Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Vaststelling beleidskader interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders

De Provincie Zeeland heeft een beleidskader interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders vastgesteld. Gemeenten krijgen ieder halfjaar een taakstelling om een aantal vergunninghouders (asielzoekers met een tijdelijke status) te huisvesten. De Provincie houdt toezicht op de gemeenten of zij hun taakstelling halen. In het beleidskader staat hoe de Provincie dit toezicht uitvoert.

Veiligheidscontour DOW vastgesteld

Met de veiligheidscontour rondom het industrieterrein Dow, Mosselbanken en Logistiek Park wordt binnen de veiligheidscontour ruimte gereserveerd voor de uitbreiding van risicovolle activiteiten van binnen het gebied gevestigde bedrijven. Waar in het verleden deze risico's getoetst moesten worden aan naastgelegen bedrijven, is nu de contour de toetsingsgrens. Dit maakt dat in het gebied ruimte ontstaat voor bestaande, geplande en nieuwe (kwetsbare) ontwikkelingen. Op deze manier kan voorkomen worden dat ruimtelijke initiatieven onbedoeld doorkruist worden door bedrijfsuitbreidingen en/of vestigingen van risicovolle bedrijven (en vice versa).

Subsidie voor aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van Scheldeterrein Vlissingen

De Provincie verstrekt de gemeente Vlissingen een subsidie voor het uitvoeren van een aanvullend nader bodemonderzoek ter plaatse van het Scheldeterrein in Vlissingen. Dit onderzoek moet duidelijkheid verschaffen over de omvang van de aanwezige mobiele verontreinigingen en of daarbij sprake is van een spoedeisende bodemsanering.

Wijziging van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland

Met de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) kan de Provincie projecten voor omvorming en inrichting van nieuwe natuurgebieden en voor herstel van bestaande natuurgebieden subsidiëren. In deze regeling zijn wijzigingen doorgevoerd in verband met het verkrijgen van goedkeuring van de Europese Commissie op staatssteunaspecten. Ook wordt het mogelijk om het maximale subsidiepercentage voor investeringen voor habitattypen in Natura 2000 gebieden te verhogen van 95% naar 100%.

Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid 2015 afwikkelen met Provincie Zuid-Holland

Via de Provincie Zuid-Holland heeft de Provincie in 2015 een subsidie van € 293.800 van het rijk ontvangen voor werkzaamheden die betrekking hebben op Impuls Omgevingsveiligheid. Nu wordt de inhoudelijke en financiële verantwoording van dit Impulsgeld naar de subsidieverstrekker gestuurd en wordt gevraagd om de subsidie op een bedrag van € 289.482 vast te stellen. Met deze gelden zijn de volgende werkzaamheden door de RUD Zeeland in 2015 uitgevoerd:

  • Coördinatiewerkzaamheden
  • Bezoeken van kennisnetwerk bijeenkomsten
  • Aanschaf van kennisinformatiesysteem
  • Ondersteunen van de overheden bij het uitvoeren van verantwoordingen Groepsrisico bij zowel ruimtelijke plannen als vergunningverlening
  • Adviseren van overheden bij ruimtelijke plannen op het onderwerp externe veiligheid
  • Onderzoek naar het in beeld brengen of de routering voldoet aan de in de wet gestelde eisen, zoals bebording. Aandachtspunten voor verbetering zijn opgepakt
  • Gegevens over risicovolle bedrijven vermelden op risicokaart
  • Het beoordelen van kwantitatieve risicoanalyses (QRA's) en Veiligheidsrapporten (VR's)
  • Gestart met de inventarisatie van de bestaande beleidsvisies op het gebied van omgevingsveiligheid.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 5 juli 2016.

Een greep uit de agenda: 

28 juni 2016

Jo-Annes de Bat opent Ondernemen is Topsport (een side event van de Challenger) bij MLTC in Middelburg, ’s Avonds gaat hij naar het ZZP-event in Theater de Mythe in Goes.

29 juni 2016

Carla Schönknecht houdt een welkomstwoord tijdens de Nationale Parken bijeenkomst.

30 juni 2016

Harry van der Maas volgt het symposium Maak Verschil in Utrecht.

Han Polman is aanwezig bij 75 jaar Franklin D. Roosevelt President Library and Museum, Hyde Park New York.

Carla Schönknecht houdt een speech tijdens de Regionale Dag Agrarische Natuur Vereniging in 's Gravenpolder.

1 juli 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig tijdens de infosessie van Provinciale Staten over de Economische Agenda. ’s Middags is hij aanwezig bij de Jaarlijkse Agri-Top in Heikant. ’s Avonds gaat hij naar Concert@Sea op de Brouwersdam.

Ben de Reu spreekt bij de Herdenking afschaffing slavernij in Middelburg.

Carla Schönknecht gaat met Provinciale Staten mee op werkbezoek naar de jachthaven in Breskens.

2 juli 2016

Jo-Annes de Bat bezoekt de Forza Cup in het Omnium in Goes.