Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 30 november 2017

Evaluatie Uitvoeringsprogramma cultuur 2017 en Uitvoeringsprogramma cultuur 2018

In de Nota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020 is aangegeven dat ieder jaar een Uitvoeringsprogramma cultuur voor het dan komende jaar zal worden opgesteld. In dit programma worden de concrete structurele en incidentele culturele activiteiten en acties opgenomen voor het betreffende jaar, inclusief de daarbij behorende middelen. Het Uitvoeringsprogramma cultuur 2018 is door het college van Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Dinsdag 28 november 2017

Maintenance procesindustrie gaat circulair

Het Kennis- en innovatiecentrum procesindustrie in Terneuzen richt zich op groot onderhoud van installaties van Zeeuwse bedrijven. Zij specialiseren zich in circulaire economie. Na een inventarisatie op kansrijke thema's wordt nu de slag gemaakt naar concrete business cases mét draagvlak onder Zeeuwse bedrijven mét kans op een doorstart via een Europese aanvraag. Provincie Zeeland helpt hen daarbij. Aandachtgebieden zijn coatings, smart emission control én logistiek (onder andere verkenning 3D printers).

Export schaal- en schelpdieren China

Eind november 2017 zal een Chinese delegatie een keteninspectie uitvoeren in de Zeeuwse schaal- en schelpdiersector. Doel hiervan is te beoordelen of de sector in aanmerking komt voor een door China nieuw in te voeren exportcertificaat. De Provincie Zeeland verleent een bijdrage van € 2500 in de kosten van deze inspectiemissie.

Jaarplan Economische Agenda 2018 vastgesteld

GS hebben het jaarplan Economische Agenda 2018 vastgesteld. Dit jaarplan beschrijft de acties en doelstellingen die met het provinciaal economisch beleid worden nagestreefd.

Openstellingsbesluit POP-3 Jonge Landbouwersregeling

De jonge landbouwers regeling stimuleert jonge landbouwers (t/m 40 jaar) fysiek te investeren in de verduurzaming van hun agrarische onderneming. Het zal daarbij voornamelijk gaan om de aanschaf van moderne installaties en machines. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van bijvoorbeeld het milieu, biodiversiteit of volks- en diergezondheid en mag niet alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van de onderneming. Het maximaal beschikbare budget voor aanvragen in deze openstelling bedraagt € 381.610 waarvan de helft uit het Europese budget van het Europees Fonds voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling (ELFPO) komt en de andere helft door de Provincie Zeeland wordt bijgedragen.

Openstelling Europese subsidiemaatregelen POP-3

Gezien het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) stelt de Provincie twee subsidiemaatregelen open voor de uitvoering van LEADER projecten en voor de voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep. LEADER is een van de maatregelen uit genoemd programma dat regionale ontwikkeling stimuleert om de leefomgeving te helpen ontwikkelen. LEADER gaat uit van de kracht van de regio en is voornamelijk bedoeld voor samenwerkingsverbanden tussen (overheids)organisaties en (landbouw)ondernemers en/of particulieren op het platteland die met veel enthousiasme en op een eigen originele wijze hun leef- en werkomgeving willen verbeteren. Het bedrag aan Europese middelen dat wordt opengesteld is € 1.000.000 voor Midden- en Noord- Zeeland en € 1.000.000 voor Zeeuws-Vlaanderen. Een belangrijke randvoorwaarde is dat nationale overheden mee betalen aan de uitvoering van het project. Voor de voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Zeeuws-Vlaanderen wordt € 60.000 aan Europese middelen opengesteld.

Afvoer industriezout en ammoniumsulfaat van voormalig Thermphosterrein

De Provincie heeft het verzoek van Van Citters Beheer B.V. om industriezout (natriumchloride) en ammoniumsulfaat als reststof af te mogen voeren van het voormalige Thermphosterrein getoetst aan de daarvoor geldende criteria. Hieruit is gebleken dat dit niet bezwaarlijk is.

Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang rondom het traject van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Ze lichten toe dat de Provincie op het gebied van voortgezet onderwijs geen rol heeft; daarvoor staan andere overheden aan de lat. Vanuit het oogpunt leefbaarheid en daarmee samenhangend bereikbaarheid en scholierenvervoer, zien GS wél een rol voor de Provincie. Wanneer de schoolbesturen een uitgewerkt plan en sluitende begroting aanleveren, heeft de Provincie de intentie dit plan op basis van het provinciebeleid eenmalig te willen steunen voor maximaal vier jaar (2018 – 2021). Daarnaast moet dit plan gedragen zijn door de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, het Rijk, de Inspectie van het Onderwijs, de Provincie en het bedrijfsleven. Ook draagt de Provincie alleen bij wanneer alle betrokken overheden haar financiële bijdragen leveren.

Benoeming nieuw lid Overlegplatform Openbaar Vervoer

Om te voorzien in de vacature, die is ontstaan door het vertrek van de heer R. Koedam, is de heer R. de Kort namens de Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen benoemd als lid van het Overleg Platform Openbaar Vervoer (OPOV).

GS stellen beheerplannen Zwin & Kievittepolder en De Drie Kreken definitief en Yerseke en Kapelse Moer in ontwerp vast

GS stellen de Natura 2000-beheerplannen Zwin & Kievittepolder en de Drie kreken (plan voor de Natura 2000-gebieden Canisvliet, Vogelkreek en het Groote Gat Oostburg) definitief vast. Het Natuurbeheerplan Yerseke en Kapelse Moer stellen ze in ontwerp vast. De beheerplannen bieden voor de komende zes jaar richtlijnen en kaders voor  natuurbeheer, natuurbescherming en activiteiten in het Natura 2000-gebied. Deze beheerplannen hebben als doel, de beschermde natuur in de gebieden in stand te houden en te zorgen dat activiteiten en gebruik van het gebied nu en in de toekomst duurzaam worden ingezet. GS geven ook het ontwerpplan Yerseke en Kapelse Moer vrij voor de inspraakprocedure.

Gewijzigde ontheffing Windpark Noord-Beveland B.V. 

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot wijziging van de ontheffing Wet natuurbescherming van 29 september 2017. Deze is verleend aan Windpark Noord-Beveland B.V. voor het verwijderen van vijf windmolens en het plaatsen en exploiteren van vier nieuwe hogere windmolens in de Jacoba Rippolder in de gemeente Noord-Beveland.

Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

De provincies hebben met de vakorganisaties in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA) in het kader van de cao 2017-2018 overeenstemming bereikt over wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) per 1 januari 2018. De Provincie Zeeland dient vervolgens decentraal te besluiten tot het vaststellen van bedoelde wijziging van de CAP.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 5 december 2017.

Een greep uit de agenda: 

30 november 2017

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Kick off van het OP-Zuid traject met persmoment over subsidie Proeftuin en verbouwing ZLTO kantoor in Colijnsplaat. ’s Avonds gaat hij naar de boekpresentatie Kustmarathon in Zoutelande.

Harry van der Maas opent het nieuwe fietspad Arnemuiden-Lewedorp. ’s Avonds bezoekt hij de informatiemarkt Sloeweg in ’s-Heerenhoek.

Han Polman brengt een werkbezoek aan de gemeente Noord-Beveland.

2 december 2017

Han Polman houdt een korte lezing Lessons and Carols in de Gasthuiskerk in Middelburg.

4 december 2017

Jo-Annes de Bat reikt een racefiets uit aan de prijswinnaar van de verloting van de Zeeuwse Wieler Wind Zesdaagse in de St. Josefschool in Vlissingen.

Ben de Reu opent de Social Sofa in woonzorgcentrum Ter Weel in Krabbendijke.