Provincie heeft Investeringsbudget  Landelijk Gebied (ILG) juist besteed

Gedeputeerde Staten nemen kennis van de vaststelling van de ILG beschikking voor de Provincie Zeeland door de staatssecretaris van Economische Zaken. Bij de eindafrekening is door het Rijk vastgesteld dat de Provincie Zeeland het ILG budget van 97,6 miljoen euro op rechtmatige wijze heeft besteed, dat alle gerapporteerde prestaties over de jaren 2007-2011 daadwerkelijk zijn gerealiseerd en dat Zeeland marktconform heeft gehandeld.

Subsidie voor IVN Zeeland

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van 216.422 euro aan het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) Zeeland. Met dit bedrag worden de activiteiten uit het jaarplan 2015 uitgevoerd. IVN Zeeland organiseert (natuur) educatie activiteiten voor kinderen, scholieren en inwoners. Dat doen ze vanuit de overtuiging dat betrokkenheid van jongeren bij de natuur duurzaam handelen bevordert op latere leeftijd.

GS ondersteunen Impuls met ruim 1 miljoen voor verdere versterking Zeeuwse economie

De Provincie Zeeland ondersteunt NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) in 2015 met een subsidie van ruim 1.000.000 euro. Impuls is de zogenaamde Zeeuwse regionale ontwikkelingsmaatschappij. Impuls zet zich ook in 2015 verder in op het versterken van Zeeland als kwalitatief sterke economie. Dit doet zij op verschillende manieren:

  • Zeeland wordt gepromoot als aantrekkelijk vestigingsgebied
  • Bedrijven worden naar Zeeland gehaald
  • Nieuwe bedrijvigheid wordt gestimuleerd door het helpen van -startende- innovatieve bedrijven (ook door financieringsregelingen).

Ook in verschillende Zeeuwse topsectoren is Impuls actief: Biobased Economy, Maintenance & Logistiek, Vrijetijdeconomie en in de zorg.

Subsidie voor inspiratietour Zeeuwse ondernemers

Gedeputeerde Staten van Zeeland verlenen een bijdrage van 5.000 euro aan een initiatief van Koninklijke Horeca Nederland. Een innovatie- en inspiratietour voor Zeeuwse ondernemers die actief zijn in de horeca, het (visserij)toerisme en de detailhandel. De bedoeling van de tour is om de ondernemer beter inzicht te verschaffen in de wensen en behoeften van Vlaamse/Belgische consumenten. Dit moet leiden tot een betere afstemming van het aanbod in de Zeeuwse horeca en detailhandel op deze doelgroep.

Begroting 2015 gemeente Middelburg

De Begroting 2015 van de gemeente Middelburg is eind 2014 onder het zogenaamde preventieve toezicht geplaatst, omdat de begroting 2015 niet structureel en reëel in evenwicht is. Inmiddels heeft de gemeenteraad dekkingsmiddelen vrijgemaakt voor de tekorten van 2015 en 2016. Dit is voor het college van Gedeputeerde Staten aanleiding de begroting 2015 goed te keuren. Door de gemeente zijn nog geen structurele bezuinigingen opgenomen voor de jaren na 2016. De organisatie is in afwachting van de uitkomsten van de heroriëntatie op de gemeentelijke taken. Hierdoor is er nog geen sprake van een structureel sluitende begroting, waardoor het preventieve toezicht blijft gehandhaafd.

Wijzigingen Raad van Toezicht SCOOP

Volgens de statuten van Stichting SCOOP worden leden van de Raad van Toezicht benoemd door het college van Gedeputeerde Staten (GS). GS hebben besloten om in te stemmen met het verzoek van SCOOP om de heer J. Bos te benoemen als voorzitter met ingang van 1 januari 2015 en ontslag te verlenen aan de heren L. Coppoolse en J. Suurmond per 31 december 2014.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 10 februari 2015.

Een greep uit de agenda: 

2 februari 2015

George van Heukelom was aanwezig tijdens de regiobijeenkomst in 's-Gravenpolder over de nieuwe dienstregeling busvervoer

Commissaris van de Koning Han Polman gaf de aftrap van de verkiezingscampagne om 12 uur op Abdijplein in Middelburg.

Ben de Reu was aanwezig bij de Startbijeenkomst van de Provinciale Verkiezingscampagne in de voorhal van het provinciehuis.

3 februari 2015

George van Heukelom is aanwezig tijdens de regiobijeenkomst in Kloosterzande over de nieuwe dienstregeling busvervoer

Ben de Reu is aanwezig bij de overhandiging van het rapport Actieplan economische structuur versterking aan minister Kamp in Bergen op Zoom.

4 februari 2015

George van Heukelom is aanwezig tijdens de regiobijeenkomst in Goes over de nieuwe dienstregeling busvervoer

Ben de Reu en Carla Schönknecht zijn aanwezig tijdens het Energiek ontbijt Zeeuwind in Dok 41 in Vlissingen.

Carla Schönknecht gaat naar de Schelderaad in Bergen op Zoom. 's Middags geeft ze een inleiding bij een bijeenkomst van de Waterhouderij Walcheren in de Zandput in Serooskerke. 's Avonds gaat ze naar de informatiebijeenkomst Programmatische Aanpak Stikstof in Middelburg.

5 februari 2015

Han Polman gaat naar de ondertekeningsceremonie van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse Gewest over de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Kees van Beveren is hierbij ook aanwezig.

Carla Schönknecht is aanwezig tijdens de Natuurtop met bewindslieden en gedeputeerden Natuur op de vliegbasis Soesterberg.

6 februari 2015

Kees van Beveren is aanwezig tijdens de jaarvergadering van de vissersvereniging Helpt Elkander in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Ook is hij aanwezig bij de ledenvergadering van  CZAV in de Zeelandhallen in Goes

Carla Schönknecht opent het Jaar van de Bodem bij terra Maris in Oostkapelle. 's Middags is ze aanwezig bij het Zeeuws Vrouwenplatform over de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in de filmzaal in het provinciehuis.

7 februari 2015

Han Polman verzorgt de afsluitingsceremonie tijdens de afsluiting Viering 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen. Het college is hierbij aanwezig.