Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Veiligheidscontour DOW

Met het vaststellen van een veiligheidscontour rondom industrieterrein DOW, Mosselbanken en Logistiek Park wordt er voor bedrijven binnen deze grens ruimte geboden voor de uitbreiding van risico's van risicovolle activiteiten zonder dat deze moeten worden afgewogen ten opzichte van kwetsbare objecten. Kwetsbare objecten zoals kantoren met veel werknemers worden niet langer toegestaan binnen het gebied. Terwijl buiten de veiligheidscontour ruimte beschikbaar is voor bestaande, geplande en nieuwe (kwetsbare) ontwikkelingen.

Drie opgaven staan centraal in Zeeuwse kustvisie

In de kustvisie staan drie opgaven centraal voor de Noordzeekust: het behouden en versterken van de dijken en stranden, de natuur- en landschapswaarden en de toekomst van de recreatiesector. Drie werkgroepen bestaande uit leden van de samenwerkingspartners buigen zich over deze thema's en gaan hier inhoudelijk mee aan de slag. De Provincie Zeeland faciliteert en ondersteunt dit proces. De kustvisie moet eind 2016 klaar zijn en wordt vertaald in beleid voor in de nieuwe omgevingsvisie die vanaf 2018 gaat gelden.

Bedrijventerreinenprogramma Tholen goedgekeurd

Gedeputeerde Staten (GS) hebben van de gemeente Tholen het Bedrijventerreinprogramma Gemeente Tholen 2016-2025 ontvangen, met het verzoek hiermee in te stemmen. Een goed bedrijventerreinprogramma zorgt ervoor dat vraag en aanbod van bedrijventerreinen goed worden afgestemd. Voor een realistische planning is de uitbreiding van het areaal bedrijventerreinen in een regio niet groter dan de behoefte die in de komende bestemmingsplanperiode (tien jaar) wordt verwacht. Het programma voldoet aan de gestelde eisen uit het Omgevingsplan en de Verordening Ruimte van de Provincie. GS stemmen daarom in met het programma.

Uitbreiding samenwerkingsverband openbare verlichting

Eerder dit jaar hebben Gedeputeerde Staten besloten in te stemmen met het opzetten en uitbreiden van de samenwerking op het gebied van het onderhoud en beheer van de openbare verlichting in Zeeland. In deze overeenkomst, die op 5 april 2016 wordt ondertekend, zijn de elf deelnemende gemeenten, waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland en Zeeland Seaports overeengekomen om samen een efficiënt en integraal beheer en onderhoud van de Openbare Verlichting uit te voeren en hiertoe onder andere een gezamenlijk Openbaar Verlichtingsteam in te stellen. Daar wordt nu een nieuwe samenwerkingspartner aan toegevoegd: Delta Infra B.V.

Verlenging opclassificatie gemeente Noord-Beveland

Gemeentebestuurders zijn voor hun bezoldiging afhankelijk van de klasse waarin de gemeente op basis van het inwoneraantal valt. Gedeputeerde Staten (GS) zijn bevoegd, op grond van bijzondere omstandigheden, een gemeente voor een bepaald tijdvak in een hogere klasse te plaatsen. De gemeente Noord-Beveland is al vanaf 2010 voor een periode van zes jaar in een hogere klasse geplaatst. In verband met uitdagingen op de korte en de langere termijn en de hiermee verband houdende kwalitatieve eisen aan de bestuurders heeft de gemeente Noord-Beveland GS gevraagd de lopende opclassificatie met zes jaar te verlengen. GS stemmen hiermee in.

GS stellen definitieve lijst zwemwaterlocaties vast

Jaarlijks moeten Gedeputeerde Staten een officiële lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. In deze lijst zijn alle Zeeuwse zwemwaterlocaties opgenomen die door waterbeheerders en de Provincie worden onderzocht op waterkwaliteit, veiligheid en inrichting. Van deze locaties wordt tweewekelijks of maandelijks de waterkwaliteit onderzocht tijdens het zwemseizoen, die jaarlijks via het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan Brussel gerapporteerd wordt. Locaties die niet zijn aangewezen door de Provincie worden niet gecontroleerd en zwemmen is daar op eigen risico (wordt afgeraden), maar is niet verboden, mits aangegeven bij bijvoorbeeld bij sluizen en bruggen.

