Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

186.000 voor Roosevelt Study Center

De Provincie Zeeland ondersteunt het Roosevelt Study Center (RSC) in 2015 met een subsidie van ruim 186.000 euro. Het RSC is een onderzoeks- en conferentiecentrum op het gebied van  Amerikanistiek in Nederland in en is ook een prominente ontmoetingsplaats voor Amerikaanse en Europese onderzoekers. Daarnaast organiseert het RSC lezingen die voor iedereen toegankelijk zijn. Goed onderwijs en voldoende kennis zijn een belangrijke voorwaarde voor innovatie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zeeland. Daarom investeert de Provincie in het RSC.

65.000 euro voor duurzame bedrijfsvoering MKB

De Provincie Zeeland verleent Switch in 2015 een subsidie van ruim 65.000 euro. De activiteiten van Switch richten zich met name op het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Met een speciaal programma voor MKB-ers biedt Switch ondernemers inzicht in hoe duurzame bedrijfsvoering en economische resultaten elkaar kunnen versterken. Switch helpt bedrijven inzichtelijk te krijgen wat er in de keten gebeurt (werkomstandigheden, kinderarbeid, milieu) en wat dat oplevert, zoals een goede reputatie en kostenreductie.

Havengebied Breskens als recreatieve 'hotspot'

De Provincie Zeeland tekent een intentieovereenkomst tussen overheden en ondernemers in Breskens. Doel van de overeenkomst is de ontwikkeling van het havengebied van Breskens tot een recreatieve 'hotspot', met de focus op visserij en zeezeilen.

GS stemmen in met Faunabeheerplan

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Zeeland 2015-2019 voor ganzen en damherten van de Faunabeheereenheid Zeeland vastgesteld. In het beheerplan staat hoe uitvoering wordt gegeven aan het provinciale faunabeleid en de gemaakte afspraken in het Zeeuws Ganzenakkoord. Met de goedkeuring  van het beheerplan verlenen Gedeputeerde Staten de noodzakelijk geachte ontheffingen op grond van de Flora- en faunawet aan de Faunabeheereenheid.

Restauratie gezonken Duits marinevaartuig

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van 3.500 euro aan Stichting bevrijdingsmuseum Zeeland voor de restauratie van de sokkel en de gradenschijven van het geschut van het gezonken Duits marinevaartuig 'MFP 920 DM" uit de Tweede Wereldoorlog. Eind vorig jaar is dit scheepswrak geborgen uit het Veerse Meer. Na restauratie worden de sokkel en de  gradenschijven tentoongesteld in het Bevrijdingsmuseum Zeeland.

Parkeerterreinen Walcherse kust aantrekkelijker

Het Kenniscentrum Kusttoerisme en Economische Impuls stellen in opdracht van de Provincie Zeeland en de gemeente Veere een plan van aanpak op voor het aantrekkelijker maken van parkeerterreinen langs de Walcherse kust. Samen met ondernemers gaan ze vaststellen welke locaties geschikt zijn voor vergroting van de beleving van de natuur en welke locaties zich lenen voor innovaties op het gebied van afval en energie. Ook gaan ze kijken welke aanpassingen op locaties geld kunnen opleveren. De Provincie verleent hiervoor een subsidie van 5.760 euro.

75.000 euro voor Stichting Dutch Marines

Om de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen optimaal in de omgeving in te passen en om de mariniers goed voor te bereiden op hun komst naar Zeeland, is een communicatie- en promotieaanpak opgesteld. Dit doet de Provincie samen met de gemeente Vlissingen,  omliggende Zeeuwse gemeenten en defensie. In de eerste fase van deze aanpak gaat de aandacht uit naar de mariniers, waarbij de samenwerking met de Stichting Dutch Marines is gezocht. De Provincie verleent de stichting een subsidie van 75.000 euro voor het evenementenjaar 2015, waarin wordt toegewerkt naar de Dutch Marines Rowing Challenge: een roeitocht voor het goede doel van Rotterdam via Vlissingen naar Londen.

Extra subsidie af- en ombouwkosten Juvent

Stichting Juvent ontvangt extra subsidie van 250.000 euro voor af- en ombouwkosten van jeugdzorgvoorzieningen. Deze zijn het gevolg van de transitie jeugdzorg per 1 januari 2015.

Geen bijdrage voor deelnemende organisaties Klaverblad

Als gevolg  van het beëindigen van de provinciale subsidie, wordt Klaverblad vanaf 2015 een advies- en projectbureau op het gebied  van zorg en welzijn. De ondersteuning aan de deelnemende organisaties  van het huidige Klaverblad houdt daarmee op. Deze organisaties vragen de Provincie extra tijd en middelen om zich opnieuw te organiseren. Gedeputeerde Staten gaan niet op het verzoek in, omdat het ondersteunen van patiënten en  consumentenorganisaties geen kerntaak meer is.

