Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Samenwerkingsovereenkomst Buitenhaven Vlissingen

Gemeente Vlissingen, Zeeland Seaports en de Provincie Zeeland vernieuwen samen het gebied rond de Buitenhaven in Vlissingen. Het terrein langs de A58 en de toegangsweg naar het veerplein krijgen een nieuwe invulling. Het gebied wordt grondig opgeknapt en er komt ruimte voor uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven. Voor de uitvoering van het project Buitenhaven zijn afspraken nodig met de gemeente Vlissingen en Zeeland Seaports. De Provincie ondertekent binnenkort een samenwerkingsovereenkomst, waarin de concrete resultaten, planning en financiering staan.

Definitieve subsidie vanuit PIW voor Slot Oostende

Het GS-college heeft besloten om aan het project Slot Oostende in Goes definitief subsidie te verlenen vanuit de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW). In juli 2015 besloot zij subsidie te verlenen aan 49 projecten. Bij het project Slot Oostende was destijds nog geen subsidiebedrag vastgesteld, omdat voor de beoordeling van de deelprojecten meer informatie nodig was. Er is gebleken dat, door het monumentale karakter van onderdelen van het bestaande pand (ridderzaal, gewelven) en de kasteeltuin, er voldoende aanknopingspunten zijn om tot subsidieverlening over te gaan. Een bedrag van in totaal € 730.040 wordt hiervoor beschikbaar gesteld. De totale investering bedraagt een veelvoud. Het voormalige Slot Oostende wordt in ere hersteld en in gebruik genomen als horecapand. De herstelde restanten van de kasteelmuren worden openbaar toegankelijk in de slottuin. De slottuin gaat via een poortgebouw als verbindende schakel fungeren in de looproute tussen de Wijngaardstraat en de binnenstad van Goes. Op deze manier wordt bijgedragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de directe omgeving en de stedelijke aantrekkelijkheid van Goes.

Provincie besluit tot afsluiten drie kruispunten Absdaalseweg (N258)

Om de verkeersveiligheid en –doorstroming te bevorderen, wordt de provinciale weg N258 tussen Absdale en Hulst aangepast. De Provincie realiseert er een rotonde en aan de noordzijde wordt een parallelweg met grotendeels een vrij liggend fietspad beoogd. Na deze aanpassingen vervallen er drie aansluitingen op de N258. Om die reden is de onttrekkingsprocedure van deze aansluitingen opgestart. Het verkeer dat nu gebruik maakt van de kruispunten vindt er via de rotonde en aangrenzende (al bestaande en nieuw te realiseren) parallelweg zijn route.

Subsidie voor natuurmonitoring van terreinen in particulier eigendom

Particulier Natuurbeheer Nederland ontvangt namens particuliere terreinbeheerders subsidie voor de natuurmonitoring van hun terreinen. Monitoring van de natuurkwaliteit in natuurterreinen, door de terreinbeherende organisaties zoals Particulier Natuurbeheer Nederland, wordt vanuit het Rijk via de Provincies gefinancierd.

Opdracht voor haalbaarheidsonderzoek en plan van aanpak ontwikkeling Zeeuws Platform

De Provincie geeft opdracht aan de Zeeuwse Connectie voor de ontwikkeling van een haalbaarheidsonderzoek en een Plan van Aanpak voor de ontwikkeling van een Zeeuws Platform. Doel van dit Zeeuws Platform is dat mensen met hart voor Zeeland elkaar kunnen vinden op concrete initiatieven en activiteiten.
De Zeeuwse Connectie (ZC) is een actief netwerk van mensen die een band hebben met Zeeland.  Met name nieuwe Zeeuwen (zogenaamde import Zeeuwen), vertrokken Zeeuwen (ex-Zeeuwen) en teruggekeerde Zeeuwen (boomerang Zeeuwen) zijn in dit netwerk verenigd.

Instemmen en vaststellen Beheerplan Voordelta en vaststellen Nota van Antwoord

Gedeputeerde Staten stemmen in met het Natura 2000-beheerplan Voordelta (2015-20121) en stelt dit beheerplan vast voor de delen, waarvoor zij bevoegd zijn.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 1 december 2015.

Een greep uit de agenda: 

24 november 2015

Het GS-college gaat op werkbezoek bij de gemeente Hulst.

25 november 2015

Jo-Annes de Bat, Han Polman, Ben de Reu en Carla Schönknecht zijn aanwezig bij de Vlaams-Nederlandse Delta conferentie in de Nieuwe Kerk in Middelburg.

Ben de Reu is aanwezig bij de officiële opening van de Getijdeninstallatie in de Oosterscheldekering door Diederik Samsom.

26 november 2015

Jo-Annes de Bat en Han Polman ontvangen de Braziliaanse ambassadeur, de heer Tarago, in het provinciehuis in Middelburg.

Harry van der Maas bezoekt de Aandeelhoudersvergadering Westerschelde Ferry en het VNSC Scheldesymposium in Antwerpen.

27 november 2015

Jo-Annes de Bat opent de Oesterkwekerij Smit & Smit in Kats.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan IMARES in Yerseke.

Han Polman verricht de openingshandeling voor het ‘Hof van Heden’ in Oostkapelle door het aanplanten van de eerste boom.

Carla Schönknecht gaat mee met de excursie van de portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting in Zeeland.

28 november 2015

Carla Schönknecht sluit het Jaar van de Bodem af in het gemeentehuis in Zierikzee.