Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

Subsidie Voorronde Provinciaal Jeugddebat Zeeland

Op 29 oktober 2014 vindt het Provinciaal Jeugddebat Zeeland plaats: de voorronde van het Nationaal Jeugddebat. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor 3.000 euro beschikbaar. De voorronde vindt plaats in de Statenzaal van het provinciehuis in Middelburg. Er doen vijftig Zeeuwse scholieren uit het voortgezet onderwijs aan mee.

R&D-programma voor Zeeuwse aquacultuur

Eind 2013 is het project Zeeuwse Tong afgerond. Aquacultuur is een veelbelovende sector, die kan leiden tot nieuwe werkgelegenheid en een duurzame ontwikkeling van de economie. Steeds meer ondernemers hebben interesse in binnendijkse kweek van kreeft, oesters, vis en wieren. Parallel hieraan wil het College een nieuw onderzoeksprogramma opstellen; in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De totale kosten hiervoor bedragen 138.337 euro. Het Research & Development-programma wordt begeleid door twee experts op het gebied van aquacultuur.

Nieuwe activiteiten in Bio Base Europe Training Center

Stichting Bio Base Europe Training Center informeert jongeren over biobased economy, duurzame economie en techniek. Omdat scholen zeer beperkte budgetten hebben en de activiteiten niet kostendekkend zijn, betaalt het college mee in de kosten. 19.120 euro gaat naar de expositie 'Fishing for Litter'; waar kinderen meer leren over duurzaamheid. De nieuwe directeur van Bio Base Europe Training Center ontwikkelt een meerjaren businessplan en nieuwe activiteiten samen met onder andere het bedrijfsleven. Het college levert hiervoor een bijdrage van 25.000 euro. Gedeputeerde Staten vinden biobased economy een kansrijke sector voor Zeeland: de overstap naar een groene economie levert werkgelegenheid en economische ontwikkeling op.

Instemming met begroting 2015 Faunafonds

De Provincie stemt in met de begroting van het Faunafonds over het jaar 2015. Het Faunafonds compenseert landbouwers die schade ondervinden van beschermde diersoorten. In Zeeland gaat het vooral om verschillende soorten ganzen.

Twee kleine planwijzigingen Natuurbeheerplan Zeeland

Gedeputeerde Staten (GS) wijzigen het Natuur-beheerplan (NBP) op twee kleine onderdelen. Er wordt 0.65 hectare nieuwe natuur toegevoegd bij De Weel in Wolphaartsdijk. Ook wordt er 1.93 hectare nieuwe natuur ontgrenst in de Maria-Havenpolder in Sluis. Het kleine perceel van 0.65 hectare dat wordt toegevoegd, was eerder bij de herijking van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) geschrapt. Het was namelijk erg onzeker of de gronden op korte of middellange termijn konden worden verworven. Nu dit wel is gelukt, moet het eerst weer als EHS-Nieuwe Natuur terug op de kaart van het NBP komen en in eigendom en beheer worden gegeven van Het Zeeuws Landschap. De ontgrenzing van de nieuwe natuur in de Maria-Havenpolder in Sluis betreft het formaliseren van een eerder gemaakte afspraak met de Ontwikkelmaatschappij Sluis B.V. Op die plek komt een parkeerterrein. GS gingen daarmee akkoord op voorwaarde dat de hectares die hiermee voor de EHS verloren gaan, elders worden gecompenseerd. De betreffende hectares worden daarom geschrapt van de kaart bij het NBP (ontgrenst). Met de door de Ontwikkelmaatschappij beschikbaar gestelde middelen gaat de Provincie de EHS rondom Sluis verder inrichten.

Aanwijzing accountant SCOOP

De Raad van Toezicht van SCOOP heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd akkoord te gaan met het voorstel om Deloitte aan te wijzen als accountant voor een periode van vier jaar. Met de controle van het boekjaar 2013 is een einde gekomen aan de huidige overeenkomst met Deloitte. Op basis van de statuten van SCOOP moet het college vooraf goedkeuring verlenen voor het aanwijzen van een accountant. GS hebben ingestemd met het verzoek om Deloitte vanaf 1 januari 2014 als accountant aan te wijzen voor een periode van vier jaar.

Ondertekening voor Living Lab Biobased

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE; bestaande uit de hogescholen Avans en HZ) tekent begin november 2014 een Memorandum of Understanding (MoU) met Nederlandse en Braziliaanse partijen over een Living Lab Biobased. Het betreft onderwijsuitwisseling en toegepast onderzoek. De Provincie Zeeland tekent dit MoU, omdat de activiteiten van CoE BBE, waaronder dit Living Lab-project, bijdragen aan de ontwikkeling van de biobased economy en onderwijsactiviteiten in Zeeland.

Voortgang uitvoering watermaatregelen

De rapportage Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland schetst een beeld van de stand van zaken van de uitvoering van watermaatregelen door het waterschap Scheldestromen tot 1 januari 2014. Doel van de rapportage is de beleidsmatige monitoring van water gerelateerde maatregelen. De hierin opgenomen waterthema's komen voort uit het waterbeheerplan 2010-2015 van waterschap Scheldestromen en het provinciale omgevingsplan Zeeland 2012-2018.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 4 november 2014.

Een greep uit de agenda: 

27 oktober 2014

Commissaris van de Koning (CdK) Han Polman was aanwezig bij de lokale Herdenking Slag om de Schelde in Bergen op Zoom met Canadese hoogwaardigheidsbekleders.

Carla Schönknecht verrichtte de officiële opening van de Recreavak 2014 in de Zeelandhallen in Goes.

29 oktober 2014 

George van Heukelom verricht de openingshandeling van de voorronde van het Provinciaal Jeugddebat Zeeland in het provinciehuis aan de Abdij in Middelburg en is voorzitter.

Han Polman ontvangt ambassadeur Norov uit Oezbekistan.

31 oktober 2014

Han Polman is gastheer bij het concert van de Koninklijke Landmacht in de Stadsschouwburg van Middelburg. Dit concert is de start van de provinciale Herdenking 70 jaar Slag om de Schelde.

1 november 2014

Het GS-college is aanwezig bij de herdenking Slag om de Schelde in Westkapelle, Vlissingen en Middelburg.