Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Begrotingstoezicht 2015

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de begroting 2015 van de Provincie Zeeland beoordeeld. Hij constateert dat het begrotingssaldo voldoet aan het gestelde criterium van 'structureel en reëel evenwicht'. Daarmee blijft de Provincie Zeeland onder de lichtste (repressieve) vorm van toezicht vallen.

GS stellen lijst met zwemwaterlocaties vast

Gedeputeerde Staten stellen de lijst met 54 zwemwaterlocaties vast. Jaarlijks moeten GS een officiële lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. In deze lijst zijn alle Zeeuwse zwemlocaties opgenomen die door waterbeheerders en de Provincie worden onderzocht op waterkwaliteit, veiligheid en inrichting. Van deze locaties wordt tweewekelijks of maandelijks de waterkwaliteit onderzocht tijdens het zwemseizoen dat jaarlijks op 1 mei start. De bevindingen worden jaarlijks gerapporteerd via het ministerie van Infrastructuur & Milieu aan Brussel. Locaties die niet zijn aangewezen door de Provincie worden niet gecontroleerd en zwemmen is daar op eigen risico (wordt afgeraden). Het is er niet verboden te zwemmen, mits dit staat aangegeven. De lijst ligt zes weken ter inzage in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg.

Deelname overlegplatform DelTri

De Provincie Zeeland sluit in eerste instantie als gast aan bij het DelTri platform. Later wellicht als lid. In dit platform zijn de gemeente Rotterdam, de Drechtsteden en West-Brabant vertegenwoordigd om een maritieme en logistieke topregio te vormen.

Regelen van informatieveiligheid

De Provincie Zeeland heeft het Convenant Interprovinciale Regulering Informatieveiligheid vastgesteld. Het convenant zorgt voor afspraken gebaseerd op diverse wetten. Ook is het beleid omtrent informatiebeveiliging geactualiseerd en vastgesteld. Het niveau van Informatieveiligheid wordt in de komende vier jaar doorontwikkeld. Het doel hiervan is het creëren van een verantwoord minimum basisniveau van informatiebeveiliging conform de afspraken in het Convenant Interprovinciale Regulering Informatieveiligheid. Daarnaast worden aanvullende beheersmaatregelen getroffen op basis van interne risicoanalyse en -afweging binnen de Provincie Zeeland.

Voldoende perspectief voor Smart Seafood

Op verzoek van het College van Gedeputeerde Staten is een Research & Development programma opgesteld door COTA BV en Wageningen UR. Het programma geeft richting aan hoe de ontwikkeling van de binnendijkse aquacultuur in Zeeland zich verder kan ontwikkelen. De opstellers van het programma zien voldoende perspectief om deze relatief nieuwe vorm van aquacultuur verder te ontwikkelen. Het voorstel is vooral in te zetten op de teelt van algen als voedsel voor schelpdieren, de kweek van vis, zagers, zeewier en zilte gewassen.

Provincie steunt project Bedrijf+School

De Provincie Zeeland steunt het grensoverschrijdende project Bedrijf+School met een subsidie van 5.000 euro in 2015. Met Bedrijf+School wordt de bedrijfswereld dichter bij de jongeren en het onderwijs gebracht. De website http://www.bedrijfplusschool.eu biedt leerkrachten in Vlaanderen en Zeeland de mogelijkheid om in contact te komen met bedrijven. Via bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek kunnen jongeren een kijkje in de keuken van zo'n bedrijf te nemen. Met name in de techniek draagt dit bij aan de imagoverbetering onder jongeren.

Jaarlijkse subsidie voor SCEZ

De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) ontvangt 2.119.600 euro in 2015. Het betreft de jaarlijkse subsidie van de Provincie in het kader van de Nota provinciaal cultuurbeleid 2013-2015, onderdeel cultureel erfgoed. SCEZ zet deze bijdrage in voor de verdere uitvoering en verspreiding van het programma Zeeuwse Ankers (http://www.zeeuwseankers.nl) en het behoud, beheer en kennisvergaring en verspreiding over het cultureel erfgoed.

