschelde. De indieningstermijn voor projecten is door de Provincie verlengd tot uiterlijk 1 januari 2020.

Provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen verlengen huidige samenwerking opruimen verontreiniging en schade wegennet

De Provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen verlengen de huidige samenwerking voor het opruimen van verontreiniging en schade op hun wegennet. Dit houdt in dat ze gezamenlijk de opdracht verlenen om schade aan het wegdek, de berm en objecten na een ongeval of anderszins snel te kunnen herstellen. Binnen de vooraf door Provincie en waterschap vastgestelde responstijd moet de gecontracteerde aannemer na een melding van een ongeval aanwezig zijn met het benodigde materieel. Hiermee is de weg zo spoedig mogelijk na een incident weer beschikbaar voor de weggebruiker.

Tarieven en dienstregeling fietsvoetveer 2018 vastgesteld

Jaarlijks stelt het GS-college de dienstregeling en de tarieven voor het fietsvoetveer vast als concessieverlener. Zowel de dienstregeling als de tarieven zijn voor een advies voorgelegd aan het Overleg Platform Openbaar Vervoer (OPOV). Beide onderdelen zijn door het OPOV van een positief advies voorzien. In de nieuwe dienstregeling wordt het aanbod van afvaarten beter afgestemd op de vraag. Dit betekent dat de afvaarten in de ochtend- en avondspits, waar heel weinig gebruik van gemaakt wordt, zullen vervallen. Daarnaast wordt de vertrektijd van twee afvaarten ’s ochtends aangepast om te zorgen voor aansluiting op de nieuwe spitstreinen. Voor 2018 is er voor gekozen de tarieven aan te passen conform de Landelijke Tarieven Index (LTI). Dit betekent een (beperkte) verhoging van alle tarieven met 1,13%.

Monitor Brzo inspecties 2016

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de monitor Brzo inspecties 2016. Het gaat om een landelijke monitor. Daarom zijn de gegevens over de Zeeuwse situatie toegevoegd.

Campus Zeeland ondersteunt Kennis- en Innovatienetwerk Schelde Industrial Safety Network

Het kennis- en innovatienetwerk Schelde Industrial Safety Network ontvangt financiële steun om het organiserend vermogen verder te versterken. Het netwerk bestaat uit ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden actief op het thema veiligheid binnen de sectoren Havens & Logistiek en Water & Energie. Het doel is om de onderlinge kennisuitwisseling en innovatie op het gebied van industriële, maritieme en ondergrondse veiligheid te versterken. Het gaat hierbij om veiligheid voor personen, de organisatie en de omgeving. Kerndoel is de kennis en kwaliteit van veiligheid in het Belgisch-Nederlandse deltagebied te vergroten. Op dit moment zijn twintig partijen waaronder tien ondernemers (onder andere DOW Benelux, H4A, Electra 21 group en Multra ship) betrokken bij het Schelde Industrial Safety Network. De leden bepalen de agenda, welke onder andere de volgende thema's in projectgroepen omvat: vorming gezamenlijke oefen- en trainingskalender, afstemmen onderwijsaanbod, veiligheid bij werken op windparken in zee.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 28 november 2017.

Een greep uit de agenda: 

23 november 2017

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de opening van het nieuwe gebouw van het Hoornbeeck College in Goes en daarna onthult hij een informatiepaneel voor de circulaire kantoorunits van Biobased Terneuzen.           

Harry van der Maas opent het nieuwe gebouw van het Hoornbeeck College in Goes.

24 november 2017

Ben de Reu is spreker bij de opening van de restauratie van het voormalige burgerweeshuis in Aardenburg.

25 november 2017

Jo-Annes de Bat en Han Polman zijn aanwezig bij de Zeeuwse Pioniersprijs in het provinciehuis in Middelburg.

27 november 2017      

Harry van der Maas bezoekt het minisymposium Dementievriendelijk Zeeland op Schouwen-Duiveland.