Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

GS stellen bijna € 9 miljoen aan investeringen voor aan PS

Om te kunnen investeren in Zeeland is door de Provincie Zeeland de investeringsagenda ingericht. Twee keer per jaar worden voorstellen voor investeringen vanuit de investeringsagenda door GS aan PS voorgelegd.
Met het Statenvoorstel stellen GS ter besluitvorming aan PS voor:

  • een investering van € 5 miljoen euro in het Joint Research Center in het kader van Campus Zeeland
  • beschikbaar stellen van voorbereidings- en uitvoeringskosten in het kader van Campus Zeeland
  • € 500.000 ten behoeve van de aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling
  • middelen om in 2018 een nieuwe subsidietranche Impuls Bedrijventerreinen voor € 1,5 miljoen euro open te stellen
  • voorbereidingskosten in het kader van het Programma Zuidwestelijke Delta
  • kosten van € 800.000 voor de voorbereiding van het wegenproject Zanddijk op te nemen.

In totaal wordt er met deze ronde aan PS voorstellen voor bijna € 9 miljoen euro aan investeringen in Zeeland gedaan.

Vlaamse première film Weg van Jou

De film Weg van Jou is onder meer tot stand gekomen door brede participatie door middel van crowdfunding en sponsoring vanuit de Zeeuwse samenleving. Ook de Provincie Zeeland heeft vanuit een maatschappelijk oogpunt een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze film. In de film wordt breed gebruik gemaakt van het Zeeuws-Vlaamse landschap als decor en inspiratiebron. Op 6 november 2017 faciliteert de Provincie Zeeland in samenwerking met het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports de Vlaamse première in Gent.

Provincie informeert bestuur DCMR over uitvoering van Brzo taken

De Provincie informeert het bestuur van de DCMR over onze uitgangspunten voor de uitvoering van de Brzo taken. De Provincie verzoekt het bestuur om mee te werken aan de werkwijze die voldoet aan onze uitgangspunten.

Machtiging vertegenwoordigers ontwikkeling Europese programma's 2021-2027

GS machtigen de Gouverneur van Limburg, de heer T. Bovens, om als bestuurlijk trekker van de Zuid Nederlandse samenwerking het dossier Europese programma's 2021-2027 te bespreken met het ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie.

Partner in Interregproject FRAMES

Het voorkomen van overstromingen is en blijft de kern van het waterveiligheidsbeleid in Nederland. Toch is het goed om verder te kijken en in het geval van een overstroming de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. De vraag is hoe we overstromingsrisico's verder kunnen minimaliseren door toepassing van het concept van Meerlaagsveiligheid (preventie, ruimtelijke inrichting, crisisbeheersing en wederopbouw). Binnen het Interreg-project FRAMES richten we ons op deze vraag. Door ondertekening van de ‘partnership agreement’ is de Provincie Zeeland officieel partner binnen het Interreg NSR-project FRAMES en committeert zich hierdoor aan de bijbehorende verplichtingen die horen bij dit partnerschap. De Provincie Zuid-Holland is de lead partner. Het FRAMES-project is officieel gestart op 1 oktober 2016 en eindigt op 31 januari 2020.

Provincie Zeeland informeert Boskalis Nederland BV over machtiging aan Tractaatweg BV

De Provincie Zeeland informeert Boskalis Nederland BV over de machtiging aan de Tractaatweg BV om de schorsing op een deel van het project N62 Sloeweg op te heffen.

Gedeputeerde Schönknecht tekent convenant Zeeuwse kustvisie

Provincie Zeeland heeft samen met de Noordzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, ZLTO, Rijkswaterstaat en het waterschap een Zeeuwse Kustvisie opgesteld. In de gezamenlijke visie staan de gezamenlijke afspraken over wat er wel en niet kan aan de Zeeuwse kust. Op 26 juni 2017 hebben alle partners de Kustvisie definitief gemaakt. De gezamenlijke partners hebben het voornemen de Kustvisie te vertalen in beleid, uitvoering en acties. Dit voornemen wordt bekrachtigd door het ondertekenen van een Convenant op 9 oktober 2017. Gedeputeerde Schönknecht zal het convenant namens GS ondertekenen.

Provincie wijst nieuwe leden aan klachtencommissie regeling voorkomen en bestrijden ongewenst gedrag op werk

De Provincie Zeeland heeft wegens haar arbeidsomstandighedenbeleid een regeling ‘voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag op het werk’. Onderdeel van deze regeling is de klachtencommissie. Vanwege het vertrek van drie commissieleden, die allen gebruik maken van pensioenregelingen, wijzen Gedeputeerde Staten drie nieuwe leden aan.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 10 oktober 2017.

Een greep uit de agenda: 

3 oktober 2017            

Harry van der Maas, Han Polman en Ben de Reu bezoeken het IPO Jaarcongres in Emmen.

Harry van der Maas ontvangt een delegatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  in Middelburg.

4 oktober 2017

Harry van der Maas, Han Polman en Ben de Reu bezoeken het IPO Jaarcongres in Emmen.

Han Polman gaat naar het afscheid van waarnemend burgemeester Peter Cammaert in Sluis.

5 oktober 2017

Jo-Annes de Bat gaat naar de dialoogsessie regio Oosterschelde in Goes.

Harry van der Maas rijdt mee in de lesbus van Connexxion in Middelburg.

Jo-Annes de Bat en Ben de Reu zijn aanwezig bij de startbijeenkomst Zeeuwse energiedialoog in Heinkenszand.    

6 oktober 2017

Jo-Annes de Bat ‘schiet’ de deelnemende dames aan de Ladies Run weg in Zoutelande en doet zelf mee aan de Light Kustrun.

Harry van der Maas verzorgt de aftrap van de campagne ‘Er gaat meer kapot dan je scherm’ in Vlissingen.

Han Polman opent de tentoonstelling Antoine Mes in Veere. Ook installeert hij Marga Vermue als nieuwe burgemeester van Sluis.

Ben de Reu is namens het GS-college aanwezig bij de installatie van Marga Vermue, burgemeester van Sluis.

8 oktober 2017

Jo-Annes de Bat doet mee aan de wandelmarathon.

9 oktober 2017

Harry van der Maas bezoekt het Library Museum en Roosevelt Home in New York.

Carla Schönknecht ondertekent het convenant Kustvisie in Vrouwenpolder.