Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

GS investeren ook in 2016 miljoenen in Zeeuwse economie

Gedeputeerde Staten investeren in 2016 ruim dertien miljoen euro in de Zeeuwse economie. Dat staat in het bestedingsplan Economische Agenda 2016. Sinds 2012 wordt er ieder jaar een jaarplan opgesteld. Daarin staan de acties en wat die kosten. De plannen zijn gebaseerd op de Economische Agenda die in 2012 is vastgesteld. Daarin is het provinciale beleid voor stimulering van de Zeeuwse economie beschreven. Destijds is besloten om ieder jaar een bestedingsplan op te stellen. Het bestedingsplan 2016 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten. Uiteraard is de inzet voor 2016 afgestemd op het coalitieakkoord waarmee het nieuwe college van GS aan de slag is gegaan.

Verlenging subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop

De Interprovinciale subsidieregeling, die een impuls moet geven aan asbestverwijdering en het plaatsen van zonnepanelen bij agrarische opstallen, loopt tot en met eind 2015. Het ziet er naar uit dat een substantieel gedeelte van het bedrag, dat voor dit doel beschikbaar is gekomen in 2013, aan het eind van dit jaar nog niet is besteed bij het aflopen van de regeling. Daarom wordt in interprovinciaal verband (IPO) voorgesteld om de regeling ook in 2016 door te laten lopen. Dit betekent dat de uitvoering en de bijbehorende kosten geregeld moeten worden. In Zeeland wordt de uitvoeringstermijn van de regeling ook verlengd. De voorwaarden blijven dezelfde.

Subsidie in bodemsaneringskosten van De Kleine Suzannapolder in Sint Philipsland

De Provincie Zeeland draagt er zorg voor dat bodemverontreinigingen met actuele risico's zo snel mogelijk worden gesaneerd. Verder kan zij bijdragen in de kosten van sanering van ernstige bodemverontreinigingen die een maatschappelijke urgentie hebben. Van dit laatste is sprake bij de bodemverontreiniging ter plaatse van De Kleine Suzannapolder in Sint Annaland. Vanwege steeds hoger wordende kosten als gevolg van aanvullende bodemonderzoeken, wordt de voor een gepland bouwplan noodzakelijke bodemsanering in twee fasen gesplitst. Dit betekent dat de tweede fase van de bodemsanering pas wordt uitgevoerd als het eerste gedeelte van de woonwijk is gerealiseerd. Het pas later uitvoeren van de betreffende asbestsanering is maatschappelijk ongewenst en het in twee fases uitvoeren van de sanering is ook duurder. Daarom wordt een subsidie van maximaal € 31.586 verstrekt aan de saneerder, zodat hij de bodemsanering in één keer kan uitvoeren.

Buurtbus 507

Connexxion heeft voorgesteld om Buurtbus 507 (Axel-Koewacht-Heikant-Sint Jansteen) op te heffen wegens gebrek aan vrijwilligers. Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. De Provincie zegt toe om de personele kosten van betaalde chauffeurs tot 1 mei 2016 voor haar rekening te nemen. Dit biedt extra tijd om vrijwilligers te werven voor het buurtbusproject. Afhankelijk van de resultaten rond het werven van vrijwilligers neemt de Provincie in april 2016 een definitief standpunt in over het opheffen van Buurtbus 507.

Subsidiëring buurtbussen

Gedeputeerde Staten hebben de subsidievoorwaarden voor buurtbussen aangepast. Nieuw is de mogelijkheid om een onkostenvergoeding te vragen voor het oprichten van nieuwe buurtbusverenigingen. Daarnaast wordt de subsidiegrondslag voor buurtbusprojecten verbreed, door niet langer subsidie te verlenen per project, maar ook per vrijwilliger.

Evenementencoördinatie en projectleiding Prinsjesfestival 2016

Zeeland heeft zich als gastprovincie verbonden aan het Prinsjesfestival 2016. Dit evenement vindt ieder jaar plaats in Den Haag in de week voorafgaand aan Prinsjesdag en biedt Zeeland de kans zich volgend jaar in Den Haag aan een breed publiek te presenteren. Gedeputeerde Staten hebben nu besloten een projectleider aan te stellen die ook de provinciale betrokkenheid bij andere evenementen gaat coördineren.

Projectorganisatie Tractaatweg

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een aparte Overheids-BV op te richten voor het project Tractaatweg. Deze weg loopt van Terneuzen tot Zelzate en wordt verbreed vanaf 2016. Naar aanleiding van de problemen bij de uitvoering van het project Sloeweg is er gekozen om de Tractaatweg te laten realiseren door een Overheids-BV.

Concrete beleidsvoorstellen voor herziening Omgevingsplan Zeeland

Het provinciale beleid ligt vast voor water, ruimte, natuur en milieu in het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018. Na twee jaar werken met het omgevingsplan is duidelijk dat een aantal onderdelen vragen om bijsturing, verduidelijking of uitwerking. In juli 2015 is de koers in een kadernota uitgezet. Op de kadernota zijn 31 reacties ingediend. De koers uit de kadernota is nu omgezet in concrete beleidsvoorstellen.

Jaarplan omgevingsbeleid 2016

Ieder jaar wordt er een Jaarplan omgevingsbeleid vastgesteld in verband met de uitvoering van het provinciale Omgevingsplan. Het Omgevingsplan geeft aan wat de Provincie wil bereiken op het gebied van ruimte, milieu en water. Het Jaarplan geeft inzicht in acties die in gang worden gezet en het geld dat daarbij wordt besteed.

Invulling afspraken Participatiewet en social return

De Provincie Zeeland zet zich in voor het creëren van plaatsen voor medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. In samenwerking met het UWV onderzoekt de Provincie de mogelijkheden tot plaatsing om invulling te geven aan de Participatiewet. Voor social return kiest de Provincie voor een gefaseerde invoering en sluit waar mogelijk aan bij het Rijksbeleid voor social return: te beginnen bij passende aanbestedingen voor Werken en Diensten binnen de sector openbare ruimte. De organisatie zoekt hiervoor aansluiting bij de Arbeidspool i.o. voor uitvoering van social return. Dit is een samenwerkingsverband tussen Zeeuwse overheden, aannemerij, Bouwend Nederland afdeling Zeeland en bouwopleiding Zeeland.

Bezwaarschrift bedrijf uit Laren door GS niet-ontvankelijk verklaard

Nadat Gedeputeerde Staten (GS) op 20 maart 2012 een vaststellingsbeschikking hebben genomen dient een bedrijf uit Laren een eerder ontvangen subsidie terug te betalen aan de Provincie. Er is uitstel van betaling gegund. Het bedrijf verzoekt nogmaals om uitstel van betaling. Dit verzoek hebben GS afgewezen. Tegen deze afwijzing is bezwaar gemaakt. Doordat het bedrijf inmiddels wel aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, is er geen procesbelang meer. De adviescommissie bezwaarschriften adviseert GS om deze reden het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. GS volgen dit advies.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 3 november 2015.

Een greep uit de agenda: 

27 oktober 2015

Ben de Reu begeleidt de Raad van Cultuur tijdens een bezoek aan diverse culturele organisaties in Zeeland.

28 oktober 2015

Ben de Reu is aanwezig bij de première van Atlantikwall in Amsterdam. Hij neemt daar ook deel aan een gesprek met gedeputeerden van de andere kustprovincies over de boodschap en het belang van de film.

2 november 2015

Han Polman is aanwezig bij de Zeeuwse première van de film Malala in Cinecity Vlissingen.