Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Openstellingsbesluit POP-3 Jonge Landbouwersregeling

De jonge landbouwersregeling stimuleert jonge landbouwers tot en met 40 jaar om fysiek te investeren in de verduurzaming van hun agrarische onderneming. Het zal daarbij voornamelijk gaan om de aanschaf van moderne installaties en machines. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van bijvoorbeeld het milieu, biodiversiteit of volks- en diergezondheid en mag niet alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van de onderneming. Het maximaal beschikbare budget voor aanvragen in deze openstelling bedraagt € 475.000 waarvan de helft uit het Europese budget van het Europees Fonds voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling (ELFPO) komt en de andere helft door Provincie Zeeland wordt bijgedragen.

Aanleg van tijdelijke parkeerplaats op Thermphosterrein

De (tijdelijke) parkeerplaats, aan de achterkant van de voormalige fabriek van Thermphos, moet worden uitgebreid om voldoende parkeergelegenheid te kunnen bieden voor het aantal projectmedewerkers dat werkzaamheden verricht vanaf deze locatie. De aanvankelijk door VCB ingediende melding is zodanig gewijzigd dat er nu stelconplaten op de verontreinigde grond zullen worden gelegd en er geen grond meer wordt afgegraven. Daarmee voldoet de melding aan de wettelijke eisen.

Provincie gaat over tot duurzaam vervoer voor eigen medewerkers

Jaarlijks maken de medewerkers van de Provincie zo'n kleine 500.000 dienstkilometers voor onder andere inspectiewerkzaamheden, bijeenkomsten en overleg met gemeenten. De meeste medewerkers maken binnen Zeeland gebruik van de eigen auto. Gedeputeerde Staten zien mogelijkheden om efficiëntie en duurzaamheid te verbeteren door de aanschaf van vijf duurzame wagens. Hiervan zijn er drie volledig elektrisch; ook komen er twee hybride auto voor de wat langere ritten. De auto's worden geleverd door twee Zeeuwse bedrijven. Zij kwamen als goedkoopste en beste uit de aanbesteding.

Zeeland is mede ondertekenaar afspraken rond watersportmogelijkheden

De Provincie Zeeland is mede ondertekenaar van de bestuurlijke afspraken voor het behouden en ontwikkelen van de recreatieve vaarmogelijkheden in Nederland. Door deel te nemen aan deze landelijke afspraken zorgen de gezamenlijke Provincies en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ervoor dat de doorgaande vaarroutes verder ontwikkeld worden. Dit is goed voor de watersport in Zeeland. Zeker omdat Zeeland zo ook over het water goed bereikbaar blijft.

Verzoek om informatie over integriteitsonderzoeken

Het NRC Handelsblad heeft op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) alle Provincies aangeschreven met het verzoek informatie te verstrekken over alle integriteitsonderzoeken die na 1 januari 2012 in opdracht van de Provincie zijn uitgevoerd. Het Wob besluit voorziet in verstrekking van de gevraagde informatie.

Subsidie voor verbeteren doorstroming en samenwerking tankbinnenvaart

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 20.000 subsidie beschikbaar te stellen aan het project Barge Connect van Zeeland Connect. Dit project moet de doorstroming en samenwerking verbeteren in de tankbinnenvaart. De tankvaart is een belangrijke vervoerstroom voor Zeeland. Jaarlijks varen er circa 10.000 tankschepen naar de bedrijven in het Zeeuwse havengebied. Om de doorstroming, zowel op het water als de administratieve processen, te verbeteren en te vereenvoudigen, werken Zeeland Seaports, Rijkswaterstaat, Schuttevaer, DOW, Zeeland Refinery en de Provincie met elkaar samen. Inmiddels is er al één project gestart: het verminderen van de opvaarverboden. Uiteindelijk levert de samenwerking in deze branche de volgende voordelen op: verminderen van het aantal opvaarverboden; betere afstemming tussen verladers, schippers, rederijen en het havenbedrijf en het verbeteren van de informatievoorziening en een betere doorstroming van de binnenvaart schepen.

Af te graven delen Hedwigepolder moeten nader archeologisch onderzocht worden

Gedeputeerde Staten hebben, naar aanleiding van uitgevoerd archeologisch onderzoek, besloten dat de af te graven delen van de Hertogin Hedwigepolder in de gemeente Hulst nader archeologisch onderzocht moeten worden. De graafwerkzaamheden zullen daarom door een archeoloog begeleid gaan worden.

Toeristische bewegwijzering Struisvogelboerderij Monnikenwerve

Struisvogelboerderij Monnikenwerve heeft een aanvraag voor een ontheffing op de Wegenverordening ingediend om een verwijsbord langs de provinciale weg te mogen plaatsen. Gelet op de unieke toeristische eigenschappen van de struisvogelboerderij wordt de ontheffing gegeven en mag de boerderij een verwijsbord langs de provinciale weg plaatsen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 29 november 2016.

Een greep uit de agenda: 

22 november 2016

Het GS-college gaat op werkbezoek bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland in Stellendam.

23 november 2016

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Arkema in Vlissingen en ’s avonds is hij gastspreker bij de Openbare Avond van de inwoners van Noord-Beveland in Kats.

Harry van der Maas gaat naar het Jaarcongres Zeeland Connect in Middelburg.

Han Polman is aanwezig tijdens de Final Conference Mirgex, in Brugge.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de kick-off bijeenkomst van het Interreg project PROFIT in Goes. Daarna spreekt ze tijdens de Toeristische Ontmoetingsdag in de Mythe in Goes.

24 november 2016

Harry van der Maas gaat op werkbezoek bij het Hoornbeeck College en EduDelta.

Ben de Reu is aanwezig bij de CD-presentatie van SLIK van Peter Slager in Middelburg.

25 november 2016

Jo-Annes de Bat geeft zijn visie op de voedselproductie en de bijdrage van de Zeeuwse landbouw bij het Seminar Banking for Food in Goes.

28 november 2016

Carla Schönknecht is aanwezig bij Toeristisch Ondernemend Zeeland in Vlissingen. 's Avonds is ze aanwezig bij de informatiebijeenkomst Raden en Staten over de nieuwe kazerne in het provinciehuis in Middelburg.