Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Eindrapportage collegeprogramma Stuwende Krachten

'Stuwende Krachten' is de titel van het collegeprogramma voor de bestuursperiode 2011-2015. Nu deze bestuursperiode bijna ten einde is, schreven Gedeputeerde Staten een verslag voor Provinciale Staten over de afgelopen vier jaar. Wat waren de voornemens en wat is er bereikt? Financiële en economische onzekerheid en veel veranderingen voor de overheid zijn de kenmerken van deze periode. In die situatie heeft het college alles op alles gezet om de doelen uit het collegeprogramma te realiseren. Het meest is gelukt, sommige zaken niet. In het eindverslag beschrijven GS de resultaten die zijn bereikt aan de hand van de thema's uit Stuwende Krachten.

Subsidie voor Zeeuwse Milieufederatie 2015

De Zeeuwse Milieuorganisatie (ZMf) voert projecten uit die passen binnen het economisch-, omgevings- en energiebeleid. De ZMf werkt aan de realisatie van ecologische doelstellingen en versterkt daarmee de relatie tussen ecologie en economie. Met projecten zoals het verzorgen van de vergunningaanvraag voor het off-shore windpark Zeeland, het organiseren van een Community of Practice circulaire economie én het formuleren van een plan van aanpak Verduurzamen Zeeuwse havens werkt de ZMf aan het versterken van deze relatie. De organisatie ontvangt hiervoor een subsidie van de Provincie van 337.324 euro in 2015. Om dit te bereiken werkt de ZMf samen met inwoners, (mede)overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke 'groene' organisaties.

Voordracht voorzitter OPOV

Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter van het Overlegplatform Openbaar Vervoer (OPOV) naar aanleiding van een voordracht door de leden van het OPOV. Begin 2013 is mevrouw Van der Eijck benoemd. Eind 2014 gaf zij aan het voorzitterschap te willen beëindigen. Het OPOV heeft daarom aan de heer Van Dorst gevraagd of hij voorzitter van het OPOV wil worden. De heer Van Dorst heeft hiermee ingestemd na gesprekken met een vertegenwoordiger uit het OPOV en de secretaris.

Voorontwerp (Rijks)inpassingsplan Hoogspanningsstation Rilland

Van het ministerie van Economische Zaken is het voorontwerp (Rijks)inpassingsplan voor een Hoogspanningsstation bij Rilland ontvangen. Hiermee wordt aan betrokken partijen de gelegenheid geboden om voorafgaand aan de formele procedure op- en aanmerkingen op dit voorontwerp te maken. Gedeputeerde Staten en de gemeente Reimerswaal sturen een gezamenlijke reactie toe aan het ministerie. Deze bevat opmerkingen over de procedure, de waterveiligheid en de landschappelijke inpassing.

Subsidie voor Stichting Landschapsbeheer Zeeland 2015

De Provincie Zeeland verstrekt 784.450 euro subsidie aan Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Dit bedrag wordt besteed aan natuur- en landschapsonderhoud bij particulieren en agrarische ondernemers. De volgende activiteiten worden onder andere uitgevoerd:

  • De aankleding van het landschap, zoals de aanplant van heggen en hoogstamfruitbomen en de aanleg van drinkpoelen voor vee.
  • Onderhoudswerkzaamheden, zoals het knotten van wilgen, afzetten van hakhout en het hooien van grasland.
  • Coördinatie van werkzaamheden met vrijwilligers en sociaal kwetsbaren.
  • Onderhoud van het wandelnetwerk in heel Zeeland en 50.000 euro aan vergoedingen voor boerenlandpaden.

ANWB-enquête verkeersveiligheid provinciale wegen

De ANWB heeft onder weggebruikers een enquête gehouden over de verkeersveiligheid op provinciale wegen. Mensen vinden de N656 op Tholen de gevaarlijkste weg. Vervolgens de N256 tussen Goes en Noord-Beveland, de N290 tussen Terneuzen en Hulst en de N673 tussen Kruiningen en Yerseke. Langs de N656 legt de Provincie in 2016 een fietspad aan en voert een snelheidslimiet van 60 km/u in. Voor de andere wegen worden momenteel plannen gemaakt voor verbetering.

Voortgang Totstandkoming Kenniswerkplaats Zeeland

Op 4 juli 2014 hebben Provinciale Staten besloten om een incidentele provinciale bijdrage van maximaal 4,521 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dit is bestemd voor de realisatie van de structurele bezuinigingstaakstelling van 2 miljoen euro op Scoop en Zeeuwse Bibliotheek (ZB) gezamenlijk. Aan deze incidentele bijdrage is de voorwaarde gekoppeld dat Scoop en ZB gezamenlijk de nieuwe Kenniswerkplaats Zeeland gaan vormgeven. Op verzoek van Gedeputeerde Staten en ter informatie aan Provinciale Staten hebben Scoop-ZB verslag gedaan van de voortgang van de totstandkoming van de Kenniswerkplaats Zeeland.

Ontwerpbeheerplan Vlakte van de Raan

Voor de monding van de Westerschelde ligt het Natura 2000-gebied Vlakte van de Raan. Voor de bescherming van de natuur in dit zeegebied is een ontwerpbeheerplan opgesteld door Rijkswaterstaat. Het plan lag tot 23 februari 2015 ter inzage. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben aangegeven geen aanleiding te zien een zienswijze op dit plan in te dienen.

