Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Nieuwe organisatie verkeersveiligheid in Zeeland

Om de slagkracht en de samenwerking van alle Zeeuwse partners op het gebied van de verkeersveiligheid te vergroten is het nodig de organisatie rondom dit thema te wijzigen. Er zal een bestuurlijke stuurgroep worden geformeerd van 9 partners, die tevens als klankbord voor de andere partners zullen fungeren. Deze stuurgroep zal initiatieven op het gebied van de verkeersveiligheid aanjagen en stimuleren. Daarnaast zullen op regelmatige basis rondom specifieke thema's bijeenkomsten voor alle partners worden georganiseerd.

Eenduidig welkom in Zeeland

De Provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten heten de gasten graag welkom in Zeeland. Normaliter kunnen zowel Provincie als gemeenten een eigen bord zetten. In het kader van de Landschaps-verordening Zeeland (LSV) slaan de Provincie en gemeente Schouwen-Duiveland de handen in één. De LSV heeft als doel het landschapsschoon te beschermen. Onder voorwaarden mogen borden buiten de bebouwde kom worden geplaatst. In plaats van twee borden is besloten om één gezamenlijk bord te plaatsen. Naast de gemeente Schouwen- Duivenland wordt verkend of andere gemeenten aan de provinciegrens ook belangstelling hebben voor een dergelijk gezamenlijk welkombord.

Subsidie voor FoodDelta Zeeland

Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 15.000 aan de Stichting FoodDelta Zeeland voor de uitvoering van drie concrete activiteiten in 2016. Het gaat om een haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van Big Data in de Foodsector, een haalbaarheidsonderzoek naar het hergebruik van reststromen en de organisatie van de Zeeuwse activiteiten voor de Dutch Agri Food Week.

Budget voor natuurbeheersubsidies in 2017 opengesteld

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieplafonds voor het natuurbeheer in 2017 vastgesteld. Met het besluit is € 3.150.000 gemoeid voor subsidies natuurbeheer en € 621.009 voor subsidies agrarisch natuurbeheer. Daarmee kan het al in gang gezette agrarische natuurbeheer en het beheer van 9400 hectare natuurgebied worden voortgezet en kunnen enkele nieuwe natuurgebieden met in totaal 396 hectare in beheer worden genomen.

Aanpassing dienstverleningsovereenkomst 2016 tussen RUD Zeeland en Provincie Zeeland

De Provincie Zeeland heeft in de dienstverlenings-overeenkomst 2016 waarin zij afspraken met de RUD Zeeland heeft gemaakt, ook een budget voor het doen van materiële uitgaven verstrekt. De Provincie gaat er mee akkoord dat een klein gedeelte van dit budget wordt gebruikt voor werkzaamheden die aanvankelijk niet waren gepland. Deze werkzaamheden komen het klantvriendelijk werken van de RUD ten goede.

Geen vervolg archeologisch onderzoek afgegraven dijk in Waterdunen

Gedeputeerde Staten hebben met het al uitgevoerde archeologisch onderzoek besloten dat het niet nodig is om nog meer archeologisch onderzoek uit te voeren op de afgegraven delen van de dijk 't Zandertje in het natuurontwikkelingsgebied Waterdunen.

Beslissing op bezwaar tegen drie ingediende handhavingsverzoeken

Door drie omwonenden van de Scheepswerf Reimerswaal is een handhavingsverzoek ingediend. Dit handhavingsverzoek is in eerste instantie afgewezen. Nu vindt, nadat de provinciale bezwarencommissie een advies heeft uitgebracht, een heroverweging plaats. In de heroverweging wordt in al de drie ingediende handhavingsverzoeken het bezwaar deels gegrond en deels ongegrond verklaard. Er zal een controle plaats gaan vinden of de scheepswerf in de nachtperiode werkt conform de vergunde werktijden. En er zullen nieuwe metingen worden uitgevoerd gedurende een hele dagperiode ter plaatse van een controlepunt. Verder zal vanwege een geconstateerde overschrijding van de vergunde piekgeluiden als gevolg van een hoorn/toeter binnen de inrichting een last onder dwangsom worden opgelegd.

