Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Subsidie voor functieverandering van drie gebieden van landbouw naar natuur

Gedeputeerde Staten (GS) verlenen € 970.197,65 subsidie aan Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) en in totaal € 346.491,03 aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (NM). Dit doen GS in het kader van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland voor de omvorming van landbouw naar natuur op enkele percelen die door HZL en NM zijn verworven. Het gaat om de volgende percelen:

  • in de Sint-Laurense Weihoek Noord (Walcheren) voor een totale oppervlakte van 22.78.50 hectare van HZL
  • in Ganzenreservaat De Poel (Zuid-Beveland)
  • gebied Slot Haamstede "Weitjes Burgh" (Schouwen-Duiveland). Beiden van NM met een totale oppervlakte van 10.42.39 hectare.

De subsidie betreft een vergoeding voor het verlies van de economische waarde van de grond als gevolg van de functieverandering.

Subsidie voor Stichting Lekker Regionaal Product

Stichting Lekker Regionaal Product houdt zich onder de titel "Meer streekproducten op het bord en in het schap" onder andere bezig met het stimuleren van innovaties in de streekproductenketen. Voor de activiteiten die ze uitvoeren tot half 2016 krijgen ze een subsidie van € 30.000. Hiermee wordt gewerkt aan:

  • het verder ontwikkelen en uitbouwen van het keurmerk Zeker Zeeuws Streekproduct
  • de samenwerking en keteninnovatie bij producenten en verwerkers van streekproducten
  • het verder uitbouwen van het netwerk Lekker Regionaal Product.

 

Overeenkomst 2015 opsporing en ruiming Niet Gesprongen Explosieven in Zeepeduinen

De Provincie voert in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werkzaamheden uit in de Zeepeduinen. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken is opsporing en ruiming van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) noodzakelijk. Hiervoor moet een overeenkomst worden getekend door de Provincie Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland. Gedeputeerde Staten stemmen hiermee in. De gemeente Schouwen-Duiveland kan op grond van de 'Bommenregeling' een aanvraag indienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijkrelaties.

Beslissing op bezwaar

Er is een bezwaar ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde State (GS) voor het verlenen van een machtiging op grond van de Ontgrondingenwet. De bezwaarmaker ontvangt nu van GS een beslissing op bezwaar, waarbij de bezwaren conform het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit vanwege het ontbreken van procesbelang. Een inhoudelijke behandeling van het bezwaarschrift vindt daarom niet plaats.

(Her)benoeming commissieleden bezwaar, beroep en klachten

Wegens het aflopen van de benoemingstermijn besluiten Gedeputeerde Staten tot herbenoeming van mevrouw mr. M. Bosman-Schouten tot lid van de commissie bezwaar, beroep en klachten. Daarnaast benoemen Gedeputeerde Staten mevrouw mr. R.H. van Marle en de heer mr. D. Rietberg tot lid van de commissie bezwaar, beroep en klachten. De (her)benoemingen gelden per 1 januari 2016 en betreffen een periode van vier jaar.

Mandaatverlening voor directeur 'Projecten'

De directeur 'Projecten' van de Provincie Zeeland krijgt een aantal bevoegdheden om de projecten Natuurpakket Westerschelde, Waterdunen, Thermphos, Perkpolder en Marinierskazerne goed uit te voeren. Hij kan ondermandaat verlenen aan de projectleiders van deze projecten voor het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten.

GS nodigen PS uit voor informatiebijeenkomst stand van zaken Campus Zeeland!

Eind februari 2015 is het advies 'Campus Zeeland!' (CZ!) uitgebracht waarin aangegeven wordt hoe de Zeeuwse ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen (3Os) de Zeeuwse economische sectoren te versterken door ze te koppelen aan kennis, onderzoek en innovatie.
Het plan is door de Zeeuwse 3Os positief ontvangen. De ambities van 'Campus Zeeland!' worden breed ondersteund. Wat betreft de realisatie en de financiering van deze ambities liggen er diverse opgaven. Het realiseren ervan  leidt onder meer tot een Bèta College, een Delta Instituut en een Centrum Onderwijsexellentie van internationale allure. Het realiseren van CZ! vergt een gezamenlijke inspanning van de Zeeuwse drie O's.

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 8 januari 2016 over de stand van zaken van CZ! op inhoud en proces én om van gedachten te wisselen over de wijze waarop PS betrokken wil worden bij CZ!.

Stuurgroep Campus Zeeland! krijgt ondersteuning

Voormalig Onderwijsautoriteit Zeeland Johan de Leeuw heeft, samen met zijn plaatsvervanger de heer Hans de Goeij en zijn secretaris de heer Hans Schuit, van de Provincie Zeeland opdracht gekregen om in de opstartperiode van Campus Zeeland! (CZ!) de stuurgroep te ondersteunen in een rol als aanjager, bruggenbouwer en lobbyist. Door de realisatie van het programma CZ! worden de Zeeuwse economische sectoren en thema's verbonden met onderwijs/kennis en onderzoek, waardoor de Zeeuwse economie versterkt en het vestigingsklimaat verbetert. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de stuurgroep CZ!. Hierin zijn de Zeeuwse ondernemers, onderwijs- en kennisinstituten en overheden vertegenwoordigd.

RSC ontvangt subsidie voor onderzoek naar instroom studenten master Amerikanistiek

Het Roosevelt Study Center krijgt van de Provincie Zeeland een subsidie van € 25.000. Het RSC laat ter onderbouwing van de mogelijke overheveling van een masteropleiding Amerikanistiek naar Middelburg een markt- en doelgroeponderzoek uitvoeren. Er wordt in kaart gebracht of het mogelijk is om voldoende instroom van studenten te genereren voor een naar Middelburg te verplaatsen masterprogramma 'Transatlantic American Studies'. Het project maakt deel uit van Campus Zeeland! voor de versterking van het Hoger Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in Zeeland.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 12 januari 2016.

Een greep uit de agenda: 

5 januari 2016

Het GS-college gaat op werkbezoek naar de gemeente Noord-Beveland.

Jo-Annes de Bat gaat naar de nieuwjaarsbijeenkomst van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging in Terneuzen.

Ben de Reu gaat naar de nieuwjaarsreceptie van Evides.

7 januari 2016

Han Polman gaat naar de nieuwjaarsreceptie Stichting Behoud Hoogaars.

8 januari 2016 

Het GS-college is aanwezig tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Provincie Zeeland in de Nieuwe Kerk in Middelburg.

Harry van der Maas is aanwezig bij de presentatie over Campus Zeeland! in het provinciehuis in Middelburg.

11 januari 2016

Harry van der Maas geeft een lezing tijdens de bijeenkomst 'Versterking Kennisinfrastructuur Zuidwest Nederland' in Vlissingen.