Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Aanleg fietspaden N665 Sloedam-Arnemuiden en afwaarderen hoofdrijbaan

De huidige fietspaden langs de N665 tussen de Sloedam en Arnemuiden zijn in zeer slechte staat en voldoen niet meer aan hetgeen je een fietser als wegbeheerder wil bieden. De fietspaden zijn te smal en liggen te dicht bij de hoofdrijbaan. Gladheidsbestrijding is onuitvoerbaar. Om deze redenen rijden (brom-)fietsers regelmatig over de hoofdrijbaan. Gedeputeerde Staten besluiten om de hoofdrijbaan af te waarderen van 80 km/u naar 60 km/u en aan beide zijden nieuwe fietspaden aan te leggen van twee meter breed.

Openstelling subsidiemaatregel 'Niet-productieve investeringen water, internationale doelen'

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open voor 'niet-productieve investeringen Water, internationale doelen'. Niet productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben. De investeringen dienen een link te hebben met de landbouw. Het bedrag dat wordt opengesteld is 6 miljoen euro. Projecten dienen een ondergrens te hebben van 250.000 euro. Het moeten dus grote projecten zijn. De Provincie stuurt hierop vanwege de beheersbaarheid van de uitvoeringskosten.

Sluiting provinciale kantoorgebouwen

In verband met de uitreiking van de Four Freedom Awards is wegens veiligheidsredenen besloten een groot deel van de provinciale kantoorgebouwen op donderdag 21 april 2016 af te sluiten.

Provinciale reactie op Waterkeringenbeheerplan waterschap

Het waterschap heeft het Waterkeringenbeheerplan 2016-2021 ter inzage gelegd. De Provincie vindt het een helder document, waarin de belangrijkste provinciale speerpunten ten aanzien van waterveiligheid en ruimtelijke ordening een duidelijke plek hebben. In het verlengde van de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie vraagt de Provincie om aandacht voor de zorg van de regionale keringen. Wat betreft bebouwingsmogelijkheden in de waterkeringszone is afstemming gewenst met Rijkswaterstaat, Provincie en gemeenten. Tenslotte wordt verzocht om bij de komende toetsing van primaire waterkeringen prioriteit te geven aan trajecten met een groot overstromingsrisico en locaties waarbij duidelijkheid gewenst is over de ruimtelijke consequenties van dijk- of kustversterking.

Grenzeloos Biobased Onderwijs

De Provincie Zeeland ondersteunt de overgang naar een economie gebaseerd op hernieuwbare, groene grondstoffen, de zogenaamde biobased economie. De Provincie Zeeland heeft de intentie om het project Grenzeloos Biobased Onderwijs te co-financieren met een bedrag van maximaal € 51.676,25 zodat het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen kan deelnemen aan dit project. Het Training Center haalt hiermee eenzelfde bedrag aan Europese subsidie binnen. Tijdens dit project worden in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven onderwijsprogramma's (e-learnings) ontwikkeld voor (bio)chemie en industriële verwerking van bijvoorbeeld suiker.

Kenniscentrum Kusttoerisme verzamelt, analyseert en vertaalt cijferbronnen voor Zeeuwse Vrijetijdseconomie

De Provincie Zeeland investeert in meer samenhang binnen en profilering van het Zeeuws toeristisch-recreatief product en dito uitstraling. Voor de uitvoering daarvan geeft ze een financiële bijdrage aan de Toeristische Uitvoeringsalliantie, bestaande uit de VVV Zeeland, Economische Impuls Zeeland en het Kenniscentrum Kusttoerisme (onderdeel van de HZ). Het Kenniscentrum Kusttoerisme garandeert kennisverwerving, - deling en- monitoring voor de onderbouwing en toetsing van het beleid en voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven binnen de vrijetijdssector. Daartoe ontvangt ze een bedrag van maximaal € 178.452. Dit draagt bijvoorbeeld bij aan de verdere ontwikkeling van de Zeelandpas, de positionering van Zeeland als gezonde regio of de realisatie van nieuwe exploitatie- en verdienmodellen voor ondernemers in de sector.

