Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten. Deze week vond de vergadering deels op maandag plaats.

Budget busdienstregeling 2017

Connexxion is gestart met de voorbereiding van de dienstregeling voor het busvervoer in 2017. Gedeputeerde Staten geven daarvoor de financiële uitgangspunten aan. Op basis van de concessiebeschikking kan Connexxion voor 2017 aanspraak maken op een voorlopige exploitatiebijdrage van in totaal € 14.438.483. Daarnaast wordt € 262.430 beschikbaar gesteld voor het continueren van het eerder opgedragen meerwerk voor het oplossen van de knelpunten in de dienstregeling uit 2015.

Natuurontwikkeling Braakman-Zuid

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten het natuurontwikkelingsplan Braakman-Zuid vast te stellen en uit te voeren. De uitvoering start dit jaar. Het gaat om de aanleg van 33 hectare natuur aan de zuidkant van de N61. In verband met de uitvoering stellen GS het natuurontwikkelingsplan vast. Dit plan is tot stand gekomen in nauw overleg met de betrokken partijen en is besproken met direct aanwonenden en de omgeving. De uitkomsten hiervan zijn in het plan verwerkt. Tevens sluit de Provincie een overeenkomst af met de eigenaar voor de uitvoering van de werken.

Natuur- en milieu organisaties werken samen om verspreiding ziekten amfibieën te voorkomen

De Provincie Zeeland heeft instandhoudingsdoelen voor amfibieën zoals de kamsalamander en de boomkikker. In Nederland en Vlaanderen verspreiden twee zeer besmettelijke ziekten voor amfibieën zich sneller dan verwacht. Bij onderzoek naar de verspreiding van amfibieën en het verzorgen van excursies, is het erg belangrijk om hygiënisch te werk te gaan om te voorkomen dat deze ziekten in Zeeland een kans krijgen. Daarom wordt een subsidie van € 7.000 verstrekt aan Stichting Landschapsbeheer Zeeland om een instructie handleiding te maken en samen met Zeeuwse organisaties een samenwerkingsovereenkomst te sluiten en de hygiënische werkwijze gezamenlijk toe te passen.

Tweede wijzigingsregeling MIT Zuid 2016

In de subsidieregeling die op 8 maart 2016 is vastgesteld is abusievelijk de topsector Energie genoemd als een van de mogelijke topsectoren waar Zuid-Nederland op wil excelleren. In Zuid-Nederland is in de Smart Specialisatie Strategie (RIS3) bepaald dat Energie niet tot één van de topsectoren in Zuid-Nederland geldt. Aanvragen op het thema Energie kunnen gebruik maken van de landelijke vangnetregeling van RvO. Meer informatie vindt u op www.zeeland.nl/europaloket.

Beslissing op bezwaar

Bezwaarde heeft bezwaar ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland (GS) om een verzoek om informatie inzake een procedure bij het gerecht van Luxemburg/C (2011) 4945 af te wijzen. Bezwaarde ontvangt nu van GS een beslissing op bezwaar, waarbij het bezwaar conform het advies van de commissie bezwaarschriften niet ontvankelijk wordt verklaard. Dit vanwege het ontbreken van gronden in het bezwaarschrift. Een inhoudelijke behandeling van het bezwaarschrift heeft daarom niet plaatsgevonden.

Voorschot uitvoeren herstelmaatregelen Stichting Overduin

Stichting Overduin voert herstelmaatregelen uit in het Natura 2000 gebied Manteling van Walcheren op de locatie Oranjebos (Landgoed Overduin). Het betreft maatregelen, zoals het rooien van Amerikaanse vogelkers, kleinschalig plaggen en het verplanten en aanplanten van inheemse bomen. De stichting ontvangt een voorschot op deze subsidieverlening.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 10 mei 2016.

Een greep uit de agenda: 

26 april 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig tijdens de Lintjesregen in Goes. Ook gaat hij naar de Seafood Expo Global in Brussel.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de Toeristische Lounge in het Watersnoodmuseum Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland.

29 april 2016

Ben de Reu houdt een toespraak tijdens het officiële moment van ingebruikname van de vispassage Prommelsluis in Kerkwerve.

4 mei 2016

Harry van der Maas gaat naar de herdenkingsbijeenkomst 4 mei in Den Haag en woont vervolgens de bijeenkomst in Middelburg bij.

5 mei 2016

Jo-Annes de Bat en Han Polman wonen de Van Randwijcklezing bij in Vlissingen.

6 mei 2016

Jo-Annes de Bat doet mee aan de spinningmarathon Stichting Jayden in Goes.