Beslissing op bezwaar Stichting Sirene

Op 1 mei 2012 hebben Gedeputeerde Staten op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 vergunning verleend aan Pluimveebedrijf De Heen voor uitbreiding en wijziging van de bestaande pluimveehouderij. Deze vergunning is door Gedeputeerde Staten op 9 maart 2016 gewijzigd. Tegen dit besluit is door Stichting Sirene een bezwaarschrift ingediend. De adviescommissie bezwaarschriften van de Provincie Zeeland heeft Gedeputeerde Staten geadviseerd het besluit in stand te laten, maar de motivering van het besluit te verbeteren.

Ontwerp omgevingsvergunning Van Citters Beheer B.V.

Op dit moment wordt het terrein van de voormalige Thermphosfabriek gesaneerd. Het belangrijkste deel van de sanering is het verwijderen van het gevaarlijke fosfor. Verwacht wordt dat het gevaarlijke fosfor aan het eind van het jaar van het terrein verdwenen is. Op dat moment is de fabriek minder gevaarlijk en kunnen de nu aanwezige beheersmaatregelen (zoals een bedrijfsbrandweer) worden afgeschaald. In de nu verleende vergunning is de situatie geregeld nadat het fosfor van het terrein verdwenen is. Deze vergunning zal naar verwachting begin volgend jaar in werking treden.

Uitstel beslissing op vergunningaanvraag tank 12 bij sanering Thermphosterrein

Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan fase 1a en fase 1b van de sanering van het voormalige Thermphosterrein. Eén van de doelen van dit deel van de sanering is ervoor te zorgen dat voor de ontplooide activiteiten een minimum aan beheersmaatregelen nodig is. Eén van de werkzaamheden is het aanpassen van een opslagtank (tank 12). Van Citters Beheer B.V. had hiertoe een aanvraag voor een milieuneutrale verandering (reguliere procedure van 8 weken) ingediend, die erop was gericht om tank 12 om te bouwen. Inmiddels heeft voortschrijdend inzicht geleerd dat het efficiënter is om een andere tank te verplaatsen naar deze locatie. Van Citters Beheer zal hiertoe de aanvraag aanpassen. Omdat de vergunning dan niet meer binnen de wettelijke termijn kan worden verleend, hebben Gedeputeerde Staten besloten om de beslistermijn te verdagen met maximaal zes weken.

Provinciale reactie op ontwerp-omgevingsvergunning appartementengebouw Boulevard de Wielingen 57A Cadzand-Bad

De gemeente Sluis wil een vergunning verlenen voor de bouw van een appartementengebouw aan de Boulevard de Wielingen 57A in Cadzand-Bad. De Provincie heeft een reactie gegeven op de ontwerp-vergunning waarin de gemeente wordt gevraagd om de behoefte aan de ontwikkeling goed te onderbouwen en ervoor te zorgen dat de appartementen ook daadwerkelijk recreatief gebruikt gaan worden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 11 oktober 2016.

Een greep uit de agenda: 

4 oktober 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de viering 30-jaar Oosterscheldekering.

Han Polman gaat naar de viering 30-jaar Oosterscheldekering en neemt deel aan een panel.

5 oktober 2016

Jo-Annes de Bat gaat naar het IPO-jaarcongres in Nijmegen. ’s Middags is hij aanwezig bij de ondertekening van de Retaildeals met de minister van Economische Zaken (EZ) in het Huis der Nederlandse Provincies in Den Haag. Ook heeft hij een gesprek met Henri Kool (directeur Visserij) op het ministerie van EZ.

Harry van der Maas reikt IM-jassen uit aan kantonniers in Serooskerke.

Han Polman en Carla Schönknecht gaan naar het IPO-jaarcongres in Nijmegen.

7 oktober 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het Jaarcongres van De Maatschappij. ’s Avonds gaat hij naar het benefietconcert St. De Figurant in De Mythe in Goes.

Ben de Reu opent het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen in de basiliek in Hulst.

8 oktober 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de uitreiking van de Zeeuwse Pioniersprijs van de Zeeuwse Connectie in Middelburg.

Han Polman houdt een welkomstwoord tijdens de uitreiking van de Zeeuwse Pioniersprijs in het provinciehuis in Middelburg.

10 oktober 2016       

Harry van der Maas ontvangt Statenleden bij de Tractaatweg in Terneuzen.

In verband met de Dag vd Duurzaamheid leest Ben de Reu voor op de School met de Bijbel De Ark in Oud-Vossemeer.