Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt vrijdag 30 juni 2017

Subsidie voor project "Zeeland zonder Zelfmoord"

Door de GGD-Zeeland is een eenmalige subsidie verzocht voor een bijdrage aan het project "Zeeland zonder Zelfmoord". In Nederland is een gestage toename te zien van het aantal suïcides. In Zeeland ligt dat gemiddelde per 100.000 inwoners zelfs nog hoger. In een zestal regio's in het land worden projecten opgezet, die er op gericht zijn suïcidaal gedrag eerder en beter herkenbaar te maken. Zeeland behoort bij een van deze regio's waar een dergelijk initiatief met diverse betrokken partijen wordt uitgevoerd. 113 Zelfmoordpreventie, Zorgverzekeraar CZ, de Zeeuwse gemeenten, Emergis en de GGD dragen financieel eveneens bij. Het provinciebestuur verleent een eenmalige subsidie van € 40.000 aan het Zeelandbrede project.

Klantentevredenheid en klachtenafhandeling openbaar vervoer 2016

Jaarlijks worden de uitkomsten van de klachtenafhandeling door de concessiehouder openbaar vervoer door de Provincie geïnventariseerd. Daarnaast is in de rapportage gekeken naar de klantentevredenheid. Die is gemiddeld gewaardeerd met een 7,6 (OV klantenbarometer). Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,5.

Wijzigingsplan Kustlab in Waterdunen en tweede Herziening Inpassingsplan Waterdunen

Stichting Het Zeeuwse Landschap wil zilte teelten gaan toepassen als onderdeel van het Kustlaboratorium in Waterdunen. Om dit planologisch mogelijk te maken, moet een wijzigingsplan door Gedeputeerde Staten (GS) vastgesteld worden. Daarnaast wordt voor de uitvoering van de werken in Waterdunen en de plannen voor de openbare recreatieve inrichting van Waterdunen, die niet met een wijzigingsplan mogelijk gemaakt kunnen worden, de tweede herziening PIP gestart. Provinciale Staten zijn hiervoor bevoegd en worden hierover door GS geïnformeerd.

Intentieverklaring voor interregproject Deeldezon

GS hebben een brief gestuurd naar het project Deeldezon als 'steuntje in de rug' voor de initiatiefnemers, die vijftien elektrische (deel)auto's in Zeeland willen plaatsen.

Reactie Rekenkamerbrief netwerksturing

GS hebben een eerste reactie opgesteld op de Rekenkamerbrief 'netwerksturing'. GS hebben de brief met veel interesse tot hen genomen en ondersteunen de geadviseerde lijn. Op vrijdag 23 juni 2017 werd de brief in een werkconferentie met statenleden, gedeputeerden, ambtenaren en andere betrokkenen besproken.

Dinsdag 27 juni 2017

Provincie steunt Europees project Fishcreation

De gemeente Middelburg participeert in het Europese project Fishcreation. Dit project zich richt op de versterking van het innovatievermogen in de visserijsector. De Provincie Zeeland steunt het project door als 'waarnemer' op te treden.

Provincie beëindigt ondermandaatsconstructie DCMR-RUD Zeeland

Door inwerkingtreding van het besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) per 1 juli 2017 mag het ondermandaat voor de uitvoering van BRZO taken aan RUD Zeeland niet langer bestaan. Gedeputeerde Staten maken het ondermandaat onmogelijk door de bevoegdheid van de DCMR om ondermandaat te verlenen aan RUD Zeeland in te trekken. In de komende periode worden nieuwe definitieve werkwijzen onderzocht, ontwikkeld en geïmplementeerd.

Subsidieafrekening Impuls Omgevingsveiligheid 2016

Via de Provincie Zuid-Holland heeft de Provincie in 2016 een subsidie van € 291.992 van het Rijk ontvangen voor werkzaamheden die betrekking hebben op Impuls Omgevingsveiligheid. Nu wordt de inhoudelijke en financiële verantwoording van dit Impulsgeld naar de subsidieverstrekker gestuurd en wordt gevraagd om de subsidie op een bedrag van € 276.972 vast te stellen. Met deze gelden zijn onder andere de volgende werkzaamheden door de RUD Zeeland in 2016 uitgevoerd:

  • Bezoeken van landelijke kennisnetwerk bijeenkomsten
  • Adviseren van overheden bij ruimtelijke plannen op het onderwerp externe veiligheid
  • Onderzoek naar het in beeld brengen of de routering voldoet aan de in de wet gestelde eisen, zoals bebording. En aanpassing daarop:
  • Gegevens over risicovolle bedrijven vermelden op risicokaart
  • Het beoordelen van kwantitatieve risicoanalyses (QRA's) en Veiligheidsrapporten (VR's)
  • Ondersteuning implementatietraject van de veiligheidscontouren rondom industrieterreinen
  • Vlissingen-Oost en DOW Mosselbanken Logistiek Park.

 

Campus Zeeland ondersteunt organiserend vermogen van kennis- en innovatienetwerken met subsidie

Vanaf 1 juli 2017 gaat de subsidieregeling Kennis- en Innovatienetwerken van start. Deze regeling vloeit voort uit Campus Zeeland, het samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Zij bundelen de krachten om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat moet de innovatiekracht van Zeeland vergroten en zorgen voor een toekomstbestendige economie. De subsidieregeling is in het leven geroepen om de start, groei en doorontwikkeling van kennis- en innovatienetwerken in Zeeland mogelijk te maken. Het doel is het verbeteren van de aansluiting van onderzoek en onderwijs op de vraag vanuit ondernemers en het ondersteunen van samenwerking binnen de Zeeuwse kernsectoren (havens & logistiek, water & energie, agro & food, zorg en toerisme). Er wordt binnen deze subsidieregeling onderscheid gemaakt tussen drie verschillende groeifasen, waarin kennis- en innovatienetwerken zich kunnen bevinden: netwerken in de pioniersfase, de groeifase of de volwassenfase. De regeling is daarmee nadrukkelijk bedoeld om zowel verkenning van samenwerking te stimuleren, om partijen die geconstateerd hebben dat samenwerking in de vorm van een kennis- en innovatienetwerk van toegevoegde waarde is te ondersteunen, en daarnaast ook gevestigde netwerken te helpen om hun organiserend vermogen verder te versterken. De ambitie is om minimaal één á twee volwassen netwerken per economische sector te realiseren.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 4 juli 2017.

Een greep uit de agenda: 

30 juni 2017

Ben de Reu ontvangt een delegatie van het ministerie van Milieu uit Zuid-Korea in het provinciehuis in Middelburg. Daarna opent hij de tentoonstelling Handwerk in het Zeeuws Museum. ’s Middags houdt hij een welkomstwoord tijdens de Herdenking Afschaffing Slavernij in het Statencomplex van het provinciehuis en legt hij een krans op de Balans in Middelburg. Daarna is hij aanwezig bij de bijeenkomst Energietransitie in Zierikzee.      

1 juli 2017

Jo-Annes de Bat gaat ’s morgens naar het B2B Mosselevent met als thema ‘Blik op de Toekomst’ in Yerseke en ’s avonds naar Concert@Sea aan de Brouwersdam.