Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

GS verlenen medewerking aan tot stand brengen UNESCO GeoPark Delta

Het Zeeuwse, Noord-Brabantse, Oost-Vlaamse en Antwerpse gebied met centraal daarbinnen de Brabantse Wal heeft een internationaal erg bijzondere geologische betekenis. Er zit een hoogteverschil in, de bodem is aan weerszijden sterk verschillend en daardoor zijn er ook cultuurverschillen ontstaan. Het gebied vormt een grens tussen land en water. In dat grensgebied werden oorlogen uitgevochten en werd gestreden tegen het water. Voor UNESCO (onderdeel van de Verenigde Naties) genoeg ingrediënten om een kandidatuurstelling als UNESCO-GeoPark serieus te nemen. De Provincie Noord-Brabant als eerste initiatiefnemer en de Streekorganisatie Brabantse Wal als kwartiermaker, hebben de Provincie Zeeland gevraagd om het initiatief te ondersteunen om tot een GeoPark te komen. Voor een officiële kandidatuurstelling in september 2107 zal de regio moeten aantonen dat aan alle voorwaarden voor een GeoPark wordt voldaan. De Vrije Universiteit Amsterdam ondersteund de regio daarin. Via een publiekscampagne zal naar de kandidatuurstelling worden toe gewerkt. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben daar van harte mee ingestemd.

Provincie stelt subsidieregeling Fonds Impuls Bedrijventerreinen open

Gedeputeerde Staten hebben besloten de subsidieregeling Fonds Impuls Bedrijventerreinen vast te stellen. Het fonds is voor 2016 gevuld met 1 miljoen euro. De bedrijventerreinen liggen erg verspreid over Zeeland en zijn niet altijd goed bereikbaar. Daarnaast zijn veel bedrijventerreinen verouderd. Er is bijvoorbeeld een parkeerprobleem, veel leegstand, (milieu)overlast of de terreinen liggen erg dicht bij of in dorpskernen. Zeeuwse gemeenten kunnen vanaf 1 oktober tot en met 1 december 2016 een aanvraag voor subsidie indienen voor herstructureringsprojecten. Deze projecten moeten een bijdrage leveren aan een kwaliteitsimpuls voor bedrijventerreinen, waardoor het regionaal aanbod aan bedrijventerreinen zo goed mogelijk aansluit bij de vraag.

Openstellingsbesluit regeling 'Uitvoering van LEADER projecten' POP-3

Met het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) stelt de provincie een subsidiemaatregel open voor LEADER. LEADER is een onderdeel uit het subsidieprogramma POP 3 dat de bewoners inspireert om hun leefomgeving te helpen ontwikkelen. LEADER gaat uit van de kracht van de regio en is voornamelijk bedoeld voor samenwerkingsverbanden tussen (overheids)organisaties en (landbouw)ondernemers en/of particulieren op het platteland die met veel enthousiasme en op een eigen originele wijze hun leef- en werkomgeving willen verbeteren. Het bedrag aan Europese middelen dat wordt opengesteld is € 300.000 voor Midden- en Noord Zeeland en € 300.000 voor Zeeuws Vlaanderen. Een belangrijke randvoorwaarde is dat nationale overheden mee betalen aan de uitvoering van het project. Per project wordt een maximum van € 150.000 en een ondergrens van € 20.000 aangehouden.

Provincie zet in op vergroten concurrentiekracht voor toeristisch ondernemend Zeeland

Voor ondernemers in de toeristische sector veranderen marktomstandigheden snel. Er is sprake van toenemende concurrentie van andere bestemmingen. En ook het gedrag van consumenten wordt steeds grilliger door onder andere het gebruik van internet en sociale media. Daartegenover staat een exponentiële toename van technologische mogelijkheden. Met de Digitale Zeeland Experience (DZE) krijgen de ondernemers een instrument in handen om de innovatiekracht te vergroten door in te spelen in het gedrag en wensen van de consumenten. Een onderdeel van de DZE is ook het actualiseren van de Zeeland App. Deze App komt in april 2017 beschikbaar voor gasten en inwoners van Zeeland.

Regelingen voor natuurbeheer worden gewijzigd

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregelingen voor natuurbeheer op enkele onderdelen gewijzigd. De oude regeling, voor het lopende natuurbeheer, wordt verlengd. De nieuwe regels voor collectief particulier natuurbeheer treden in werking. Subsidies voor natuurbeheerders kleiner dan 75 hectare kunnen voortaan collectief worden aangevraagd. De wijzigingen zijn van belang voor de subsidies natuurbeheer voor 2017.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 4 oktober 2016.

Een greep uit de agenda: 

28 september 2016

Het GS-college gaat naar de Nationale Zeeuwse Oesterpartij in de Abdij van Middelburg.

29 september 2016

Ben de Reu is aanwezig bij de Partnerbijeenkomst Liberation Route Europe – Nederland in Ossendrecht.

30 september 2016

Openbare vergadering van Provinciale Staten in het provinciehuis in Middelburg vanaf 9.30 uur.

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Kidsrun en de Ladies Run en hij doet mee aan de Light Kustrun.

2 oktober 2016

Jo-Annes is aanwezig bij de Wandelmarathon.