Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen, deze week op maandag, over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Toeristische Uitvoeringsalliantie

De Provincie Zeeland investeert in meer samenhang binnen en profilering van het Zeeuws toeristisch-recreatief product en dito uitstraling. Voor de uitvoering daarvan subsidieert de Provincie de Toeristische Uitvoeringsalliantie, bestaande uit de VVV Zeeland, N V. Economische Impuls Zeeland en het Kenniscentrum Kusttoerisme (als onderdeel van de HZ). Deze subsidie wordt ingezet ter ondersteuning van overheden en ondernemers in de vrijetijdssector, bijvoorbeeld voor de verdere ontwikkeling van de Zeelandpas, de positionering van Zeeland als gezonde regio en de realisatie van nieuwe exploitatie- en verdienmodellen voor ondernemers in de sector.

Provincie Zeeland investeert in toeristische promotie

De Provincie Zeeland investeert in de marketing en promotie van Zeeland als 'totaalbestemming'. Een belangrijk onderdeel daarvan is de promotie van Zeeland als toeristische bestemming. In 2017 wordt op diverse terreinen inzet gepleegd, met veel accent op online marketing, buitenlandcampagnes, print, persbewerking et cetera. In het meerjarenplan 2016-2019 dat de VVV heeft ingediend, is aangegeven hoe en met welke middelen en activiteiten VVV Zeeland hier invulling aan geeft. Beoogde effecten zijn een herkenbaar profiel van Zeeland, de groei van de Zeeuwse economie (meer bestedingen en meer overnachtingen), versterking van de concurrentiepositie van Zeeland als toeristische bestemming en een sterke beleving en merkwaarde(ring) van Zeeland, land in zee. Voor de uitvoering van het plan stelt de Provincie een bedrag van € 642.610 beschikbaar aan VVV Zeeland.

Impuls werkt aan economische groei en innovatie

De Provincie Zeeland ondersteunt de NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) in 2017 met een subsidie van ruim € 1.100.000. Impuls is de zogenaamde Zeeuwse regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Impuls werkt op verschillende manieren aan economische groei en innovatie in Zeeland. Projectontwikkeling vindt plaats in de Zeeuwse topsectoren: Circulaire Economie & Energie, Logistiek & Maintenance en Vrijetijdseconomie. Het aantrekken van nieuwe ondernemingen naar Zeeland door promotie van de Provincie Zeeland als aantrekkelijk vestigingsgebied en acquisitie van bedrijven vindt plaats onder de vlag van 'Invest in Zeeland'. Het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid door het begeleiden en (mede)financieren van startende innovatieve ondernemers en MKB-bedrijven met groeipotentie wordt gefaciliteerd door het cluster Innovatiefinanciering.

Partijen ondertekenen Zeeuws Energie Akkoord op 10 februari 2017

Op 'Warme Truiendag' op 10 februari 2017 ondertekenen de Zeeuwse gemeenten, samen met de Provincie en een groot aantal marktpartijen het Zeeuws Energie Akkoord (ZEA). Dit ZEA heeft tot doel om de, door de Rijksoverheid gestelde, (gezamenlijke) doelen op het gebied van C02-reductie te bereiken.

Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer in Zeeland

De Provincie Zeeland verstrekt € 822.415 subsidie aan Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Dit bedrag wordt besteed aan natuur- en landschapsonderhoud bij particulieren en agrarische ondernemers. De volgende activiteiten worden onder andere uitgevoerd:

  • De aankleding van het landschap zoals de aanplant van heggen en hoogstamfruitbomen en de aanleg van drinkpoelen voor vee.
  • Onderhoudswerkzaamheden zoals het knotten van wilgen, het afzetten van hakhout en het hooien van grasland.
  • Coördinatie van werkzaamheden met vrijwilligers en sociaal kwetsbaren.
  • Onderhoud van het wandelnetwerk in heel Zeeland en het uitkeren van vergoedingen voor boerenlandpaden.

SLZ draagt daarmee bij aan de provinciale doelen zoals vastgelegd in het Omgevingsplan en de Natuurvisie 2017-2022.