Vragen 380 kV hoogspanningsverbinding door inwoner Borssele

Door een inwoner uit Borssele zijn vragen gesteld over nut en noodzaak van de 380 kV hoogspanningsverbinding. Dit na berichtgeving in de media naar aanleiding van behandeling van dit onderwerp in de commissie Ruimte, Ecologie en Water. Gedeputeerde Staten antwoorden hem per per brief.

Boek en cd documentaire Braziliaanse Koorts als relatiegeschenk

De Provincie Zeeland schaft twintig boeken en twintig dvd's aan als relatiegeschenk naar aanleiding van de première van de documentaire 'Braziliaanse Koorts'. De documentaire Braziliaanse Koorts vertelt de dramatische en fascinerende geschiedenis van de zevenhonderd Zeeuwen die tussen 1858-1862 naar Brazilië emigreerden. Nazaten van deze landverhuizers leven nog steeds in de heuvels van Espirito Santo. De documentaire is gebaseerd op het boek 'Op een dag zullen ze ons vinden'.

Nieuw mandaatbesluit en –register van GS

Met ingang van 2013 vond een reorganisatie in de ambtelijke structuur plaats. Dat leidde tot een aanpassing van het toen geldende mandaat-besluit voor Gedeputeerde Staten (GS) in de vorm van een tijdelijk 'noodverband'. Na verloop van tijd dient het noodverband omgezet te worden in een nieuw mandaatbesluit. Naast de omzetting vindt een actualisering plaats. In het mandaatbesluit is geregeld wie welke bevoegdheden heeft voor het nemen van besluiten namens GS. Het nieuwe mandaatbesluit met bijbehorend -register treedt op 1 maart 2015 in werking.

Vaststelling subsidie Strategic Board ZWN 2013

Gedeputeerde Staten hebben de subsidie aan de Strategic Board Delta Region over kalenderjaar 2013 vastgesteld op het maximale bedrag. De Strategic Board is een netwerkorganisatie van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in Zuidwest-Nederland. De Strategic Board heeft voor 2013 van de Provincie een subsidie ontvangen van 125.000 euro voor onder andere het uitvoeren van lobbyactiviteiten en het organiseren van netwerkbijeenkomsten. De missie van de Strategic Board is dat de Delta Regio in 2030 een koploperspositie inneemt voor de topclusters Biobased, Logistiek en Maintenance.

WOB verzoek Dossier EenVandaag over handelsmissies van en naar China

De Provincie Zeeland heeft Dossier EenVandaag informatie gestuurd over de twee handelsmissies naar China waaraan de Provincie in 2010 en 2013 deelnam.

Mandaatbesluit personeelsaangelegenheden

De provinciale organisatie oefent haar taken op het gebied van intern personeelsbeleid uit op grond van toereikende mandaten aan de betreffende functionarissen. In verband met de reorganisatie per 1 januari 2013 is een nieuwe organisatiestructuur vastgesteld, waardoor de bestaande mandaten moeten worden aangepast. Dat betekent dat het bestaande mandaatbesluit wordt ingetrokken en dat daarvoor in de plaats een nieuw mandaatbesluit wordt vastgesteld.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 3 maart 2015.

Een greep uit de agenda: 

23 februari 2015

George van Heukelom was aanwezig bij de regiobijeenkomst in Zierikzee over de nieuwe dienstregeling busvervoer.

Han Polman nam het eerste exemplaar van “De oude kaarten van Zeeland” in ontvangst in de Zeeuwse Bibliotheek.

Ben de Reu opende de gerestaureerde tractieloods van de Stoomtrein Goes-Borsele in Goes.

24 februari 2015

Kees van Beveren brengt een bezoek aan boerderij De Heerlijkheid van Wolphaartsdijk.

25 februari 2015

Kees van Beveren krijgt het Zeeuws tijdschrift met aandacht voor vlas overhandigd tijdens de algemene ledenvergadering van Vlas en Hennep.NL in de Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat.
's Avonds is hij aanwezig tijdens een informatieavond voor Provinciale Staten en de Raad van Terneuzen over de Tractaatweg in het infocentrum van de Sluiskiltunnel in Terneuzen.

Carla Schönknecht opent het natuurgebied Zuidkust Schouwen op Schouwen-Duiveland.

26 februari 2015

Kees van Beveren is aanwezig tijdens de politieke avond van het ZAJK in de Rusthoeve in Colijnsplaat.

Ben de Reu overhandigt samen met Kees van Beveren de laatste biobased voucher aan machinebouwer Jansen in Tholen. Ook reikt hij één van de sportwaarderingsprijzen uit tijdens het Zeeuwse Topsportgala in de Mythe in Goes.

Carla Schönknecht reikt de prijs uit aan de winnaar “Deel jouw Zeeland” (Facebook) in het museumcafé van het Zeeuws Museum.

27 februari 2015

Carla Schönknecht neemt een boek over otters en bevers in ontvangst in de filmzaal van het provinciehuis in Middelburg.

28 februari 2015

Ben de Reu opent Zorgbeleving de Blauwe Vlinder in Kwadendamme.