Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 2 november 2017

Begrotingswijzigingen Middelburg goedgekeurd

Voor het begrotingsjaar 2017 is voor Middelburg preventief toezicht van toepassing. Dit betekent dat de gemeente zonder goedkeuring van de Provincie geen uitgaven mag doen. Gedeputeerde Staten hebben besloten de 3e en 7e wijziging van de begroting 2017 van de gemeente Middelburg goed te keuren

Actieprogramma Techniekpact Zeeland

Provincie Zeeland geeft € 25.000 subsidie aan het Huis van de Techniek voor de uitvoering van het Actieprogramma Techniekpact Zeeland. Dit Actieprogramma bestaat uit vijf actielijnen die gericht zijn op het voorzien in voldoende en goed gekwalificeerd technisch personeel in Zeeland. Het Huis van de Techniek zal dit Actieprogramma coördineren en initiëren.

Notitie netwerksturing energietransitie

De Provincie Zeeland heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van klimaat en energie. De stip op de horizon is een klimaatneutraal Zeeland in 2050. Omdat dit doel niet alleen door de Provincie kan worden bereikt, is er een brede Zeeuwse energiedialoog gestart waarin maatschappelijke partners, burgers en bedrijven met de Zeeuwse overheden in gesprek gaan over de klimaatdoelen. Om Provinciale Staten, als Zeeuwse volksvertegenwoordiging, goed te informeren over deze werkwijze wordt aan hen een notitie ‘netwerksturing’ voorgelegd.

Dinsdag 31 oktober 2017

Overeenkomst waterbeheer noordelijk deel Oostkustpolder in Vlaanderen

Om wateroverlast in de Zwinpolders in Vlaanderen te voorkomen, kan in de toekomst bij piekbelasting door bijvoorbeeld zeer zware regenval, zoet water in het Zwin geloosd worden. Hierover heeft de Provincie Zeeland afspraken gemaakt met de betrokken Vlaamse partijen. Dit is vastgelegd in een overeenkomst die op 24 november 2017 tijdens de vergadering van de Internationale Zwincommissie ondertekend zal worden.

Ontheffing voor vangen en doden van Grote Canadese ganzen, Brandganzen en Grauwe ganzen

Vanaf 15 mei 2018 heeft de Faunabeheereenheid Zeeland ontheffing om de stand van de zomerpopulatie Grote Canadese ganzen, Brandganzen en Grauwe ganzen te beperken door het vangen en doden in de ruiperiode, gedurende de geldigheidsduur van het Faunabeheerplan Zeeland (2015-2019; ganzen). Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraken gemaakt in het Zeeuws Ganzenakkoord.

Onderzoek Rekenkamer Zeeland project Zuid- West 380 kV West

De Rekenkamer Zeeland gaat een onderzoek uitvoeren naar de rol van Provinciale en Gedeputeerde Staten bij het project Zuid-West 380 kV West.

120 kilometer MTB route in Walcheren

Het Zeeuws kustlandschap biedt een mooi decor voor actieve buitensporters, zoals mountainbikers. Op Walcheren zijn veel MTB'ers actief, zowel inwoners als toeristen. Er is echter geen geschikte infrastructuur voor MTB'ers, zodat onofficieel gebruik gemaakt wordt van onverharde wandelpaden. Dat leidt voor alle betrokkenen tot ongewenste situaties. Mountainbike vereniging ‘De Zeeuwse Kust’ heeft in samenwerking met waterschap en Staatsbosbeheer en de Walcherse gemeenten een attractieve mountainbike route ontwikkeld. De Provincie steunt hun initiatief met een subsidie. De vereniging legt de route aan met uitsluitend vrijwilligers. Eind 2019 moeten de vijf deelroutes van in totaal 120 kilometer klaar zijn.

Subsidie voor Growing a Green Future

De Provincie Zeeland geeft € 182.000 subsidie aan Proefbedrijf Rusthoeve voor het project ‘Growing a Green Future’. Dit project heeft als doel om plantaardig materiaal ofwel biomassa uit de landbouw te gaan gebruiken als grondstof voor productie in plaats van fossiele bronnen zoals olie, aardgas en steenkool. In dit project werken grote en kleine bedrijven uit de grensregio Nederland - Vlaanderen samen met onderzoeksinstellingen aan het ontwikkelen van nieuwe processen en materialen uit deze biomassa. De Biobased Innovations Garden in Colijnsplaat speelt een belangrijke rol in dit project. Het project heeft vanuit Interreg € 938.507 subsidie toegekend gekregen. Het project is gestart in januari 2017.

Provincie Zeeland ondertekent Green Deal Participatie bij Duurzame Energieprojecten

De Provincie Zeeland hecht belang aan participatie. Zeker bij een complex werkveld als energietransitie is participatie onmisbaar. De energietransitie betekent namelijk iets voor elke inwoner van Zeeland. Het is dan ook belangrijk dat inwoners mee kunnen denken over het beleid dat wij daarvoor maken. Om participatie zo goed mogelijk te kunnen vormgeven, heeft de Provincie Zeeland ingestemd met ondertekening van de Green Deal Participatie bij Duurzame Energieprojecten. Deze Green Deal houdt in dat Rijksoverheid, provincies, gemeenten, brancheverenigingen en natuur- en milieuorganisaties ervaringen op het gebied van participatie met elkaar gaan delen. Zo komen we samen tot de beste manier om elkaar te horen.