Provincie Zeeland draagt bij aan aanvraag Europees project voor de natuur in de Deltawateren

Met het project 'Rust voor vogels, Ruimte voor mensen in de Zuidwestelijke Delta' gaat de Provincie Zeeland samen met Vogelbescherming Nederland, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat aan de slag om de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in de Zuidwestelijke Delta sterk te verbeteren. Tegelijkertijd wordt het kijken naar vogels leuker en aantrekkelijker gemaakt. Als de aanvraag wordt toegekend, zal in de komende zes jaar het project worden uitgevoerd.

Bestedingsplan sport 2016

Gedeputeerde Staten stemmen in met het Bestedingsplan sport 2016. De Provincie Zeeland investeert in het bieden van 'sportkansen' aan de jeugd. We willen jongeren de kans geven om zich vanuit Zeeland te ontplooien. Dit doen we door het Olympisch Netwerk Zeeland te steunen. Extra aandacht is er daarbinnen voor de Zeeuwse kernsporten. Jeugdigen die niet kunnen sporten vanwege hun financiële positie geven we een 'sportkans' via het Jeugdsportfonds Zeeland. Grote evenementen in Zeeland ondersteunen we vanwege de vele Zeeuwen die hier actief of als vrijwilligers bij betrokken zijn en voor de promotionele waarde die ze hebben.

Subsidie Huis van de Techniek

Gezien de (toekomstige) vraag van het Zeeuwse bedrijfsleven naar voldoende goed geschoold technisch personeel ligt er een belangrijke uitdaging om de leerlingen, studenten (nog) meer kennis te laten maken met bedrijven die in deze sectoren actief zijn en de beroepsmogelijkheden die hier liggen. Via het Huis van de Techniek worden in 2016 diverse activiteiten uitgevoerd gericht op het kiezen voor- en het leren en werken in de techniek. De Provincie Zeeland stelt € 30.000 beschikbaar om de nieuwe activiteiten en ondersteuningsprojecten uit te voeren. Naast de Provincie stellen ook de onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en Zeeuwse gemeenten middelen beschikbaar. De totale kosten zijn begroot op € 428.000.

Subsidie voor Veilig Verkeer Nederland district Zeeland

Veilig Verkeer Nederland (VVN) district Zeeland is een actieve partner van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Zij voert educatieve verkeersprojecten en -activiteiten uit ter bevordering van de verkeersveiligheid in Zeeland. Hierbij komen alle leeftijdsgroepen aan bod. Voor het jaar 2016 ontvangt VVN district Zeeland hiervoor een subsidie van € 74.580.

Wob-verzoek Marinierskazerne

Met een beroep op de Wob heeft een inwoner van Zeeland verzocht om toezending van het verzoek van de Provincie aan het waterschap Scheldestromen, om gronden beschikbaar te stellen voor de komst van de Marinierskazerne naar Vlissingen. Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan dit verzoek tegemoet te komen en de betreffende stukken toe te zenden.

CROW ProContract overeenkomst

Gedeputeerde Staten sluiten een overeenkomst met het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW) om te komen tot uniformiteit in structuur en inhoud van de provinciale contract- en aanbestedingsdocumenten.

Beslissing op bezwaar

Gedeputeerde Staten hebben het bezwaar tegen de afwijzing van het subsidieverzoek voor de restauratie van het rijksmonument 's-Heerenhoeksedijk 5 in 's-Heerenhoek conform het advies van de adviescommissie bezwaarschriften niet-ontvankelijk verklaard. Dit omdat het bezwaarschrift is ontvangen buiten de door artikel 6:7 gestelde termijn.

Beslissing op bezwaar

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een beslissing genomen op het bezwaarschrift van een bezwaarmaker en de gemeente Kapelle. Dit bezwaarschrift was gericht tegen het besluit van GS van 14 augustus 2015 tot het verlenen van een reguliere omgevingsvergunning voor milieu aan Scheepswerf Reimerswaal inzake het plaatsen van twee mobiele geluidsarme aggregaten.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 29 maart 2016.

Een greep uit de agenda: 

22 maart 2014

Harry van der Maas ondertekent de akte van oprichting Tractaatweg BV in Middelburg.

24 maart 2016

Jo-Annes de Bat en Han Polman bezoeken het bedrijf Loontjens.

Harry van der Maas is bij de nationale finale van Skills Talents op Neeltje Jans.

25 maart 2016

Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas bezoeken Damen Shipyards in Vlissingen.