Herdenkingen Slag om de Schelde

Vanaf 2016 wordt omtrent de Slag om de Schelde een jaarlijkse herdenkingsweek georganiseerd. De herdenkingsweek vloeit voort uit de intentieverklaring, Memorandum of Understanding, die in 2014 is ondertekend door de commissarissen van de Koning in de provincies Noord-Brabant en Zeeland, de burgemeester van Bergen op Zoom en de ambassadeur van Canada. De herdenkingsweek wordt in gezamenlijkheid met de betrokkenen ingevuld. In 2019 wordt op een bijzondere wijze aandacht besteed aan de Slag om de Schelde, die dan 75 jaar eerder bijgedragen heeft tot de bevrijding van Zeeland en de rest van het land van de Duitse bezetting.

Europese subsidie voor aanpak Roggenplaat

In de Vlaams-Nederlandse Scheldedelta staan door hoogwaterbescherming en intensieve economische benutting de biodiversiteit en ecosysteemdiensten onder druk. Smartsediment draagt bij aan een oplossing voor ecologische problemen in de Oosterschelde, de Westerschelde en de Boven en Beneden Zeeschelde die de biodiversiteit bedreigen. De ecologische problemen zijn de erosie van getijdenplaten en het verdwijnen van rustige ondiepwatergebieden. Doel van Smartsediment is om de biodiversiteit te behouden en de ecosysteemdiensten te beschermen in de Scheldedelta door uitvoering van en kennisontwikkeling over innovatief sedimentbeheer. Met dit Interreg Vlaanderen-Nederland project Smartsediment is circa €2 miljoen EU-subsidie voor de zandsuppletie Roggenplaat gevonden. Als Lead Partner van Smartsediment komt de Provincie Zeeland hiermee een deel van haar afspraken na richting de minister van lnfrastructuur & Milieu om cofinanciering te zoeken voor de zandsuppletie Roggenplaat.

Zomerondernemer in Zeeland 2016

De Provincie Zeeland geeft € 5.000 subsidie aan het project Zomerondernemer in Zeeland 2016. Gedurende de zomervakantie beginnen dertig Zeeuwse jongeren een eigen bedrijf en ervaren zo wat het ondernemerschap inhoudt. Daarbij kunnen zij terugvallen op professionele begeleiding. Het project Zomerondernemer komt uit Zweden en heeft al zes jaar in Nederland gedraaid. In 2015 is het aantal regio's uitgebreid, waaronder een eerste keer in Zeeland. Van 2010 tot en met 2015 hebben 422 jongeren deelgenomen aan Zomerondernemer. Hiervan hebben zich tot nu toe 125 als bedrijf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Partners in Zeeland zijn naast de Provincie de meeste Zeeuwse gemeenten, de Rabobank Oosterschelde en de Rabobank Zeeuws-Vlaanderen.

Natuurbeheerplan Zeeland aangepast voor agrarisch natuurbeheer

Gedeputeerde Staten hebben het Natuurbeheerplan Zeeland gewijzigd ten behoeve van het agrarisch natuurbeheer in 2017. Het betreft enkele kleine kaartcorrecties van het agrarisch leefgebied open akker (akkerranden) en droge dooradering (binnendijken). Met de wijziging is het plan up-to-date voor de subsidieaanvraag door Poldernatuur Zeeland.

Bouwkundige aanpassing Zeeuws Museum

De Provincie Zeeland heeft ingestemd met het verzoek van het Zeeuws Museum om een extra doorgang in een wand van het museum te mogen maken in verband met een herinrichting van de museumzalen.

Subsidie voor Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland in 2016

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) ontvangt in het kader van het provinciaal cultuurbeleid, onderdeel cultureel erfgoed, jaarlijks een provinciale subsidie. In 2016 bedraagt deze subsidie € 2.128.382. Hiervoor voert SCEZ (wettelijke) taken uit op het gebied van kennis en ontwikkeling, versterking infrastructuur, archeologie, cultuurhistorie en monumenten, erfgoededucatie, immaterieel erfgoed en musea.

Subsidie voor Stichting Het Zeeuwse Landschap

De Provincie Zeeland stelt de subsidie vast voor Het Zeeuwse Landschap op een bedrag van € 970.197,65 in het kader van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland . Het betreft een functieverandering van landbouwgrond in natuur voor percelen gelegen in de Sint Laurense Weihoek Noord.

Subsidie voor inventarisatie cultuurhistorisch waardevolle boerderijen

De Provincie Zeeland verstrekt € 15.993 subsidie aan de stichting Cultureel erfgoed Zeeland voor de inventarisatie van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen in 2016.

