Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Provincie Zeeland besluit tot afsluiten aantal wegen en weggedeelten wegens verbreding Tractaatweg

De Tractaatweg is onderdeel van de doorgaande verbinding (N62) tussen de rijksweg nabij Goes (A58) en de Belgische grens. Momenteel is de capaciteit van de Tractaatweg maximaal benut. Om ook in de toekomst een veilige en goede verkeersafwikkeling te kunnen garanderen, heeft de Provincie Zeeland het initiatief genomen de Tractaatweg te verbreden. Om deze verdubbeling, inclusief nieuw te realiseren ongelijkvloerse kruisingen, uit te voeren, moeten een aantal bestaande weggedeelten voor het openbaar verkeer afgesloten worden. Bestemmingen in of nabij het betrokken gebied blijven zowel gedurende de werkzaamheden als in de nieuwe situatie bereikbaar.

Klacht dorpsraad IJzendijke over buslijn 1

De dorpsraad IJzendijke heeft een klacht ingediend over het feit dat de bus niet meer door het dorp rijdt. De dorpsraad stelt dat Rijkswaterstaat dat had beloofd. De klachtencommissie is van oordeel dat de Provincie niet gehouden is aan een door Rijkswaterstaat gedane toezegging. De Provincie neemt dit advies over. Verder is de commissie van oordeel dat tijdens de zitting niet is gebleken dat de Provincie alle mogelijkheden binnen de dienstregeling door Connexxion goed heeft laten onderzoeken. De Provincie heeft daarom na afloop van de zitting Connexxion nogmaals om een reactie gevraagd. Dit heeft echter geen nieuwe feiten opgeleverd. De Provincie vindt de klacht daarom niet gegrond.

Verwijderen asbestplaten (gevel) op voormalig Thermphosterrein

Er is een sloopmelding ontvangen voor een aantal beschadigde (losse) asbestplaten aan de gevel van het ovenhuis op de locatie Europaweg Zuid 4 in Ritthem (voormalig Thermphosterrein). Hiervoor verleent de Provincie toestemming en verbindt daaraan een aantal voorschriften.

Aanpassing proef filterpers

Op 2 mei 2016 heeft de Provincie een verzoek van VCB ontvangen om de termijn van de proef met de filterpers en de verbrandingsinstallatie aan te passen. Ze hadden in eerste instantie toestemming gevraagd om een maand proef te draaien en vragen nu om een maand draaiuren proef te draaien. De Provincie heeft dit verzoek voor advies voorgelegd aan de RUD Zeeland en zij hebben aangegeven geen bezwaar te zien in het wijziging van een kalendermaand naar een maand draaiuren. Het advies van de RUD wordt door de Provincie gevolgd en met de aan VCB toegezonden brief wordt de termijn gewijzigd van een kalendermaand naar een maand draaiuren.

Onderzoek Noordse woelmuis

De Noordse woelmuis kwam tot het midden van de 20e eeuw veelvuldig voor op de Zeeuwse (en Zuid-Hollandse) eilanden. Deze woelmuis is endemisch, dat wil zeggen komt alleen in Nederland voor en het gaat niet goed met de soort. Dit komt door onder andere ontwatering van het landschap en door concurrentie met andere soorten. Naast de Deltapopulatie zijn er ook populaties in het Utrechts Hollandse plassengebied, Friesland en op Texel. Samen met de terreinbeheerders heeft de Provincie de opgave om de soort in stand te houden. Om te weten of het beheer en de inrichtingsmaatregelen succesvol zijn of moeten worden bijgesteld de komende 4 jaar, worden de verschillende leefgebieden onderzocht. Het gaat om leefgebieden in de Kop van Schouwen, langs de Zuidkust van Schouwen en op de eilanden in het Veerse Meer. Ecologisch Adviesbureau Sandvicensis heeft opdracht gekregen om dit onderzoek uit te voeren.

Wijzigingen Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Zeeland oud en nieuw

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten om de subsidieverordeningen voor natuur en landschapsbeheer in Zeeland te wijzigen. Dit betreft de 'oude' SVNL en de nieuwe SVNL2016. Een deel van de wijzigingen is van technische aard en is nodig om knelpunten in de uitvoering van de subsidieverlening voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer te voorkomen. Verder zien de wijzigingen toe op de beoogde invoering van collectief natuurbeheer per 1 januari 2017. Vanaf die datum komen kleine natuurbeheerders, met minder dan 75 hectare natuurgebied in beheer, niet meer zelfstandig in aanmerking voor subsidie. In plaats daarvan kunnen zij zich aansluiten bij een collectief dat voor zijn leden subsidie kan aanvragen bij de Provincie. Deze wijzigingen met betrekking tot het collectief natuurbeheer treden in werking op een nog door GS te bepalen tijdstip. Verder zien de wijzigingen toe op de mogelijkheid van indexering van de subsidies voor landschapsbeheer.

Subsidie 2014 voor ZMF vastgesteld

De subsidie over het jaar 2014 voor de Zeeuwse Milieufederatie wordt vastgesteld op € 303.655.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 7 juni 2016.

Een greep uit de agenda: 

31 mei 2016

Carla Schönknecht gaat naar het afscheid de heer Verseput, wethouder in Zierikzee.

1 juni 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig tijdens het persmoment van de Ster ZLM Toer in Goes. Daarna gaat hij op werkbezoek bij Lubo International in Kortgene. ’s Avonds is er een informatieavond Perkpolder met Staten- en Raadsleden.

Harry van der Maas bezoekt de relatiedag 9292 in Den Haag.

2 juni 2016

Jo-Annes de Bat, Harry van der Maas en Han Polman zijn aanwezig bij de presentatie van het rapport door de commissie Balkenende in Den Haag.

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de bijeenkomst van een Visserij delegatie bij de Piet Hein in Koudekerke.

4 juni 2016

Carla Schönknecht opent de Dag van de Bouw in Zierikzee.

5 juni 2016

Jo-Annes de Bat geeft om 13.00 uur het startschot voor de Halve van Renesse.

Ben de Reu bezoekt Vestrock in Hulst.