Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Provincie verleent Green deal subsidie voor stoomrecompressie

De Provincie verleent een green deal subsidie aan Dow voor een stoom recompressie project met geld van het ministerie van Economische Zaken. De stoomcompressor brengt restwarmte van lage temperatuur en druk met duurzame elektriciteit van wind en zon naar stoom op hoge druk en temperatuur. Hierdoor hoeft minder stoom met aardgas in stoomketels opgewekt te worden. Dow gaat met het proefproject aantonen dat stoom recompressie op grote schaal in de Nederlandse chemische industrie en raffinaderijen toegepast kan worden. Stoom recompressie is een belangrijk middel voor de procesindustrie om hun verwarming te kunnen verduurzamen. Het steeds ruimer beschikbaar komen van hernieuwbare energie in de vorm van elektriciteit vergroot de noodzaak om ook industriële processen via elektrisch aangedreven apparatuur van energie te voorzien. Hierdoor kan de afzet van groene stroom groeien waardoor overschotten minder vaak zullen optreden. Het project maakt onderdeel uit van het platform Smart Delta Resources en past in het beleid van de Provincie om aan de maatschappelijke opgave circulaire economie en energietransitie te werken.

De Provincie zet in op aardgasvrije wijken

De Provincie stemt in dat het Interprovinciaal Overleg De Green Deal Aardgasvrije Wijken ondertekent. De minister van Economische Zaken (EZ) heeft in de Energieagenda aangekondigd de verplichting om aardgas aansluitingen voor woningen te realiseren te willen schrappen in wet- en regelgeving, zodat er ruimte komt voor duurzame alternatieven in de warmtevoorziening. Aangezien dit wetgevingstraject nog twee jaar zal duren heeft het ministerie van EZ met gemeenten, netbeheerders, provincies, RVO en de koepels van deze partijen de Green Deal Aardgasvrije Wijken opgesteld. Doel van deze green deal is om in aanloop naar de wetswijziging in wijken experimenten te kunnen starten. In Zeeland ondertekenen ook de gemeente Middelburg en Veere de green deal.

CBK Zeeland ontvangt subsidie voor 2017

Het Centrum voor Beeldende Kunst, Architectuur en Vormgeving (CBK) Zeeland ontvangt in het kader van het provinciaal cultuurbeleid jaarlijks een provinciale subsidie. In 2017 bedraagt deze subsidie € 305.375. Wij verwachten dat het CBK hiervoor verschillende activiteiten organiseert, gericht op stimuleren van beeldende kunst, architectuur en vormgeving in Zeeland en dat CBK op vraag van Zeeuwse gemeenten advies geeft of ondersteuning verleent, met name over kunst in openbare ruimte.

Subsidie voor Faunabeheereenheid Zeeland

De Faunabeheereenheid Zeeland (FBE) voert het door de Provincie Zeeland opgestelde beleid met betrekking tot faunabeheer uit. Ze vervult daarin een essentiële rol, omdat zij zorgt voor een maatschappelijke en gebiedsgerichte inbedding van het faunabeheer. Hiervoor ontvangt de FBE in 2017 een subsidie van € 234.000. De FBE opereert daarbij binnen een breed veld van organisaties met soms tegengestelde belangen. Om dit hele veld zo goed mogelijk te kunnen bedienen en te kunnen voldoen aan de eisen die de nieuwe Wet natuurbescherming stelt aan taken op het gebied van faunabeheer, dient de FBE een sterke organisatie neer te zetten die adequaat kan inspelen op actuele zaken. Voor meer informatie over de FBE Zeeland, bezoek de website van de Faunabeheereenheid.

Automatische instemming op grond van Wet natuurbescherming

In het kader van de Wet natuurbescherming hebben Gedeputeerde Staten besloten om een aantal werkafspraken met andere provincies te hanteren. Het gaat om het hanteren van een automatische instemming na vier weken na kennisgeving van het ontwerpbesluit indien een activiteit mede effect heeft op gebieden en/of soorten gelegen in andere provincies dan waar de activiteit plaatsvindt. Hiervoor is dus geen expliciete overeenstemming meer nodig.

Snel internet voor het buitengebied van Schouwen-Duiveland

Samen met de gemeente Schouwen-Duiveland verleent de Provincie Zeeland subsidie aan 500 adreseigenaren in het buitengebied die zich laten aansluiten op snel internet. In totaal zijn er op Schouwen-Duivenland circa 1.300 adressen die een internetverbinding van minder dan 30 MB/s hebben. De aansluiting dient een verbinding van minimaal 30 MB/s te garanderen. Doel van de regeling is dat er voldoende adressen zich laten aansluiten om een netwerk in het buitengebied te realiseren en te exploiteren dat financieel-economisch rendabel is. Elke adreseigenaar die minder dan 30MB/S verbinding heeft kan bij de gemeente € 200 subsidie aanvragen. Na besluitvorming in de gemeenteraad op 26 januari 2107 zal de regeling opengesteld worden. Het aansluiten van de adressen start begin februari 2017.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op maandag 6 februari 2017.

Een greep uit de agenda: 

31 januari 2017

Jo-Annes de Bat leest voor op Basisschool Acaciahof aan de Generaal H. Smithlaan in Middelburg.

Harry van der Maas verzorgt het openingswoord bij 'Op weg naar het Lagerhuis' in het provinciehuis in Middelburg.

1 februari 2017

Han Polman en Ben de Reu leggen een krans tijdens de Herdenking Watersnood bij het Nationaal Monument Watersnood 1953 in Ouwerkerk.

2 februari 2017

Jo-Annes de Bat heet de aanwezigen welkom bij Dok 41 in Vlissingen: Inceptio: Zeeland Circulair over de huidige status van circulaire economie in Zeeland.

Harry van der Maas bezoekt het minisymposium Nederland in Balans in Den Haag.

Carla Schönknecht ontvangt een groep vrouwen van “Kracht on Tour” (over arbeidskansen) in het provinciehuis in Middelburg.

3 februari 2017

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de CZAV ledenvergadering in Goes.

Harry van der Maas en Han Polman gaan naar de heropening van het Maritiem en Logistiek College de Ruyter in Vlissingen door ZM de Koning.

Ben de Reu en Carla Schönknecht gaan met de Statencommissie Economie op bezoek bij de Sloecentrale in Ritthem.

6 februari 2017

Carla Schönknecht neemt de nieuwe brochure in ontvangst tijdens de relatiedag van de Stichting Dagattracties Zeeland in Vlissingen.