Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Subsidie voor project 'Benutting restwarmte Sloegebied met restwarmtekoppelingen'

Sloewarmte B.V. realiseert op dit moment een restwarmtekoppeling in het Sloegebied, waarbij restwarmte van Zeeland Refinery wordt afgenomen door de bedrijven Martens Cleaning en de COVRA. De Provincie subsidieert de aanleg met een bedrag van € 1.700.000. Op verzoek van Sloewarmte B.V. verlengt de Provincie de subsidieperiode tot 1 januari 2016 en betaalt een tweede voorschot uit van € 255.000. Het subsidiebedrag van € 1.700.000 is opgebouwd uit een provinciale bijdrage van € 200.000 en een rijksbijdrage van € 1.500.000 als onderdeel van de in 2011 afgesloten Green Deal Zeeland.

Subsidie voor MKB Doorstart

Het GS-college verstrekt een subsidie van ruim € 23.000 aan Stichting MKB Doorstart. Deze stichting biedt hulp aan ondernemers die in (financiële) problemen komen, terwijl zij in de kern wel levensvatbaar zijn. MKB Doorstart brengt ondernemers die in de problemen zitten, vroegtijdig in contact met specialistische adviseurs die bedrijfsbeëindigingen en faillissementen kunnen voorkomen. De activiteiten van de MKB Doorstart zijn een aanvulling op andere instrumenten die de Provincie inzet om ondernemerschap te stimuleren. Het project is een pilot voor Zeeland en loopt tot eind 2016. MKB Doorstart wil in deze periode tussen de dertig en veertig Zeeuwse ondernemers bereiken.

GS stemmen in met Tariefplan 2016 van Connexxion Openbaar Vervoer N.V.

Connexxion Openbaar Vervoer N.V. heeft haar tariefplan voor 2016 gepresenteerd. Daarin staan de voor 2016 geldende tarieven voor het busvervoer in Zeeland. Connexxion conformeert zich daarbij aan de vastgestelde landelijke tariefindex van 1,2%. Voor regionale en/of bedrijfseigen tarieven en reisproducten hanteert Connexxion het uitgangspunt dat het gemiddelde gewogen tarief van alle reisproducten niet boven de landelijke tariefindex uitkomt. Gedeputeerde Staten stemmen in met het tariefplan 2016.

Meerjarige begeleiding workshops Normering Regionale Waterkeringen

De Provincie wil toekomstgericht omgaan met regionale waterkeringen door realistisch en zo ver mogelijk vooruit te kijken. Vanwege de complexiteit die op en rondom binnendijken spelen, worden er workshops georganiseerd per dijkringgebied met en voor de betrokken overheden en belangenorganisaties. De gewenste streefsituatie voor de binnendijken, die de workshops moeten opleveren, geeft meer inzicht in de vragen of en hoe de binnendijken de komende eeuw moeten worden aangepast. De uitkomsten van de workshops voor heel Zeeland worden opgeleverd in 2020.

NARIS: een applicatietool voor risicomanagement

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot de aanschaf van NARIS: een applicatietool voor risicomanagement. Deze applicatietool is een belangrijk hulpmiddel bij de verdere professionalisering van het risicomanagement.

Verlengen bestaande overeenkomst grensoverschrijdende ondersteuningspunt afhandeling Interreg programma IV A Twee Zeeën 2007-2013

De oorspronkelijke overeenkomst voor het grensoverschrijdende ondersteuningspunt voor Interreg IV A Twee Zeeën programma (2007-2013) die door de Provincie Zeeland bij aanvang van de programmaperiode is ondertekend liep tot 31 december 2014. In verband met nog doorlopende activiteiten en werkzaamheden voor het programma is verlenging van de overeenkomst nodig.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 10 november.

Een greep uit de agenda: 

3 november 2015

Het GS-college brengt een werkbezoek aan de gemeente Veere en de gemeente Middelburg.

4 november 2015

Jo-Annes de Bat woont het DOW Benelux Jubileum Symposium in Terneuzen bij. Verder reikt hij de Emergo prijs uit tijdens de Contacta in Goes. Ook woont hij daar 's avonds het mini-symposium ‘Zeeuwse topsporters spelen graag een thuiswedstrijd' bij.

Han Polman woont het 50-jarig jubileum bij van de vestiging van The Dow Chemical Company in Terneuzen in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning Willem Alexander. Verder neemt hij het onderzoeksrapport Sloeweg van Provinciale Staten in ontvangst in de voorhal van het provinciehuis in Middelburg.

Ben de Reu is aanwezig bij het jubileum van DOW en het daaraan verbonden symposium.

5 november 2015

Harry van der Maas is bij de officiële bekendmaking van de namen voor de viaducten van de Sloeweg.

Ben de Reu loopt mee in de Zeeuwse etappe van The Climate Miles van Urgenda. Verder is hij panellid bij het Nationaal Deltacongres in de Brabanthallen in Den Bosch.

6 november 2015

Jo-Annes de Bat is aanwezig tijdens de vergadering van Provinciale Staten met de Najaarsnota en de Begroting op de agenda. 's Avonds opent hij de 45e Delta Show (rasdierententoonstelling) in Vlissingen en reikt daar een Zilveren Legpenning uit.

Ben de Reu woont het concert van de Marinierskapel bij in de Nieuwe Kerk in Zierikzee.

7 november 2015  

Han Polman reikt de Zeeuwse boekenprijs uit als voorzitter van de jury in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.

Ben de Reu opent de gerestaureerde kerk in St. Anna ter Muiden. Ook is hij aanwezig bij de 32e Pacificatielezing door Peter Vandermeersch in de Grote Kerk in Breda.

9 november 2015

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Dok 41 en aansluitend aan de Stichting ZigZag. Verder is hij aanwezig bij de eerste Marktconsultatie Economische Agenda in Terneuzen.