Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Steden en openbaar vervoer

De gemeenten Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen hebben moeite met de spelregel dat de haltetaxi niet binnen, maar alleen tussen kernen rijdt. Zij vragen zich af hoe deze zich verhoudt tot de gewenste integratie van openbaar vervoer en het WMO-vervoer. Gedeputeerde Staten (GS) antwoorden dat met de servicebus beter tegemoet kan worden gekomen aan de vervoervraag in grote steden. Ook gelet op de schaal en het voorzieningenniveau. GS gaan graag het overleg aan met de gemeenten over de invulling daarvan.

GS stellen definitieve lijst zwemwaterlocaties vast

Jaarlijks moeten Gedeputeerde Staten (GS) een officiële lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. In deze lijst zijn alle Zeeuwse zwemlocaties opgenomen die door waterbeheerders en de Provincie worden onderzocht op waterkwaliteit, veiligheid en inrichting. Van deze locaties wordt tweewekelijks of maandelijks de waterkwaliteit onderzocht tijdens het zwemseizoen. Dit wordt jaarlijks via het ministerie van Infrastructuur & Milieu aan Brussel gerapporteerd. Locaties die niet zijn aangewezen door de Provincie worden niet gecontroleerd en zwemmen wordt daar afgeraden. Het is niet verboden, mits dat staat aangegeven bijvoorbeeld bij sluizen en bruggen. Met het definitief vaststellen van de lijst, wordt deze doorgestuurd aan het ministerie van I&M, die de lijst aanmeldt in Brussel.

GS beantwoorden brief Zeeuwse Werkgeversvereniging

Gedeputeerde Staten beantwoorden een brief van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging, waarin BZW aandacht vraagt voor de actuele problematiek bij ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Het GS-college antwoordt dat er binnen drie maanden een plan komt om de zorg in Zeeland nu en in de toekomst goed te organiseren.

Natuur-entrees Oosterschelde

De Provincie Zeeland draagt 15.000 euro bij aan het project natuur-entrees Oosterschelde. De gemeente Noord-Beveland wil de bestaande parkeervoorzieningen bij de Oosterschelde omvormen tot natuur-entrees. Hiervoor hebben ze een plan laten opstellen en ondernemers bereidt gevonden hieraan bij te dragen. Het totale project omvat de inrichting van tien locaties en kost 147.000 euro. De Provincie ondersteund het project, omdat het de natuurbeleving en de toegankelijkheid van de Oosterschelde vergroot, het een bovenregionaal belang heeft en er samengewerkt wordt met overheid, ondernemers en natuurorganisaties.

Subsidie voor Zeeuws proeftuinproject

De Stichting KunstKabinet heeft voor de periode 2014-2015 provinciale subsidie ontvangen voor het proeftuinproject 'doorlopende leerlijn cultuureducatie basisonderwijs'. Zeeuwse basisscholen kunnen met deze financiële ondersteuning tegen een gereduceerde prijs een methodische aanpak cultuureducatie aanschaffen. Recent heeft de Provincie Zeeland besloten het huidige cultuurbeleid met een jaar te verlengen: tot en met 2016. Hiermee wordt ook de ondersteuning voor het proeftuinproject cultuureducatie verlengd. De Zeeuwse basisscholen krijgen daardoor de mogelijkheid om aan dit project deel te nemen.

Begrotingscirculaire 2016-2019

Gedeputeerde Staten hebben een nieuwe begrotingscirculaire vastgesteld en aan de gemeenten gezonden. Met de circulaire informeert GS de colleges van B&W over een aantal aandachtspunten met betrekking tot het financieel toezicht zoals GS dat uitoefenen. Het college verstrekt de informatie met het oog op de voorbereiding van de (meerjaren)begroting 2016-2019. Naast een lijst met punten welke in interprovinciaal verband zijn opgesteld is net als voorgaande jaren ook een passage gewijd aan het Deltadividend.

Reactie notitie 'aanpak verborgen woningbouwplancapaciteit Schouwen Duiveland'

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft de notitie 'Aanpak verborgen woningbouwplancapaciteit' voorgelegd aan het college van GS. Het uitvoeringsprogramma om de verborgen plancapaciteit terug te brengen, dient zorgvuldig te gebeuren en daarom wordt een maximale termijn van 10 jaar haalbaar en acceptabel geacht.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 7 april 2015.

Een greep uit de agenda: 

31 maart 2015

Commissaris van de Koning Han Polman bezoekt de gemeenteraad Terneuzen.

1 april 2015

Han Polman is aanwezig bij de openbare jaarvergadering van de Dorpsraad Lewedorp: hij houdt een inleiding.

Ben de Reu houdt een toespraak bij het Groot Zeeuws Dictee in Goes.

2 april 2015

Het GS-college gaat naar de viering 700 jaar Vlissingen in de St. Jacobskerk in Vlissingen.