Spoedlocatielijst Zeeland 2017

Gedeputeerde Staten hebben in het kader van het ‘Convenant bodem & ondergrond 2016-2020’ een geactualiseerde lijst vastgesteld van locaties met bodemverontreiniging die verspreidings- of ecologische risico's met zich mee brengen (Spoedlocatielijst Zeeland 2016). De humane risico's zijn al gesaneerd of beheersbaar gemaakt. De lijst wordt sinds 2014  gepubliceerd op de website van de RUD Zeeland.

Subsidie voor start initiatief route 'openbaar kunstbezit' op Schouwen-Duiveland

De Provincie Zeeland heeft een subsidie verleend van € 15.000 aan de Stichting Renesse voor de aankoop van het kunstwerk "De Zwevende Bank" van kunstenares Iris Le Rütte als begin van een kunstroute op Schouwen-Duiveland.

Subsidie voor tweede editie jongerenproject Finding ROOTS

Stichting Switch en partners starten dit najaar (2017) met de tweede editie van het jongerenproject Finding ROOTS. Dit project leidt Zeeuwse jongeren op tot changemakers: ambassadeur voor de Nieuwe Economie. Finding ROOTS wil jongeren een blijvende stem geven in de maatschappelijke opgave tot verduurzaming in Zeeland en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland. Met een subsidie van € 5.000 is het mogelijk jongeren op te leiden tot energieambassadeurs van de toekomst. Het programma draagt daarmee bij aan de beleidsdoelstellingen van circulaire economie, energietransitie en Jongerenparticipatie.

Voortgangsrapportages grote projecten derde kwartaal 2017

Provinciale Staten worden via een kwartaalrapportage geïnformeerd over de voortgang van de grote projecten van de Provincie Zeeland en over de stand van zaken van het provinciale risicoprofiel.

Onderzoek naar incident Sloebrug afgerond

De Provincie heeft onderzoek laten doen naar de aanleiding van het incident bij de Sloebrug op 18 juni 2017. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in wat er is voorgevallen en op welke wijze de brugbediening voor het landverkeer verder kan worden geoptimaliseerd. Het onderzoeksbureau stelt vast dat de Provincie Zeeland aandacht heeft voor de veiligheid van de brugbediening op afstand. Toch kunnen er op onderdelen nog zaken worden verbeterd in de techniek en de processen.

Steun Campus Zeeland aan Zorgpact Zeeland

Campus Zeeland/Provincie Zeeland stelt een subsidie van € 37.750 beschikbaar aan ViaZorg om de realisatie van de ambities van het Zorgpact Zeeland van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2018 te regisseren. Door technologische ontwikkelingen, een vergrijzende samenleving en een beperkt aanbod van personeel is het van belang dat de zorg- en welzijnssector kan rekenen op innovatief en goed geschoold personeel. Daarvoor is samenwerking nodig tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en lokale overheden. Het Zorgpact is een initiatief van het kabinet Rutte-ll om de samenwerking tussen deze partijen van onderaf te ondersteunen en te versterken. Zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsorganisaties en de gemeenten in Zeeland pakken de verantwoordelijkheid op om het leren en werken in deze sector innovatiever en toekomstgerichter te maken: met elkaar investeren in de professionals van de toekomst. Het Zorgpact Zeeland verbindt de betrokken partijen zodat zij samen bouwen aan een inspirerend en richtinggevend netwerk als broedplaats voor vernieuwend werken en leren in zorg en welzijn. Het pact bestaat uit zeven thema's met 18 ambities. Per thema is een aantal concrete resultaten benoemd. 

Tarieven busvervoer 2018

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd het Tariefplan 2018 van Connexxion. Uitgangspunt daarbij is dat het gemiddelde gewogen tarief voor regionale tarieven en reisproducten niet boven de landelijke tariefindex van 1,13% uitkomt.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 7 november 2017.

Een greep uit de agenda: 

2 november 2017

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het event NLGroeit in het Topshuis bij Neeltje Jans.     

Harry van der Maas is bij de start actieprogramma Techniekpact in Terneuzen.

Han Polman gaat op gemeentebezoek naar Goes.

Ben de Reu gaat naar het Nationaal Deltacongres in Leeuwarden.

Carla Schönknecht opent de cursus ‘Grond en Vastgoed: Privaat- en Publiekrecht’ in het waterschapskantoor in Middelburg.

4 november 2017

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de opening van het Vakbondshuis in Goes.

Han Polman reikt de Zeeuwse boekenprijs uit in de ZB in Middelburg.

Ben de Reu is aanwezig bij de uitreiking van de Zeeuwse Boekenprijs in de ZB in Middelburg.

5 november 2017

Ben de Reu neemt de cd in ontvangst tijdens een concert van het Zeeuws Orkest met Mathieu van Bellen in Middelburg.

6 november 2017

Het GS-college is aanwezig bij de Vlaamse première van de film ‘Weg van Jou’ in Kinepolis in Gent.

Jo-Annes de Bat gaat naar de Kick-Off van het project Cooking@Sea bij Scalda in Middelburg.

Ben de Reu is aanwezig bij het afscheid van Jet Bussemaker in Den Haag.