Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 27 september 2018

Begroting nazorgfonds 2019

De conceptbegroting 2019 en het meerjarige financiële perspectief van het Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zeeland zijn opgesteld. In de begroting 2019 van het fonds is een rentevergoeding van € 0,48 miljoen afkomstig van de Provincie opgenomen. Met deze post wordt ook in de Provinciale begroting rekening gehouden. De eeuwigdurende nazorg van stortplaats Koegorspolder is per 2018 ingegaan. Hiermee is het Nazorgfonds in een nieuwe fase terecht gekomen waarbij onderhoudskosten gemaakt worden ten laste van het nazorgfonds. Deze onderhoudskosten van de gesloten stortplaats Koegorspolder ad € 0,126 miljoen komen direct ten laste van de voorziening Koegorspolder.

Dinsdag 25 september 2018

Natuursubsidies 2019 voor Zeeland opengesteld

Gedeputeerde Staten hebben de beschikbare budgetten, de aanvraagperioden en de tarieven voor subsidies natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en natuurinvesteringen in 2019 vastgesteld. Door middel van subsidiekaarten is vastgesteld welke gebieden voor de subsidies in aanmerking komen. De openstelling dient voor het beheer van circa 1220 hectare bestaand natuurgebied, ongeveer 300 kilometer akkerranden en ander agrarisch beheer en voor de ontwikkeling van circa 23 hectare nieuwe natuur. Met het besluit is € 2.955.150 in 2019 gemoeid.

Voorwaarden voor natuursubsidies Zeeland gewijzigd

De bepalingen voor natuursubsidies worden op enkele punten gewijzigd. Het betreffen administratief/juridische wijzigingen. De wijzigingen zijn van belang voor de subsidies (agrarisch) natuurbeheer in 2019.

Natuurbeheerplan Zeeland herzien

Gedeputeerde Staten hebben het Natuurbeheerplan Zeeland herzien. Het Natuurbeheerplan bevat de kaarten van de Zeeuwse natuurgebieden en agrarische beheergebieden met daarin de aanwezige natuurtypen. Aan de hand van deze kaarten kunnen eigenaren subsidie aanvragen voor beheer en openstelling van de terreinen. Er zijn enkele nieuwe natuurgebieden begrensd en natuurtypen gewijzigd voor diverse natuurgebieden zoals de Schotsman, het Weidegebied te Veere, de Blikken en de Reep bij Oostburg en de Yerseke Moer.

Subsidie voor projectplan 'Promotie & Branding Hulst

De gemeente Hulst ontvangt een subsidie van maximaal € 75.000 voor het projectplan ‘Promotie & Branding’ van Hulst. Dit past bij de wens van de Provincie om gebieden waar projecten voor het Natuurpakket Westerschelde (NPW) plaatsvinden, een impuls te geven. Natuurontwikkeling en economische ontwikkeling gaan zo hand in hand. De projecten die de gemeente wil opzetten, moeten de economische ontwikkeling stimuleren, de vitaliteit van het landelijk gebied versterken, de leefbaarheid verbeteren en/of bijdragen aan de duurzaamheid. De subsidie loopt tot en met 1 april 2020 en wordt betaald door het Rijk uit het NPW-budget.

Sociaal jaarverslag 2017

Het sociaal jaarverslag over 2017 van de Provincie Zeeland is door Gedeputeerde Staten vastgesteld en zal aan de Ondernemingsraad worden aangeboden. In het verslag staan gegevens betreffende organisatieontwikkeling en personeelsbeleid over 2017 met een doorkijk naar 2018.

Biovergister Rilland

GS hebben kennis genomen van de twijfels die de gemeenteraad van Reimerswaal heeft ten aanzien van de mogelijke oprichting van een biovergister in Rilland. Met de gemeente zal hierover worden gesproken.

Provinciale Staten wordt geïnformeerd over toezicht en handhaving Brzo 2017

Jaarlijks worden Provinciale Staten geïnformeerd over de toezicht en handhavingsresultaten bij Brzo-bedrijven. De Provincie is bij deze bedrijven het bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Subsidie voor organisatie Roosevelt Four Freedoms Awards 2018

De Provincie Zeeland verstrekt een subsidie van € 50.000 aan de Roosevelt Foundation voor de organisatie van de uitreiking van de Roosevelt Four Freedoms Awards die in mei 2018 in Middelburg heeft plaatsgevonden en side-events.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 2 oktober 2018.

Een greep uit de agenda: 

25 september 2018

Jo-Annes de Bat woont de persconferentie van de Tacx Pro Classic bij in de filmzaal van het provinciehuis in Middelburg.

Carla Schönknecht is bij de bestuurlijke nacht in de Westerscheldetunnel aanwezig.

26 september 2018

Harry van der Maas opent het fietspad bij de Zandkreekdam.

Han Polman houdt een inleiding bij de Sociëteit Noord-Beveland.

Carla Schönknecht gaat op werkbezoek bij recreatie/toeristische bedrijven in Oostkapelle. Daarna is ze aanwezig bij het werkbezoek van Stichting Landschapsbeheer Zeeland in Ovezande. Aansluitend gaat ze met Provinciale Staten mee op werkbezoek naar Fort Ellewoutsdijk vanwege ‘natuur en handhaving in Zeeland.’

27 september 2018

Jo-Annes de Bat gaat naar de opening van de HZ-locatie ‘Het Groene Woud’ in Middelburg. ‘s Middags is hij aanwezig bij het 15-jarig bestaan van LMG in Goes.

Han Polman opent de conferentie ‘Seeking Refuge’ in het Roosevelt Institute for American Studies in Middelburg.

28 september 2018

Jo-Annes de Bat bezoekt de genomineerden van de MVO prijs Zeeuws-Vlaanderen.

29 september 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de officiële afronding van het Masterplan Buitensport in Goes.

Han Polman neemt het boek van de familie Scheele in ontvangst in de Kloveniersdoelen in Middelburg.

30 september 2018

Jo-Annes de Bat deelt de bekers uit bij de Strandcross in Vlissingen.

1 oktober 2018

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek rondom de OCG trofee. ’s Middags reikt hij de certificaten van Zeker Zeeuws uit in het provinciehuis in Middelburg.

Ben de Reu gaat naar de afscheidsreceptie van wethouder Chris Maas in het gemeentehuis Domburg.