Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Provincie Zeeland maakt Provinciaal Jeugddebat 2016 in het provinciehuis mogelijk

De Nationale Jeugdraad organiseert ieder jaar provinciale jeugddebatten in de twaalf provincies. Jongeren komen tijdens deze debatten in aanraking met provinciale politiek. Met hun deelname krijgen zij ook de mogelijkheid actief deel te nemen en te worden geselecteerd voor het Nationaal Jeugddebat in de Tweede kamer in Den Haag. Het provinciaal Jeugddebat maakt een belangrijk onderdeel uit van de debatleerlijn binnen het jongerenparticipatiebeleid Jouw Zeeland van de Provincie Zeeland. Daarom subsidiëren Gedeputeerde Staten deze activiteit met € 3.000. De activiteit zal op 17 november 2016 plaatsvinden. In 2015 deden er 40 Zeeuwse scholieren aan mee.

Nieuwe Sluis Terneuzen komt in realisatiefase

Eind mei heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het uitvoeringsbesluit voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen genomen. De aanbesteding voor de aanleg van deze grote nieuwe sluis van 427x55x16 meter binnen het sluizencomplex is inmiddels gestart. De Provincie Zeeland ondersteunt de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen, omdat daarmee de wachttijden voor de binnenvaart bij het sluizencomplex zullen worden verminderd en de positie van de Zeeuwse havens zal worden versterkt. In 2012 heeft daarom het provinciaal bestuur besloten 2,5 miljoen euro bij te dragen aan dit project. Nu het project de realisatie ingaat, wordt het moment van betaling bepaald.

Overeenkomst gezamenlijke Europese aanbesteding Media-inkoop

De Provincie Zeeland besteedt samen met andere provincies, omgevingsdiensten en DCMR haar centrale media-inkoop Europees aan. De huidige overeenkomst loopt op 31 december 2016 af. Door de nieuwe Aanbestedingswet per 1 juli 2016 is een samenwerkingsovereenkomst verplicht tussen de deelnemende Provincie en de Provincie die de Europese aanbesteding leidt: de Provincie Zuid-Holland. Het GS-college stemt ermee in dat de Provincie Zuid-Holland de nieuwe aanbesteding start, uitvoert en gunt aan de voordeligste partij. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst worden de inkoopvoordelen behaald.

Vergunning Natuurbeschermingswet 1998- NB. 15.113

Gedeputeerde Staten besluiten definitief op de aanvraag voor een vergunning gezien de Natuurbeschermingswet 1998 van Sloecentrale B.V. voor exploitatie van de inrichting passende binnen de huidige omgevings-vergunde situatie.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 30 augustus 2016.

Een greep uit de agenda: 

22 augustus 2016

Carla Schönknecht en de Vlaamse Ministers Ben Weyts en Joke Schauvliege steken de eerste spade in de grond voor uitbreiding natuurgebied het Zwin.

23 augustus 2016

Opening van het Zeeland Nazomer Festival. Het college van Gedeputeerde Staten bezoekt de komende dagen tijdens het Festival diverse voorstellingen/optredens.