Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 1 juni 2017


Campus Zeeland ondersteunt Kennis- en Innovatienetwerk Energy Port

Op dit moment zijn er ongeveer 70 partijen, waaronder 40 bedrijven, betrokken bij Energy Port Zeeland. Doel van Energy Port Zeeland is het realiseren van business uit offshore wind. Dit doel wordt gerealiseerd door binnen de triple helix (ondernemers, onderwijs/kennisinstellingen en overheden) samen te werken op het gebied van business & business development, opleiding & arbeidsmarkt, onderzoek & innovatie en profilering & communicatie. De Provincie Zeeland stelt € 50.000 beschikbaar voor het Kennis- en Innovatienetwerk Energy Port.

De Stuurgroep Campus Zeeland is van mening dat 'Zeeland Connect' voldoet aan de criteria van een 'Campus Zeeland Kennis- en Innovatienetwerk' en heeft de Provincie Zeeland geadviseerd middelen voor deze ambitie beschikbaar te stellen. Om de Zeeuwse kennisinfrastructuur te versterken is het van belang dat er in elke Zeeuwse kernsector één of enkele robuuste netwerken is/zijn waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden meerjarig met elkaar werken aan innovatie en/of de invulling van nieuwe opleidingen. Door die netwerken kunnen bedrijven en kennisinstellingen (beter dan nu) gebruik maken van beschikbare Europese middelen (zoals OP Zuid, Interreg). Het realiseren van deze Kennis- en Innovatienetwerken is een van de doelstellingen van Campus Zeeland.

Op stap in Zeeland

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het verlenen van een subsidie van € 25.000 aan Omroep Zeeland voor het maken van een programmareeks 'Op stap in Zeeland'. In deze 11-delige reeks staat het beleven van de Zeeuwse natuur en landschap centraal. Zeeland kent vele mooie landschappen en natuurgebieden die zeer de moeite waard zijn om te worden verkend. Aan de programmareeks werken Stichting Landschapsbeheer Zeeland, VVV Zeeland en Wandelnet mee. Samen kennen zij de mooiste gebieden en paden in Zeeland. Ook zal de programmareeks aandacht hebben voor de tools die beschikbaar zijn om er op uit te gaan in Zeeland. Denk hierbij onder andere aan wandelkaarten en de Zeeland App. De programmareeks zal in de zomermaanden op televisie te zien zijn, en is daarnaast online te bekijken.

Dinsdag 30 mei 2017


Bedrijventerreinenprogramma De Bevelanden bekrachtigd voor 2017

GS hebben het Bedrijventerreinprogramma De Bevelanden 2017-2025 ontvangen. Een goed bedrijventerreinprogramma zorgt er voor dat vraag en aanbod van bedrijventerreinen goed worden afgestemd. Voor een realistische planning is de uitbreiding van het areaal bedrijventerreinen in een regio niet groter dan de behoefte die in de komende bestemmingsplanperiode (10 jaar) wordt verwacht. Het programma voldoet aan de gestelde eisen uit het Omgevingsplan en de Verordening Ruimte van de Provincie. GS bekrachtigen daarom het programma.

Ontwerpbesluit vangen ganzen

Om uitvoering te geven aan de in het Zeeuws Ganzenakkoord gemaakte afspraken, zijn GS van plan een ontheffing te verlenen aan de Faunabeheereenheid Zeeland. Voor het vangen en doden van grote Canadese ganzen, randganzen en grauwe ganzen met behulp van een vangkooi/vangkraal.

Vaststellen exploitatiebijdrage busvervoer 2015

Gedeputeerde Staten hebben de exploitatiebijdrage voor het busvervoer in 2015 definitief vastgesteld op (afgerond) € 13,9  miljoen. Dit is ongeveer € 430.000 lager dan in 2015 als voorschot is uitbetaald. Het verschil kan grotendeels verklaard worden doordat de voor de betreffende periode geldende indexen lager zijn dan indertijd verwacht.

Steun voor activiteiten kiezen, leren en werken in de techniek

Gezien de (toekomstige) vraag van het Zeeuwse bedrijfsleven naar voldoende goed geschoold technisch personeel ligt er een belangrijke uitdaging om de leerlingen, studenten (nog) meer kennis te laten maken met bedrijven die in deze sectoren actief zijn en de beroepsmogelijkheden die hier liggen. Via het Huis van de Techniek worden in 2017 diverse activiteiten uitgevoerd gericht op het kiezen voor- en het leren en werken in de techniek. De Provincie Zeeland stelt € 30.000 beschikbaar om de basis- en nieuwe activiteiten en ondersteuningsprojecten uit te voeren. Naast de Provincie stellen ook de onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en Zeeuwse gemeenten middelen beschikbaar. De totale kosten zijn begroot op € 339.767.

VNG Congres Zeeland

De Provincie verleent medewerking aan het VNG Congres in Zeeland op 13 en 14 juni 2017 in Goes. De Zeeuwse overheden bundelen hun krachten in personele, organisatorische en/of financiële zin, zodat Zeeland zich op een gastvrije en kwalitatief hoogwaardige wijze bestuurlijk presenteert.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 6 juni 2017.

Een greep uit de agenda: 

1 juni 2017

Harry van der Maas rijdt mee met het allereerste landbouwkonvooi over de Zeelandbrug.

2 juni 2017

Harry van der Maas bezoekt de Kledingbank in Middelburg.

Carla Schönknecht verricht de starthandeling samen met dijkgraaf Toine Poppelaars voor de geoptimaliseerde fietsroutes buitendijks fietsen in Gorishoek op Tholen.

5 juni 2017

Han Polman reikt de stimuleringsprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit in Slot Oostende in Goes.