Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Vaststelling beheergrenzen N62

Nu de N62 vrijwel gereed is, moeten de wegbeheerders onderling afspraken maken over wie verantwoordelijke is voor welk deel van de weg. Voor de aansluiting van de N62 op de A58 en de aansluiting van de Drieweg op de A58 is besloten om de op -en afritten in beheer, eigendom en onderhoud van de partij die de weg aangelegd heeft, de Provincie, te houden.

Visserijtop 2016

De Provincie Zeeland en het visserijbedrijfsleven organiseren in nauwe samenwerking in het najaar 2016 een Visserijtop. Doel van deze Visserijtop is om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor de versterking van het Visserijcluster in Zuidwest-Nederland. De Visserijtop bestaat uit een symposium en wordt voorafgegaan door een serie gesprekken en interviews. Dit dient te leiden tot meer toegevoegde waarde voor de provincie Zeeland en het Zeeuwse (visserij-)bedrijfsleven.

Pilot in het kader van 'Maak Verschil'

Zeeland is in de ogen van de Provincie een geschikt gebied om als pilot te dienen voor vernieuwing in het openbaar bestuur. In het rapport 'Maak verschil' van de studiegroep openbaar bestuur worden handvatten en inzichten geboden die ook Zeeland economisch vooruit kunnen helpen door de organisatie van het bestuur te verbeteren. Ook de Z4, het samenwerkingsverband van de vier steden in Zeeland, zou graag meedoen in zo'n pilot. Dat vormt voor de Provincie reden om aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te vragen het gesprek over een pilotstatus voor Zeeland aan te gaan.

Reactie op klachten ingediend door Van Leeuwen Advies

Op 9 februari 2016 is een klacht ontvangen van Van Leeuwen Advies, ingediend namens een cliënt. Deze klacht is behandeld door de provinciale klachtencommissie. De commissie heeft 4 klachten beoordeeld en is van mening dat de klachten 1, 2 en 4 gegrond verklaard moeten worden en dat klacht 3 ongegrond verklaard moet worden. Gedeputeerde Staten nemen het oordeel van de klachtencommissie in zijn geheel over.

GS verlenen subsidie aan Roosevelt Study Center

De Provincie Zeeland heeft besloten om het Roosevelt Study Center (RSC) in 2016 te ondersteunen met een subsidie van bijna € 190.000. Het RSC is een onderzoeks- en conferentiecentrum en neemt een centrale plaats in het vakgebied van Amerikanistiek in Nederland en is tevens een prominente ontmoetingsplaats voor Amerikaanse en Europese onderzoekers. Daarnaast organiseert het RSC lezingen die voor iedereen toegankelijk zijn. Goed onderwijs en voldoende kennis zijn een belangrijke voorwaarde voor innovatie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zeeland. Daarom investeert de Provincie in het RSC.

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst Parc Zonnehove

Naar wens van een ruime meerderheid van de bewoners van Parc Zonnehove wordt de zorg- en dienstverleningsovereenkomst tussen de bewoners en de zorgaanbieder gewijzigd. Volgens afspraken uit het verleden hebben B&W van Veere, mede namens de Vereniging van Eigenaren (VVE) van het appartementencomplex, hiervoor goedkeuring gevraagd aan Gedeputeerde Staten. Gezien de huidige rol van de Provincie in de gezondheidszorg is het niet meer relevant betrokken te blijven bij de wijze van invulling van de zorg in dit complex. De VVE wordt hiervan via B&W van Veere in kennis gesteld.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 31 mei 2016.

Een greep uit de agenda: 

26 mei 2016

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij de onderzoeksgroep Aquacultuur in Deltagebieden bij de Delta Academy (HZ). Daarna vertrekt hij voor het Interprovinciaal Overleg (IPO) BAC Regionale Economie naar Utrecht.

Harry van der Maas en Han Polman bezoeken de Ravelijnlezing in Bergen op Zoom.

27 mei 2016

Carla Schönknecht gaat op natuurexcursie met Provinciale Staten in Westenschouwen.

28 mei 2016    

Harry van der Maas opent het WK Debatteren in Middelburg.

29 mei 2016

Jo-Annes de Bat reikt de prijs uit van de Neeltje Jans Time Trial vanwege het 60-jarig bestaan van de Nederlandse Toer Fiets Unie. ’s Avonds is hij aanwezig bij het Wielercafé in Westkapelle.

30 mei 2016

Harry van der Maas heeft overleg met minister Blok in Den Haag over het krimpdossier.

Ben de Reu brengt een werkbezoek aan de Yerseke Moer.