Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Wijziging tekst Natuurvisie Zeeland 2017-2022

Op 24 maart 2017 is de Natuurvisie Zeeland 2017-2022 behandeld in de Statencommissie Ruimte. Het ging hier om de definitieve versie van de Natuurvisie met tekstaanpassingen naar aanleiding van ingediende zienswijzen op de ontwerpversie, het recent verschenen rapport van het Planbureau van de Leefomgeving over de evaluatie van het Natuurpact en ter verdere verduidelijking en actualisering van enkele onderwerpen. In de Statencommissie Ruimte is verzocht om aan de tekstaanpassing met betrekking tot multifunctionele bufferzones enkele woorden toe te voegen ter verduidelijking. Het gaat om de toevoeging dat verdienmodellen van zogenaamde bufferzones geen negatief effect op aangrenzende landbouwgebieden mogen hebben. Met deze toevoeging worden de tekstaanpassingen in de Natuurvisie ter besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten.

Zeeuwse inzet grondstoffenakkoord

Het grondstoffenakkoord is de uitwerking van het rijksbrede programma Nederland circulair in 2050. Dit akkoord maakt circulaire economie concreet en begrijpelijk. Het Rijk streeft naar het 50% terugbrengen van het gebruik aan primaire grondstoffen (mineralen, fossiel, metalen) in 2030. Zeeland onderschrijft dit streven en zet in op de transities op het gebied van kunststoffen (middels biobased economy) en bouw. We benutten de bestaande Zeeuwse netwerken zoals Vitaal Sloegebied en Kanaalzone en Smart Delta Resources. De afspraken uit het convenant 'Ambities duurzame havens 2030' om deze transities mede vorm te geven, zijn leidend. We versterken én concretiseren op deze manier de Zeeuws-landelijke samenwerking.

Benoeming gebiedsdeskundige Kavelruilbureau Zeeland

De heer W. van Nieuwenhuijzen wordt de nieuwe gebiedsdeskundige voor het Kavelruilbureau Zeeland voor het gebied Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint-Philipsland. Hij volgt de huidige gebiedsdeskundige de heer J. den Boer op, die eerder dit jaar aangaf zijn werkzaamheden voor het Kavelruilbureau te willen beëindigen vanwege drukke activiteiten op zijn eigen bedrijf.

Gedeputeerde Staten herbenoemen lid Raad van Toezicht SCEZ

Met ingang van 1 april 2017 herbenoemen Gedeputeerde Staten de heer mr. A.B. Stapelkamp als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland voor een periode van vier jaar. In de statuten van deze stichting is opgenomen dat elk jaar een deel van de leden van de Raad van Toezicht zijn zetel ter beschikking stelt volgens een vastgesteld rooster. Een lid is éénmaal herbenoembaar. In dezelfde statuten is opgenomen dat de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Inzet Nederland hervorming Europese structuur en investeringsfondsen programmaperiode 2021-2027

De Europese Commissie (EC) stelt geld beschikbaar om de economie in EU-landen te versterken. De EU-landen krijgen hiervoor geld via de Europese Structuur- en Investeringsfondsen. De Provincies en het Rijk stellen de gezamenlijke inzet vast vanuit lidstaat Nederland voor de hervorming van de Europese structuur en investeringsfondsen voor de nieuwe programmaperiode (2021-2027) van de Europese programma's. Dat doen ze om goed toegerust te zijn op de Europese opgaven van de toekomst. Twee sleutelbegrippen staan daarbij centraal: beleidscoherentie en vereenvoudiging. Het paper is de voorgestelde gezamenlijke Nederlandse inzet voor de onderhandelingen in Brussel.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 11 april 2017.

Een greep uit de agenda: 

4 april 2017

Ben de Reu is aanwezig bij de opening van het Filmfestival Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen.

5 april 2017

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij de drie bedrijven Van Westen en Tim Online in Zaamslag en Afrit 40 in Vlissingen.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan de Drechtsteden.

6 en 7 april 2017

Het GS-college brengt een meerdaags werkbezoek aan de Provincie Friesland.

8 april 2017

Han Polman gaat naar de uitvoering van de Matthäus Passion in Aardenburg.

Ben de Reu verricht de opening van de expositie “Van de Kaart door kaarten” in IJzendijke.

10 april 2017  

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het persmoment van de Ster ZLM Toer in Westkapelle. Daarna brengt hij een werkbezoek aan Aannemersbedrijf Van der Poel in Terneuzen.

Harry van der Maas vertelt over Campus Zeeland bij de gemeenteraad Vlissingen.