Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Provincie stelt 2e ronde subsidieregeling Fonds Impuls Bedrijventerreinen open

Gedeputeerde Staten hebben besloten een nieuwe ronde van de subsidieregeling Fonds Impuls Bedrijventerreinen open te stellen. Het fonds is voor 2017 gevuld met ruim € 1.8 miljoen en moet een impuls bieden aan de kwaliteit van bedrijventerreinen. Veel bedrijventerreinen zijn namelijk verouderd. Er zijn bijvoorbeeld parkeerproblemen, leegstand, (milieu)overlast of de terreinen liggen erg dicht bij of in dorpskernen. Ook zijn sommige terreinen slecht bereikbaar. Einddoel is dat het regionaal aanbod aan bedrijventerreinen zo goed mogelijk aansluit bij de vraag. Zeeuwse gemeenten kunnen vanaf 1 april tot en met 26 mei 2017 een aanvraag voor subsidie indienen voor herstructureringsprojecten.

Huisvesting vergunninghouders in Zeeland

Alle gemeenten krijgen ieder halfjaar van het Rijk een taakstelling voor een aantal te huisvesten vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning. In de tweede helft van 2016 hebben twaalf Zeeuwse gemeenten voor alle vergunninghouders van hun lijst een woning geregeld. Eén gemeente is dat niet gelukt.

Zeeuwse Milieufederatie kiest voor actie en vernieuwing

De Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) staat traditioneel voor een aantrekkelijk landschap, een rijke natuur en een schoon milieu. De actieve rol bij de totstandkoming van het omgevingsplan 2018, de doorontwikkeling van de kustvisie én een inzet op de duurzame havens 2030 maakt hun inzet concreet én relevant. Daarnaast is de ZMf betrokken bij de uitvoering van het Zeeuws energieakkoord én schenkt ze aandacht aan de circulaire economie. Redenen voor de Provincie Zeeland om in 2017 een subsidie te verstrekken.

Provincie zegt materieel budget 2017 aan RUD Zeeland toe

RUD Zeeland voert verschillende taken op milieugebied uit voor de Provincie Zeeland. Om die taken goed te kunnen uitoefenen heeft RUD Zeeland geld nodig om daarmee bijvoorbeeld bodemsaneringen, luchtmetingen, geluidmetingen en dergelijke te kunnen uitvoeren en opleidingen te kunnen volgen. De Provincie stelt hiervoor net als in andere jaren een bedrag beschikbaar. In 2017 gaat het daarbij om € 2,2 miljoen. Tegenover dit bedrag maken Provincie en RUD Zeeland prestatieafspraken.

Nieuwe beslissing op bezwaar en opleggen last onder dwangsom

Gedeputeerde Staten hebben een nieuwe beslissing genomen op het bezwaarschrift van Van Leeuwen Advies, gericht tegen het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van 10 maart 2015 tot afwijzen van een verzoek tot handhaving. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 22 februari 2017 in het kader van het door Van Leeuwen Advies ingestelde beroep. Tegelijkertijd met de nieuwe beslissing op bezwaar hebben GS een last onder dwangsom opgelegd aan Omtuus te Serooskerke om de geconstateerde overtredingen van de Landschapsverordening Zeeland 2001 ongedaan te maken.

Subsidieregeling drugsafvaldumpingen 2017

Gemeenten en grondeigenaren die kosten hebben gemaakt in verband met opruiming van drugafval kunnen hiervoor subsidie krijgen. Hiertoe is in januari 2016 een nieuwe regeling toegevoegd aan het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. De regeling vloeit voort uit een in december 2015 gesloten Convenant (Uitwerking amendement cofinanciering drugsafvaldumpingen) tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en alle provincies, waarin nadere afspraken zijn vastgelegd over de wijze en voorwaarden waarop de provincies overgaan tot subsidieverstrekking. Aanvragen voor het verstrekken van subsidies voor het jaar 2016 kunnen worden ingediend van 1 april 2017 tot en met 31 augustus 2017. De Provincie Noord-Brabant fungeert als centraal loket, waar de aanvragen kunnen worden ingediend.

Provincie ondersteunt Roosevelt Institute for American Studies

Eind 2016 hebben het Roosevelt Study Center in Middelburg en de Universiteit Leiden een overeenkomst getekend over strategische samenwerking. Met deze overeenkomst krijgt het RSC een nieuwe toekomst en is de naam van het centrum gewijzigd in het Roosevelt Institute for American Studies (RIAS). Deze ontwikkeling is in lijn met de voorstellen in het advies Campus Zeeland! Het RIAS moet zich ontwikkelen tot een 'hotspot' op het gebied van Amerikanistiek en Atlantische betrekkingen. Gedeputeerde Staten hebben besloten om het RIAS in 2017 te ondersteunen met een subsidie van € 191.550.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 4 april 2017.

Een greep uit de agenda: 

28 maart 2017

Ben de Reu woont de Film by the Sea film NOCES bij.

29 maart 2017

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan Scalda in Middelburg.

Han Polman spreekt tijdens het afscheid van de heer Jacobs (HID Rijkswaterstaat). Ook spreekt hij tijdens de conferentie Rechten van het Kind voor Middelburg 800 jaar in het Stadhuis van Middelburg.

30 maart 2017

Han Polman is aanwezig tijdens de Opening Kreeftenseizoen. Hij licht de eerste fuiken en overhandigt de eerste Oosterscheldekreeft aan de mystery guest.

31 maart 2017

Jo-Annes de Bat leest tijdens de Boekenweek voor op zijn vroegere basisschool CBS De Bornput in Oostdijk. ’s middags bezoekt hij de Klantendag van het Regiocentrum Yerseke. Daarna bezoekt hij de afscheidsreceptie van de heer Abbenhuis (Rabobank).

Harry van der Maas reikt de Zilveren Troffel uit op het NK metselen in Goes.

Ben de Reu gaat naar de viering van 60 jaar Porgy & Bess in Terneuzen.

1 april 2017     

Harry van der Maas opent het Zeelandusdebat in Sluiskil.

Ben de Reu gaat naar de uitvoering van de Matthäus Passion  in de St. Jacobskerk in Vlissingen.

2 april 2017

Han Polman gaat naar de uitvoering van de Matthäus Passion in Hulst.