Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 6 juli 2017

Artikel 12 Vlissingen: toestemming uitgaven

In verband met de artikel 12-status van Vlissingen en het feit dat GS goedkeuring hebben onthouden aan de begroting voor 2017 moeten GS voor iedere nieuwe uitgaaf toestemming verlenen. Alleen uitgaven die onuitstelbaar en onontkoombaar zijn, komen voor toestemming in aanmerking. In nauw overleg met de artikel 12-inspecteur hebben GS besloten toestemming te verlenen aan de volgende uitgaven: extra kosten voor Orionis en Porthos, het opheffen van enkele reserves, de 1e kwartaalrapportage 2017, de financiële gevolgen van de Ie herziening grondexploitaties 2017, het krediet voor de nieuwbouw scholen in Souburg en extra kosten sociaal domein.

SER-Zeeland adviseert over programmering van bedrijventerreinen

Het is van groot belang dat er in Zeeland voldoende goede bedrijventerreinen zijn. Om daar voor te zorgen, vraagt de Provincie aan gemeenten om in iedere regio afspraken te maken over het aanbod aan bedrijventerreinen. SER-Zeeland adviseert de Provincie om in te grijpen als gemeenten moeilijke keuzes doorschuiven of onderling geen overeenstemming kunnen bereiken. De Provincie ziet goede vooruitgang in de regionale afstemming, bijvoorbeeld in de recent vastgestelde bedrijventerrein-programma's voor Walcheren en De Bevelanden. Het advies van SER-Zeeland bevestigt wel dat er nog ruimte is voor verbetering.

Provincie stemt in met bestemmingsplan ‘Maagdenweg 1’ in Draaibrug en trekt beroepsschrift bij de Raad van State in

De gemeenteraad van Sluis heeft een bestemmingsplan vastgesteld voor de realisatie van een woning in ruil voor de sloop van detonerende bebouwing op het perceel Maagdenweg 1 in Draaibrug. Omdat de gemeente de provinciale ruimte-voor-ruimte regeling niet correct had toegepast, heeft de Provincie beroep aangetekend bij de Raad van State. Het recent vastgestelde bestemmingsplan komt tegemoet aan de beroepsgronden van de Provincie. Daarom stemt de Provincie alsnog in met het bestemmingsplan en wordt het beroep ingetrokken.

Dinsdag 4 juli 2017

Vaststelling beleidsregels voor het lozen van proceswater en storten van tarra

Gedeputeerde Staten hebben beleidsregels vastgesteld voor het lozen van proceswater en het storten van tarra (schelpdierafval) in de Oosterschelde door schelpdierverwerkende bedrijven. De Provincie Zeeland is hiervoor bevoegd gezag in het kader van de Wet natuurbescherming. Met geïmporteerde partijen schelpdieren kunnen ook organismen meekomen die ongewenst zijn in de Zeeuwse deltawateren, zogenaamde probleemsoorten. Het doel van deze beleidsregels is om de introductie en verspreiding van deze soorten te voorkomen.

GS stellen geluidsbelastingkaart voor de provinciale wegen vast

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het vaststellen van een geluidsbelastingkaart voor de provinciale wegen in Zeeland. Op grond van Europese regelgeving moeten gedeputeerde staten voor 120 kilometer provinciale weg een geluidsbelastingkaart vaststellen. Deze kaart geeft de geluidsbelasting op woningen veroorzaakt door de provinciale wegen weer.

Opening Oesterseizoen

De provincie Zeeland verleent een bijdrage van € 2.500 aan de Nederlandse Oestervereniging voor de officiële opening van het oesterseizoen 2017. Deze opening vindt plaats op 21 september 2017.

Genodigdenbijeenkomst Havendagen Zierikzee

De Provincie Zeeland verleent een subsidie aan de stichting Havendagen Zierikzee voor de organisatie van een genodigdenbijeenkomst tijdens de Havendagen Zierikzee op 26 augustus 2017.

Subsidie aan stichting Zeker Zeeuws Streekproduct

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie te verlenen van € 6.050 aan de stichting Zeker Zeeuws Streekproduct. De subsidie is bestemd voor de activiteiten van de stichting in 2017. Doel hiervan is het realiseren van een verdere uitbreiding en versterking van het keurmerk Zeker Zeeuws Streekproduct in 2017.

Afronding Zeeuwse Kustvisie

Provincie Zeeland heeft samen met de Noordzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, ZLTO, Rijkswaterstaat en het waterschap een Zeeuwse Kustvisie opgesteld. In de gezamenlijke visie staan de gezamenlijke afspraken over wat er wel en niet kan aan de Zeeuwse kust. Op 26 juni 2017 hebben alle partners de Kustvisie definitief gemaakt. De visie wordt de komende tijd voorgelegd aan de betrokken besturen. Als zij instemmen, volgt na de zomer de ondertekening van het convenant.

Instemmen wijziging in Regeling Programma Aanpak Stikstof

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de partiële  herziening van het Programma Aanpak Stikstof. Met deze herziening zijn leefgebieden van soorten toegevoegd aan de geactualiseerde versie van het rekenprogramma AERIUS Monitor versie 2016L (leefgebieden). Deze actualisatie leidt niet tot veranderingen in Zeeland.

Afwijzing toestemming voor foodtrucks

Twee partijen hebben gevraagd om vanaf de carpoolplek aan de N256 bij Zierikzee voedsel te mogen verkopen. Gelet op de functie en inrichting van de carpoolplek kunnen wij deze toestemming niet verlenen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 11 juli 2017.

Een greep uit de agenda: 

6 juli 2017

Ben de Reu is aanwezig tijdens de afsluitbijeenkomst van de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) in Middelburg.

7 juli 2017

Ben de Reu is aanwezig bij het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in Sociëteit De Witte in Den Haag.

8 juli 2017

Het GS-college is aanwezig tijdens het Zeeuws open huis op het Abdijplein in Middelburg.

9 juli 2017

Jo-Annes de Bat reikt de prijzen uit bij het Driekleur Challenger Zeeland in Middelburg.