Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Kantoor mét toekomst

De Provincie Zeeland geeft een subsidie van maximaal € 25.900 aan het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen voor het realiseren van een demonstratie en experimenteerruimte circulaire bouw samen met het regionale bedrijfsleven. Er zullen inpandig twee kantoorruimtes en één vergaderruimte worden gebouwd, waarin zoveel mogelijk innovatieve circulaire en biobased principes zijn toegepast. Het is een flexibele bouw met elementen die aan elkaar worden geklikt.

Bedrijventerreinenprogramma Walcheren bekrachtigd

GS hebben het Bedrijventerreinprogramma Walcheren 2017-2021 ontvangen. Een goed bedrijventerreinprogramma zorgt er voor dat vraag en aanbod van bedrijventerreinen goed worden afgestemd. Voor een realistische planning is de uitbreiding van het areaal bedrijventerreinen in een regio niet groter dan de behoefte die in de komende bestemmingsplanperiode (10 jaar) wordt verwacht. Het programma voldoet aan de gestelde eisen uit het Omgevingsplan en de Verordening Ruimte van de Provincie. GS bekrachtigen daarom het programma.

Verzoek gemeenten Schouwen-Duiveland en Veere voor coördinatie Elektriciteitswet

Bij de gemeenten Schouwen-Duiveland en Veere zijn plannen ingediend voor de bouw van extra windturbines op Roggenplaat en Neeltje Jans. Op verzoek van beide gemeenten ziet de Provincie af van haar bevoegdheid tot verlening van de vergunning en laat dit over aan de gemeenten.

Gedeputeerde Staten verlenen subsidie aan culturele vrijwilligersorganisaties

Op verzoek van Provinciale Staten verlenen Gedeputeerde Staten subsidie aan zes vrijwilligersorganisaties binnen de cultuursector te weten:

  • Gilde van Vrijwillige molenaars (€ 1.000)
  • Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland (€ 2.000)
  • Volkssterrenwacht (€ 1.500)
  • Bond Heemschut afdeling Zeeland (€ 1.500)
  • Kerkje Ellesdiek (€ 2.000)
  • Streekdrachten Zeeland (€ 1.000)

Uitkomsten onderzoek naar haalbaarheid kustverbinding Zeeuws-Vlaanderen

Ter uitvoering van een motie van Provinciale Staten heeft Ecorys een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor de realisatie van een volwaardige openbaarvervoerverbinding langs de kust van Zeeuws-Vlaanderen met aansluiting op de Belgische kusttram. Ecorys concludeert dat deze geen kans van slagen heeft. Ze komt tot deze conclusie na een analyse van de bestaande grensoverschrijdende openbaarvervoerverbindingen, beleidsdocumenten, interviews met stakeholders en een inventarisatie van Europese fondsen.

Extra subsidie toekennen buurtbusprojecten 2017

GS hebben voor 2017 € 20.000 extra subsidie verleend aan de buurtbusverenigingen voor het werven en behouden van vrijwilligers.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 30 mei 2017.

Een greep uit de agenda: 

23 mei 2017

Het GS-college heeft het GS-college van Friesland op werkbezoek.

24 mei 2017    

Harry van der Maas bezoekt de Vakhavo van het Calvijn College in Goes.

Han Polman houdt een openingswoord tijdens de internationale workshop Lifelong Equality van het Roosevelt Institute for American Studies (RIAS) in Middelburg. ’s Middags gaat hij op gemeentebezoek naar Reimerswaal.

26 mei 2017

Jo-Annes de Bat bezoekt het evenement van de Stichting Jayden en de bijeenkomst voor vrijwilligers in Kloetinge.

27 mei 2017

Carla Schönknecht opent de World Schools Academy in het provinciehuis in Middelburg en spreekt ze tijdens het partnerevent van De Vitale Revolutie op het badstrand in Vlissingen over de kansen van vitaliteit en gezondheid voor Zeeland.

28 mei 2017

Jo-Annes de Bat reikt de prijzen uit bij het Zeeland Beach Classics toernooi op het strand van Vlissingen.