Jaarlijkse subsidie voor Stichting Het Zeeuwse landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) ontvangt van de Provincie in 2015 een subsidie van 644.581 euro om Zeeuwse natuurgebieden te beheren en te beschermen. Daarnaast is het van belang dat inwoners en toeristen van deze gebieden kunnen genieten. De subsidie maakt het ook mogelijk om recreatieve voorzieningen te realiseren op de terreinen, bezoekerscentra op een aantrekkelijke manier open te houden en excursies te verzorgen.

Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

 Per 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Voor de gemeenschappelijke regelingen waar de Provincie Zeeland in deelneemt, heeft dit gevolgen.
Die betreffen:

  • Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
  • Zeeland Seaports
  • Natuur- en recreatieschap De Grevelingen
  • Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta

In de planning- en control cyclus is een aantal wijzigingen doorgevoerd, waarmee de controlerende functie door Provinciale Staten wordt versterkt. Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd in de bepalingen over de samenstelling van het bestuur van gemeenschappelijke regelingen. Tenslotte is er een nieuwe samenwerkingsvorm in de wet opgenomen: de bedrijfsvoeringorganisatie.

Aanpassingen rechtspositionele regelingen vanwege cao provincies

Een aantal rechtspositionele regelingen voor de ambtenaren van de Provincie moet worden aangepast in verband met de cao provincies voor de periode 1 juni 2012 tot en met 31 december 2015.

380 KV Hoogspanningsverbinding

Een inwoner uit Roosendaal stelde drie vragen over de geplande 380 KV hoogspannings-verbinding. Gedeputeerde Staten geven hierop antwoord.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar Overzicht artikel 44 vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 3 februari 2015.

Een greep uit de agenda: 

26 januari 2015

Commissaris van de Koning Han Polman ging naar de officiële opening van het nieuwe Huis van de Provincies in Den Haag. Het nieuwe huis werd geopend door de Kring van Commissarissen van de Koning.

Carla Schönknecht hield een speech tijdens de jaarvergadering van Stichting Akkerleven in Kamperland.

27 januari 2015

Kees van Beveren is aanwezig bij de kennismaking van de Raad van Commissarissen en Zeeland Seaports in het provinciehuis in Middelburg.

Han Polman krijgt het boek “Ruimte voor provinciaal beleid” aangeboden door de Rekenkamer in het Provinciehuis. Carla Schönknecht is hierbij ook aanwezig.

Han Polman en Carla Schönknecht gaan naar de Zeeuwse première van de film Michiel de Ruyter.

28 januari 2015

George van Heukelom neemt de glossy Girls Future in ontvangst uit handen van Technasium-leerlingen van Pontes Het Goese Lyceum.

29 januari 2015

Kees van Beveren is gastheer tijdens het ontbijt en opent het Congres Food in de Delta in Vlissingen.

George van Heukelom is aanwezig tijdens de presentatie van het zorgrapport; verkenning door dhr. De Beer (aangesteld als verkenner Samenwerking Zeeuwse Zorg) in Van der Valk Middelburg.

Carla Schönknecht reikt de Delta Water Award uit in Middelburg.

30 januari 2015

Kees van Beveren gaat naar de presentatie van de Europese Investeringsbank (EIB) Den Haag.

Ben de Reu gaat naar de Conferentie Energie Akkoord in Den Haag.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de Stichting Strandexploitatie Veere. De 2e kamer fracties zijn er op werkbezoek. Eén van de onderwerpen is zandsuppletie. Ook is ze aanwezig bij het afscheid van Cees de Lange en Ralf Joosse van Staatsbosbeheer in het Spiegeltheater in Middelburg.

31 januari 2015

Han Polman brengt een bezoek aan de bouwclub van de carnavalsvereniging de Kloorianen in Kloosterzande.

Ben de Reu gaat naar de première van Braziliaanse koorts (documentaire over Zeeuwse emigranten in de 19de eeuw) in CineCity in Vlissingen.

1 februari 2015

Ben de Reu gaat naar de opening van de 10e editie van de Zeeuwse Lichting in het CBK Zeeland in Middelburg.