Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Provincie investeert in Roosevelt Institute for American Studies

Eind 2016 ondertekenden het Roosevelt Study Center in Middelburg en de Universiteit Leiden een overeenkomst voor strategische samenwerking. Het RSC gaat verder als het Roosevelt Institute for American Studies (RIAS). Een instituut dat al dertig jaar bestaat, gaat met deze doorstart weer een mooie toekomst tegemoet. Ook blijft de kennis die we in Zeeland hebben op het gebied van Amerikanistiek behouden. De samenwerking met de Universiteit Leiden is een logische. Het devies van de Leidse universiteit is ‘Praesidium Libertatis’, oftewel bolwerk van vrijheid. Dat motto sluit prima aan op het gedachtengoed van Roosevelt en de Four Freedoms, die hun wortels hebben in Middelburg.  Het RIAS wordt onder meer een 'graduate school' op het terrein van Amerikanistiek en Trans-Atlantische betrekkingen. De samenwerking met de Universiteit Leiden krijgt vorm in twee deeltijd-hoogleraren die verbonden worden aan het RIAS. De nieuwe Raymond en Beverly Sackler professor krijgt de gelegenheid om zich part-time in te zetten voor RIAS; het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden doet dat om-niet. Om promotieonderzoek in Middelburg mogelijk te maken, verleent de Provincie Zeeland een subsidie van maximaal € 260.000 aan het RIAS. Het geld is bedoeld voor het aantrekken en begeleiden van promovendi in de komende twee jaar. De doorontwikkeling van het RIAS is een mijlpaal binnen Campus Zeeland. Onder deze noemer werken kennisinstellingen, overheden en bedrijven samen aan een sterke kennisinfrastructuur, die past bij het DNA van Zeeland. Campus Zeeland is de kennismotor voor innovatie en ontwikkeling van de Zeeuwse economie en samenleving.

Verlenging mandaatverlening Project N62 Sloeweg (fase 2)

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het mandaat van de heer T. Vrijdag met betrekking tot zijn functie van projectdirecteur en budgethouder van het project N62 (Sloe- en Tractaatweg) te verlengen.

Provincie verleent subsidie aan Switch

De Provincie Zeeland heeft besloten om Switch in 2017 te ondersteunen met een subsidie van ruim € 57.000. De activiteiten van Switch richten zich op het MKB en sociaal ondernemen. Sociaal ondernemen biedt kans aan het bedrijfsleven. Ook voor jongeren worden projecten georganiseerd op het terrein van een duurzame economie. Switch werkt hierbij samen met verschillende Zeeuwse onderwijsinstellingen.

Toepassen uniforme openbare voorbereidingsprocedure bij besluiten op grond van de Wet natuurbescherming

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het in voorkomende gevallen van toepassing verklaren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bij besluiten op grond van de Wet natuurbescherming. Hiertoe is besloten om bij complexe besluitvorming op grond van de Wet natuurbescherming, waarbij meerdere (onbekende) belanghebbenden kunnen zijn betrokken, zoveel mogelijk personen en organisaties in de gelegenheid te stellen op deze besluitvorming een reactie te geven.

Natuurbeheerplan Zeeland wordt gewijzigd

Gedeputeerde Staten willen het Natuurbeheerplan Zeeland op enkele punten wijzigen. Naar aanleiding van onderzoek wordt het leefgebied open akker op diverse plaatsen in Zeeland vergroot. Voor enkele percelen van het Groot Eiland wordt de aanduiding in het Natuurbeheerplan gewijzigd van bestaand natuurgebied naar agrarisch gebied van ecologische betekenis. Verder wordt ook een nieuw zoekgebied water begrensd op Tholen. De planwijziging is nodig in verband met subsidies agrarisch natuurbeheer in 2018.

GS stellen wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en twee sectorale regelingen vast

De provincies hebben met de vakorganisaties in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA) in het kader van de cao 2012-2015 overeenstemming bereikt over het verlengen van de tijdelijke Regeling van werk naar werk bij reorganisaties. De Provincie Zeeland dient vervolgens decentraal te besluiten tot het vaststellen van de regeling en samenhangend daarmee tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP). Daarnaast wordt de Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid gewijzigd onder meer als gevolg van wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. Vanwege de omvang van de wijzigingen wordt een nieuwe regeling vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de vigerende regeling.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 31 januari 2017.

Een greep uit de agenda: 

25 januari 2017

Jo-Annes de Bat en Carla Schönknecht brengen een werkbezoek aan Topsy Baits in Wilhelminadorp en Delta Farms in Colijnsplaat.

Harry van der Maas bezoekt de stakeholdersbijeenkomst Techniek Pact in Terneuzen.

26 januari 2017

Jo-Annes de Bat reikt de prijs uit aan de meest innovatieve duurzame kweker tijdens de Internationale Schelpdierconferentie in Themapark Neeltje Jans.

Harry van der Maas reist een dag in rolstoel om OV-knelpunten te ervaren.

Han Polman gaat naar de bijeenkomst Zeeuwse Meesters 'Crime by the Sea' in het provinciehuis in Middelburg.

27 januari 2017

Jo-Annes de Bat leest voor op basisschool Acaciahof aan de Generaal H. Smithlaan in Middelburg tijdens de Nationale Voorleesweek.

Ben de Reu neemt deel aan een rondetafelgesprek RWS Zee & Delta in het Topshuis op Neeltje Jans. Ook reikt hij de eerste Biobased Voucher uit aan Fruvo in Krabbendijke.

28 januari 2017

Jo-Annes de Bat gaat naar de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Goes.

30 januari 2017

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de bijeenkomst georganiseerd in Wolphaartsdijk rondom David Olaka uit Uganda en daarna gaat hij naar de Kick-Off Delta Ride for the Roses in Goes.

Ben de Reu neemt deel aan de eindconferentie Grensoverschrijdende economie en arbeid in Nijmegen en gaat daarna naar de Kick-Off Delta Ride for the Roses in Goes.