Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Aanwijzingsbesluit artikel 67 Flora en Faunawet

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een aanwijzing gegeven in het kader van de Flora en Faunawet ex. artikel 67 voor het uit het lijden verlossen van ondragelijk- en noodlijdende damherten en reeën binnen de gehele provincie Zeeland. Op deze manier wordt voorkomen dat dieren die betrokken zijn bij een aanrijding of een incident anderzijds, onnodig en ondragelijk lijden en het dierenwelzijn niet in het geding komt.

Periodiek overleg Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)

De landbouw vormt een belangrijke economische factor in de Zeeuwse samenleving. Het landbouwverkeer brengt specifieke problemen met zich mee op de Zeeuwse wegen. Ook de invloed van de landbouw op natuur en landschap is groot. Tenslotte wordt de landbouwsector gezien als Zeeuwse speerpuntsector en is er derhalve de nodige aandacht vanuit het economisch domein. Op al deze terreinen ontmoeten de Provincie en de georganiseerde landbouw elkaar. Hoewel er al veel overleg en contact is tussen de Provincie en de ZLTO hebben Gedeputeerde Staten besloten structureel met de landbouwsector apart rond de tafel te zitten om over onderwerpen te spreken die spelen.

Subsidie Duurzaam bodembeheer Zeeland

De Provincie Zeeland stelt een subsidie beschikbaar voor het project Duurzaam Bodem- beheer Zeeland aan de Stichting Mineralen en Middelen Meester. Het doel van het project is een bijdrage te leveren aan een duurzame verbetering van de bodemkwaliteit op akkerbouwpercelen door een demonstratieperceel en bijeenkomsten. 2015 is het VN Jaar van de bodem, door deze subsidie is er extra aandacht voor een gezonde en duurzame bodem.

Deelname aan Interreg-project Grenspark Groot Saeftinghe

De Provincie Zeeland stemt in met deelname aan het Interreg-project Grenspark Groot Saeftinghe. Met de realisatie van estuariene natuur in de Hedwigepolder en Prosperpolder ontstaat een groot aaneengesloten natuurgebied. Het project is erop gericht te komen tot een samenhangend en grensoverschrijdend beheer en samenwerking van natuurbeheerders met andere partijen zoals de gemeenten, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, de Vlaamse overheid. Daarmee wordt de biodiversiteit versterkt en krijgt het gebied ook een recreatieve meerwaarde. De kosten van de Provincie komen ten laste van het budget voor het Natuurpakket Westerschelde.

Interreg B-project FRAMES

De afgelopen decennia heeft in de provincie Zeeland het voorkomen van overstromingen altijd de hoogste prioriteit gehad als het gaat om waterveiligheid. Toch is het goed om ook verder te kijken naar de gevolgen van een eventuele overstroming. Op welke manier kunnen we de schade en slachtoffers zo veel mogelijk beperken? Om dit te kunnen begrijpen is een goede analyse van het gebied heel belangrijk. Wat gebeurt er precies in het geval een dijk doorbreekt? Wat voor invloed heeft dit op onze vitale infrastructuur? En hoe lang duurt vervolgens de wederopbouw? Al deze vragen nemen we mee in dit Europese project FRAMES, waar de Provincie Zeeland partner in is. Op deze manier kunnen we ook goed leren van andere landen, en zij weer van ons.

Toekomstbestendig informatiebeheer Zeeuwse overheden

Gedeputeerde Staten besluiten dat een ambtelijke werkgroep bestaande uit leden van alle Zeeuwse lokale overheden de volgende aanbevelingen uitwerkt:       

  1. Binnen tien jaar hebben alle Zeeuwse overheden de informatiehuishouding op orde en kunnen die digitaal beheren en toegankelijk houden.
  2. Het Zeeuws Archief ontwikkelt een e-Depot voorziening waarbij lokale overheden kunnen aansluiten.
  3. Stel een marktverkenning op die duidelijk maakt wat de verschillende e-Depot opties inhouden en kosten.