Zeeuwse Werkgroep Soortenbeleid voert zes projecten uit voor kenmerkende en kwetsbare Zeeuwse soorten

De Zeeuwse Werkgroep Soortenbeleid gaat zes projecten uitvoeren. Het zijn projecten die bijdragen aan de bescherming van kenmerkende en kwetsbare Zeeuwse soorten, waarvoor we een internationale instandhoudingsdoelstelling hebben. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Stichting Het Zeeuwse Landschap voeren namens de werkgroep projecten uit die vooral het broedgebied van weidevogels en kustbroedvogels verbeteren of uitbreiden. Voor vleermuizen worden winterverblijven en voorzieningen voor kraamkolonies gerealiseerd. Voor de kamsalamander worden tien nieuwe biotopen aangelegd in aansluiting op bestaand leefgebied. Hier wordt nauw samengewerkt met particuliere eigenaren. Particuliere erven worden in overleg met de eigenaar geschikt gemaakt als leefgebied van de kamsalamander. Dit betekent niet alleen winst voor de soorten, maar ook een verrijking van het landschap voor inwoners en recreanten. Met de projecten is een bedrag gemoeid van €131.081.

Subsidie voor Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland

De Provincie Zeeland stelt een subsidie van 15.000 euro beschikbaar voor de samenwerking binnen de afvalwaterketen tussen de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf. Dit samenwerkingsverband heeft het doel om in 2020 structureel 12 miljoen euro te besparen op de kosten voor het afvalwatersysteem.

Provincie Zeeland zorgt voor ondersteuning bij Interreg Twee Zeeën Programma

Het Interregprogramma Twee Zeeën (2014-2020) ondersteunt grensoverschrijdende projecten tussen Frankrijk, Vlaanderen, Engeland en Nederland. De Provincie Zeeland is samen met de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland en Zuid-Holland en het Ministerie van Economische Zaken betrokken bij het programma. Om te bevorderen dat er geschikte projecten worden ontwikkeld, zijn er voor Nederland twee facilitatoren werkzaam. Eén van de twee facilitatoren is in dienst van de Provincie Zeeland. Met de Regio Noord/ Pas-de Galais, die Management Autoriteit voor het programma is, wordt hiertoe een subsidiecontract gesloten.

Wijziging Mandaatbesluit van GS voor de DCMR Milieudienst Rijnmond

Op 17 december 2013 besloten Gedeputeerde Staten (GS) aan de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond de bevoegdheid te geven om namens hen besluiten te nemen (Mandaatbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland voor de DCMR Milieudienst Rijnmond 2014). De besluiten beperken zich tot de vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende taken voor de Zeeuwse BRZO bedrijven. In verband met de inwerkingtreding van het nieuwe Besluit risico's zware ongevallen 2015 en de bijhorende Regeling risico's zware ongevallen is het noodzakelijk de bij het besluit behorende mandaatlijst aan te passen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 5 april 2016.

Een greep uit de agenda: 

29 maart 2016

Het GS-college heeft de jaarlijkse voorjaarsconferentie.

30 maart 2016

Jo-Annes de Bat bezoekt de gemeente Tholen en PIA Automation.

Han Polman neemt het eerste Zeeuwse bordspel van HZ-studenten in ontvangst in het provinciehuis in Middelburg. 's Avonds spreekt hij voor politieke jongerenorganisaties bij de ZB openbare bibliotheek in Middelburg.

31 maart 2016

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Vogelaar Vredehof BV en aan Fruvo. ’s Avonds gaat hij naar het 150-jarig bestaan van het Goese Lyceum.

Harry van der Maas heeft een overleg met minister Blok in Den Haag.

Han Polman is aanwezig bij de opening van het kreeftenseizoen in de Oosterschelde in Zierikzee.
Ook is hij aanwezig tijdens het afscheid van waarnemend burgemeester Demmers in Vlissingen.

Ben de Reu praat mee tijdens de ronde tafelbijeenkomst van het IPO met de Raad van State over de 4e beschouwing interbestuurlijke verhoudingen.

2 april 2016

Carla Schönknecht neemt deel aan de excursie Poldernatuur in Nieuwvliet.

3 april 2016

Han Polman opent de tentoonstelling 'Gewoon Kunst' van Wim Hofman in Middelburg.

4 april 2016

Carla Schönknecht speecht tijdens Nieuwvliet Actief in het dorpshuis.