Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 24 augustus 2017

Provincie besluit tot afsluiten weggedeelten Visodeweg en Havenweg in Vlissingen wegens vestiging nieuwe kazerne

Door vestiging van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne dienen weggedeelten van de op het terrein gelegen openbare wegen, de Visodeweg en de Havenweg, aan het openbaar verkeer onttrokken te worden. Bestemmingen in of nabij het betrokken gebied blijven bereikbaar via alternatieve (landbouw- en fiets)routes. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 31 augustus 2017 gedurende zes weken ter inzage, zodat eventuele zienswijzen kunnen worden ingediend. Het streven is de onttrekkingsprocedure voor 1 april 2018 af te ronden.

Spiegeling openbaar bestuur in Zeeland

GS hebben met een brief Provinciale Staten, de gemeenten en het waterschap geïnformeerd over de stand van zaken van het binnenkort te starten onderzoek 'spiegeling van het openbaar bestuur in Zeeland'. Het door een onafhankelijke commissie uit te voeren onderzoek moet nog voor de raadsverkiezingen in maart 2018 adviezen opleveren over hoe de gezamenlijke Zeeuwse overheden individueel en in samenwerking invulling kunnen geven aan de (toekomstige) opgaven.

Dinsdag 22 augustus 2017

Subsidie voor acht natuurgebieden vanuit Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland

GS verlenen € 752.363 subsidie aan Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) en € 29.086 subsidie aan Staatsbosbeheer wegens de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland (SKNL). De subsidies zijn bedoeld als bijdrage voor de omvorming van landbouw naar natuur, voor het nemen van maatregelen die de ontwikkeling van gewenste natuur op gang helpt en/of voor het nemen van maatregelen die de kwaliteit van bestaande natuur verbeteren. Het gaat om percelen in Beekhoekspolder (Walcheren), Kievitshoek (Walcheren), Oude Veerseweg (Walcheren), Weel in de Heerepolder (Zuid-Beveland), Groote Gat (Zeeuws Vlaanderen), Waterwingebied Clinge - Sint-Jansteen (Zeeuws Vlaanderen), Bosje van Klompe (Tholen) en Margarethapolder (Zeeuws-Vlaanderen). Hierdoor kan bijna elf hectare landbouwgrond worden ingericht tot natuurgebied gezien de realisatie van het Natuurnetwerk Zeeland en kunnen binnen bestaande natuurgebieden, met een gezamenlijke oppervlakte van bijna 200 hectare, nazorg-maatregelen worden getroffen ter verbetering van de natuurkwaliteit.

Zeeland stelt eenzijdig regionale woningmarktafspraken Walcheren vast

Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft de regionale woningmarktafspraken van Walcheren vastgesteld. De colleges van burgemeester en wethouders van de Walcherse gemeenten hebben samengewerkt om te komen tot afspraken. Op een onderdeel kon men het onderling niet eens worden, namelijk de invulling van nog niet ingevulde planningsruimte voor woningbouwplannen, de zogenaamde ladderruimte. Gedeputeerde Staten heeft een afwegingskader voor nieuwe woningbouwplannen bepaald voor de invulling van de ladderruimte zodat de regionale woningmarktafspraken toch vastgesteld kunnen worden. Regionale woningmarktafspraken zijn nodig om de woningbouwplannen binnen een woningmarktregio op elkaar af te stemmen, zodat vraag en aanbod van woningbouwtypes en locaties in evenwicht kan worden gebracht. Hiermee wordt duidelijkheid gecreëerd voor alle partijen die betrokken zijn bij woningbouw op Walcheren. Ook zorgt dit voor een onderbouwing van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Het college van GS hoopt dat op termijn alsnog regionaal breed gedragen woningmarktafspraken kunnen worden vastgesteld op basis van een uit te voeren kwalitatief woningonderzoek.

Campus Zeeland steunt prestigieuze studenten competitie 2017

In november 2017 komen zeventig, door Nederlandse en Vlaamse Universiteiten en HBO instellingen geselecteerde, jonge onderzoekers twee dagen naar Zeeland voor de prestigieuze student research conference. De conferentie is een uitgelezen kans om Zeeland als interessant onderzoeks- onderwijs- woon en werk gebied onder de aandacht van (jonge)onderzoekers te brengen. De Provincie Zeeland/Campus Zeeland steunt de conferentie met € 10.000 en ondersteuning in de communicatie.

Provincie gaat akkoord met invoering Ticketbox op de bus

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het verzoek van Connexxion om per 1 oktober 2017 een nieuwe kaartautomaat op de bussen te introduceren: de ticketbox. De ticketbox past in het streven van vervoerders om contant geld op de bus te weren. De invoering van de ticketbox betekent dat reizigers hun losse kaartjes per 1 januari 2018 niet langer contant kunnen betalen, maar met een bankpas moeten afrekenen. Met de ticketbox worden ook het assortiment aan kaartjes en de tarieven aangepast. Invoering van de ticketbox heeft geen gevolgen voor reizigers, die reizen met de OV-chipkaart.

Rapport damherten Haringvreter

In opdracht van de Provincie Zeeland en Staatsbosbeheer heeft onderzoeksinstituut Alterra onderzocht of de Haringvreter voldoende ruimte en voedsel biedt voor een levensvatbare populatie damherten. Het rapport is 22 augustus uitgebracht. Conclusie van Alterra is dat de Haringvreter voldoende ruimte en voedsel biedt voor  de damherten.

Reactie GS aan de Rekenkamer over Robuustheid bestuurlijk bestel in Zeeland

De Rekenkamer Zeeland heeft GS in kennis gesteld van de concept-onderzoeksopzet van het onderzoek ‘Robuustheid van het bestuurlijk bestel in Zeeland.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 29 augustus 2017.

Een greep uit de agenda: 

25 augustus 2017

Harry van der Maas onthult een bord bij Absdale.

Ben de Reu opent ’s middags de Zonne Energie Coöperatie te Oostburg.

Carla Schönknecht brengt ’s morgens een werkbezoek aan Ecotap te Boxtel.