Overeenkomsten Marinierskazerne Vlissingen

De grond voor de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen wordt binnenkort formeel overgedragen aan Defensie. Zoals afgesproken in het verleden, brengen de gemeente Vlissingen, Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland de benodigde grond zonder kosten in. Om dit goed juridisch vast te leggen tekende de Provincie 19 juni 2015 een serie overeenkomsten met Defensie.

GS stellen beleidsregel vast voor emissiearme huisvesting in de landbouw

Op 1 juli 2015 treedt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking. Een belangrijk onderdeel van de PAS is dat in alle sectoren (onder andere verkeer, industrie en landbouw) minder stikstof zal worden uitgestoten. In ruil hiervoor komt ontwikkelruimte stikstof beschikbaar voor nieuwe activiteiten. Voor de landbouw zijn hierover afspraken gemaakt tussen het Ministerie van Economische Zaken en de overkoepelende landbouworganisaties (zoals LTO). Deze afspraken worden nader uitgewerkt in een aanpassing van het Besluit emissiearme huisvesting. Vanwege het feit dat de aanpassing van dit Rijksbesluit niet vóór 1 juli gereed zal zijn, wordt het noodzakelijk geacht om op provinciaal niveau een (tijdelijke) beleidsregel vast te stellen. In deze beleidsregel wordt aangegeven aan welke voorwaarden stalsystemen in de landbouw minimaal moeten voldoen, wanneer zij voor ontwikkelruimte stikstof in het kader van de PAS in aanmerking willen komen.

Borging uitvoering maatregelen Programma Aanpak Stikstof

De Provincie Zeeland heeft met terreinbeherende organisaties een overeenkomst getekend ter uitvoering van de maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in de Natura2000 gebieden die bij deze organisaties in eigendom zijn. Hierdoor is geborgd dat de maatregelen worden uitgevoerd binnen de komende zes jaar, waardoor ook gebruik kan worden gemaakt van de economische ontwikkelruimte voor Zeeland die de PAS biedt.

Wijziging organisatie Dutch Marines Rowing Challenge (DMRC)

In 2014 zocht de Provincie Zeeland de samenwerking met de stichting Dutch Marines en kende een subsidie toe aan de Dutch Marines Rowing Challenge, een roeitocht voor het goede doel van Rotterdam via Vlissingen naar Londen. Op zondag 6 september 2015 wordt Vlissingen aangedaan en kunnen de Zeeuwen de roeiende mariniers feestelijk onthalen. Inmiddels is de organisatie van dit evenement overgegaan van de stichting naar een speciaal voor het evenement opgerichte vereniging "DMRC". De Provincie heeft geconstateerd dat de organisatie van het evenement in goede handen blijft en stemt dus in met deze wijziging in de organisatie van het evenement.

Verlengingsverzoek POP2 subsidieproject schip "Steekhengst Boreas"

Destijds is vanuit de Provincie Zeeland en Europa (POP2) subsidie verstrekt voor het project "Steekhengst Boreas". Dit schip is gebouwd rond 1900. Het is het laatst overgebleven schip in zijn soort. Dat maakt de vroeger in de Zeeuwse Delta gebruikte steekhengst bijzonder. De restauratie vergde echter meer tijd dan destijds door de projectuitvoerder was voorzien. Hierdoor is het project niet tijdig afgerond. Wegens een communicatiestoornis binnen de (niet professionele) organisatie heeft de projectuitvoerder verzuimd tijdig verlenging aan te vragen. De projectuitvoerder heeft verlenging gevraagd van 31 december 2014 tot 16 mei 2015. Gelet hierop heeft het college van Gedeputeerde Staten positief op dit verzoek besloten.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 30 juni 2015.

Een greep uit de agenda: 

23 juni 2015

Han Polman woont het afscheid bij van mevrouw Leemhuis en de kennismaking met haar opvolgster mevrouw Verbeet in Den Haag als voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

24 juni 2015

Carla Schönknecht opent het wandelnetwerk Tholen in Anna Jacobapolder.

26 juni 2015

Ben de Reu is aanwezig bij de opening van Concert at Sea. Ook geeft hij het startschot voor de Midzomernachtrit van de Kiwanis in Vlissingen.

27 juni 2015

Han Polman opent het Industrieel Museum in Sas van Gent. ’s Avonds is hij aanwezig bij Concert at Sea.