Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

€ 1.000.000 voor Impuls Zeeland

De Provincie Zeeland ondersteunt de NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) in 2016 met een subsidie van ruim € 1.000.000. Impuls is de zogenaamde Zeeuwse regionale ontwikkelingsmaatschappij. Impuls werkt op verschillende manieren aan economische groei en innovatie in Zeeland. Projectontwikkeling vindt plaats in de Zeeuwse topsectoren: Biobased Economy, Energie, Logistiek & Maintenance en Vrijetijdseconomie. Het aantrekken van nieuwe ondernemingen naar Zeeland door promotie van de Provincie Zeeland als aantrekkelijk vestigingsgebied en acquisitie van bedrijven vindt plaats onder de vlag van 'Invest in Zeeland'. Het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid door het begeleiden en (mede)financieren van startende innovatieve ondernemers wordt gefaciliteerd door het cluster innovatiefinanciering.

Provinciaal monitoring- en beoordelingsplan Zeeland 2016-2021

Hoe staat het met de kwaliteit van de natuurgebieden en hoe gaat het met de biodiversiteit in Zeeland. Om antwoord te kunnen geven op deze vragen, moeten we natuurinformatie verzamelen. In het Provinciaal Monitoring- en beoordelingsplan, dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, is aangegeven wat, hoe en wanneer er gemeten en beoordeeld wordt.

Subsidie voor opruimen drugsafval

Gemeenten en grondeigenaren die kosten hebben gemaakt in verband met opruiming van drugsafval kunnen hiervoor subsidie krijgen. Hiertoe is een nieuwe regeling toegevoegd aan het Algemeen subsidiebesluit Zeeland. De regeling vloeit voort uit een in december 2015 gesloten Convenant ("Uitwerking amendement cofinanciering drugsafvaldumpingen") tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en alle provincies, waarin nadere afspraken zijn vastgelegd over de wijze en voorwaarden waarop de provincies overgaan tot subsidieverstrekking. De Provincie Noord-Brabant fungeert als centraal loket, waar de aanvragen kunnen worden ingediend.

Beslissing op bezwaarschrift

Door Stichting de Faunabescherming is tegen een door Gedeputeerde Staten (GS) verleende ontheffing een bezwaarschrift ingediend op grond van de Flora- en faunawet voor het uitvoeren van populatiebeheer van damherten in de Manteling van Walcheren en de kop van Schouwen. Dit bezwaarschrift is door GS ongegrond verklaard, waarop de Stichting een beroepschrift heeft ingediend bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Op 4 december 2015 heeft de rechtbank het beroepschrift van de Stichting gegrond verklaard, omdat door GS onvoldoende aannemelijk was gemaakt dat het welzijn van de populatie damherten noopte tot ingrijpen in de populatiegrootte. Dit betekent dat GS opnieuw op het bezwaarschrift moeten besluiten. GS hebben besloten het bezwaarschrift met een verbetering van de motivering ongegrond te verklaren.

Subsidieverordening natuur- en landschap gewijzigd

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 gewijzigd op de onderdelen agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer in natuurgebieden. De wijzigingen hebben betrekking op de volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen agrarisch natuurbeheer, de procedure van melding van afwijkingen, de regels bij schending van de subsidieverplichtingen en de benaming van landschapsbeheertypen. De landelijke beleidsregels voor het verlagen van subsidie worden van toepassing verklaard. De wijzigingen zijn nodig voor een correcte subsidieverlening met ingang van 2016.

Rijkskantoorhuisvesting

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de brief van minister Blok aan de Tweede Kamer over de actualisering van de masterplannen Rijkskantoorhuisvesting en de regionale werkgelegenheidseffecten. De brief wordt in handen gesteld van de Commissie structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (Commissie Balkenende).

Nieuwe Europese aanbestedingsdrempels

Voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 heeft de Europese Commissie nieuwe aanbestedingsdrempelbedragen vastgesteld die van toepassing zijn op alle overheidsinkopen waarbij Europees moet worden aanbesteed. Dit betekent dat bij de Provincie Zeeland leveringen en diensten Europees moeten worden aanbesteed vanaf een bedrag van € 209.000 en werken vanaf een bedrag van € 5.225.000. Werken zijn onder meer de aanleg van infrastructuur, verbouw en nieuwbouw.

Herbenoeming huidige voorzitter Nationaal Park Oosterschelde

De heer S.W.G.M. Kramer is herbenoemd als voorzitter van het Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde voor een periode van vier jaar. Zijn termijn eindigt per 1 januari 2020.

Wijzigingen arbeidsvoorwaardenregeling vastgesteld

Interprovinciaal zijn wijzigingen tot stand gekomen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) alsmede van de uitvoeringsregelingen die daaruit voortvloeien. De wijzigingen hebben instemming van het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA). Gedeputeerde Staten moeten de wijzigingen vervolgens formeel vaststellen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 2 februari 2016.

Een greep uit de agenda: 

26 januari 2016

Gedeputeerde Staten gaan op werkbezoek bij de gemeente Middelburg en waterschap Scheldestromen.

Carla Schönknecht gaat naar de nieuwjaarsreceptie van de Rabobank en het afscheid van de heer Verhage in Middelburg.

27 januari 2016

Jo-Annes de Bat leest voor bij Kinderopvang Walcheren locatie Kinderbolwerk in Middelburg.

Han Polman en Ben de Reu wonen de lezing bij van David Woolner, georganiseerd door het Roosevelt Study Center, in de Burgerzaal van University College Roosevelt in Middelburg.

Carla Schönknecht neemt als tafelgast deel aan het Cobouw Café Bouwend Nederland in Veldhoven.

28 januari 2016

Carla Schönknecht verzorgt het welkomstwoord voor het onderwijsproject 'Bruinvis' voor voortgezet onderwijs in de filmzaal van het provinciehuis in Middelburg.

29 januari 2016

Jo-Annes de Bat woont een gedeelte van de Zicht op Beleid informatiebijeenkomst Organisatieontwikkeling bij, daarna verzorgt hij de Kick-Off VET groen bij het Edudelta College in Goes.

Ben de Reu is aanwezig bij het afscheidsconcert van Douwe Eisinga in de Concertzaal in Middelburg.

30 januari  2016

Han Polman bezoekt de Carnavalsvereniging de Koenkelpot in 's-Heerenhoek.