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland ontvangt subsidie voor 2017

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) ontvangt in het kader van het provinciaal cultuurbeleid, onderdeel cultureel erfgoed, jaarlijks een provinciale subsidie. In 2017 bedraagt deze subsidie € 2.149.666. Hiervoor voert SCEZ (wettelijke) taken uit op het gebied van kennis en ontwikkeling, versterking infrastructuur, archeologie, cultuurhistorie en monumenten, erfgoededucatie, immaterieel erfgoed en musea. Voor de activiteitenorganisatie en webredactie van Zeeuwse Ankers, het samenwerkingsverband tussen Provincie Zeeland, VVV Zeeland en de Zeeuwse cultuur- en landschapsorganisaties, ontvangt SCEZ in 2017 € 40.903. Daarnaast ontvangt SCEZ in 2017 € 19.417,75 voor het project "Inventarisatie cultuurhistorisch waardevolle boerderijen", dat zij op verzoek van de Provincie in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland uitvoert.

ILT vraagt aan alle provincies ontbrekende gegevens over ongewone voorvallen

De Inspectie Leefomgeving en transport heeft aan alle provincies gevraagd om de gegevens over ongewone voorvallen bij bedrijven, voor zo ver die bij haar ontbreken, toe te sturen. Dit heeft de Provincie gedaan.

Onderzoeksprogramma Rekenkamer Zeeland 2017

Het college van GS heeft kennisgenomen van het onderzoeksplan van de Rekenkamer Zeeland dat eind 2016 is vastgesteld door het bestuur van de Rekenkamer.

Routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Provincie Zeeland

Vanaf 1 juli 2016 worden alle inkomende, interne en uitgaande brieven en documenten vervangen door een digitaal exemplaar. Dat betekent concreet dat alleen nog digitaal gewerkt gaat worden. Post die nog op papier binnenkomt, zal worden gedigitaliseerd en daarna zal het digitale document beschouwd worden als origineel. Het papieren origineel zal na een vastgestelde periode vernietigd worden. Het digitale origineel wordt bewaard voor de termijn die wettelijk voor dat type poststuk is vastgesteld. Er is een uitzondering voor hele specifieke post (met intrinsieke waarde) die nog wel op papier bewaard blijft. Om dit proces te waarborgen heeft het GS-college het Handboek routinematige digitale vervanging van archiefbescheiden vastgesteld.

Bezwaar ongegrond

Het bezwaar dat door een burger is ingediend, naar aanleiding van de beantwoording van vragen over de Westerscheldetunnel, is door de Commissie voor Bezwaar en Beroep, ongegrond verklaard. Het College van Gedeputeerde Staten besluit, conform het advies van de commissie, het bestreden besluit niet te herzien.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 14 februari 2017.

Een greep uit de agenda: 

6 februari 2017

Carla Schönknecht neemt de nieuwe brochure in ontvangst tijdens de relatiedag van de Stichting Dagattracties Zeeland in Vlissingen.

8 februari 2017

Harry van der Maas bezoek de basisschool De Vlaswiek in Koewacht en het Reynaertcollege in Hulst.

9 februari 2017

Jo-Annes de Bat  gaat naar de bijeenkomst betrokkenen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Zeeland in Goes. Daarna gaat hij naar het Zeeuws Sportgala.

Harry van der Maas gaat naar de conferentie 10 jaar Staat van het Bestuur in Nieuwegein.

Ben de Reu gaat naar de werkconferentie Zuidwestelijke Delta in Ouddorp.

10 februari 2017

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de opening van het nieuwe pand van Medisol in Vlissingen en ’s avonds gaat hij naar de Ledenvergadering Oosterschelde Westerschelde Voordelta in Zierikzee.

Ben de Reu ondertekent een energieakkoord in het stadskantoor in Goes.

12 februari 2017

Jo-Annes de Bat, Han Polman en Ben de Reu gaan naar de Vestingcross / Brico Cross in Hulst.

13 februari 2017

Jo-Annes de Bat houdt een inleiding tijdens de bijeenkomst van de Melkveestudieclub Zeeuws-Vlaanderen in Biervliet.