Geen extra bijdrage Klaverblad

Als gevolg  van het beëindigen van de provinciale subsidie, wordt Klaverblad vanaf 2015 een advies- en projectbureau op het gebied  van zorg en welzijn. In verband hiermee vraagt Klaverblad Zeeland extra middelen. De Provincie gaat niet in op dit verzoek, omdat Klaverblad Zeeland reserves heeft opgebouwd en daarmee over voldoende eigen middelen beschikt.

Subsidie Natuurmonitoring Particulier eigendom

Particulier Natuurbeheer Nederland vraagt namens particuliere terreinbeheerders subsidie aan voor natuurmonitoring van hun terreinen. Monitoring van de natuurkwaliteit in natuurterreinen door terreinbeherende organisaties zoals Particulier Natuurbeheer Nederland wordt vanuit het Rijk, via de provincies gefinancierd.

Subsidie Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Voor 2014 heeft de Provincie een integrale kostensubsidie aan Stichting Landschapsbeheer Zeeland verstrekt. In de subsidiebeschikking staat dat het subsidiebedrag 42 procent bedraagt van de totale begroting. De Stichting geeft aan dat een deel van de inkomsten van externe partijen lager uitvalt, waardoor per saldo het percentage van de provinciale bijdrage op de totale begroting nu 44 procent is.

Nieuw Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan

De Provincie Zeeland maakt een nieuw Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan omdat het huidige plan uit 2003 niet goed bruikbaar meer is. Veel van de doelen uit dat plan zijn gerealiseerd. Gedeputeerde  Staten maken een voorstel voor Provinciale Staten waarin op hoofdlijnen is aangegeven wat er met het verkeer en vervoer in Zeeland moet gebeuren om de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid te bevorderen.

Overeenkomst Provincie en Dienst Landelijk Gebied

Jaarlijks sluiten de Provincie en Dienst Landelijk Gebied (DLG) een prestatieovereenkomst over het werk dat DLG voor de Provincie in het komende jaar verricht. In verband met het opheffen van DLG betreft het nu geen overeenkomst voor het gehele jaar, maar een verlenging van de afspraken. Inclusief wijziging van bevoegdheden tot DLG ophoudt te bestaan: naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015.

Subsidie (SKNL) voor uitvoeren van herstelmaatregelen bij drie particuliere projecten

Gedeputeerde Staten verlenen in het kader van de SKNL een subsidie voor de uitvoering van herstelmaatregelen. De subsidie is bestemd voor: 

  • Buitenplaats Overduin in Oostkapelle
  • Stichting de Zwaai in Nieuw-Haamstede
  • Landgoederen Watergat I en II in Renesse

De herstelmaatregelen dragen bij aan het behalen van de instandhoudingsdoelen in de N2000-gebieden Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen.

Beslissing GS op bezwaarschrift Innovarec B.V. (Westdorpe)

Gedeputeerde Staten (GS) ontvingen een bezwaarschrift tegen hun besluit van 16 juni 2014, waarin een verzoek om handhaving tegen de opslag van de AVI-bodemassen door Beelen is afgewezen. Moeliker & Platteeuw advocaten ontvangt nu van GS een beslissing op het bezwaar, waarbij in afwijking van het advies van de adviescommissie bezwaarschriften, de gronden ongegrond worden verklaard. GS blijven van mening dat er sprake is van zicht op legalisatie en dat de overtreding van artikel 10.2 Wet milieubeheer op termijn opgeheven wordt door middel van het toepassen van de AVI-bodemassen als immobilisaat ter plaatse en het restant afvoeren naar een depot op een naastgelegen perceel.

Wijzigingen prestatieafspraken Middelburgs Kamerkoor

Gedeputeerde Staten wijzigen met terugwerkende kracht de (prestatie)afspraken voor de subsidie aan het Middelburgs Kamerkoor voor het concertprogramma "Company of Heaven. De looptijd van de subsidie is verlengd naar 31 december 2013 en er is sprake van twee concerten in plaats van drie. De maximale subsidie is vastgesteld op 2400 euro.

Subsidie voor project "Op weg naar Het Lagerhuis" seizoen 2014-2015

Al jaren werkt de Provincie Zeeland in het kader van jeugdparticipatie samen met BNN-VARA voor de organisatie van de provinciale voorronde "Op weg naar Het Lagerhuis". Dit debatevenement op 24 februari 2015 vindt altijd plaats in het provinciehuis met debatteams van zes Zeeuwse scholen uit het Voortgezet Onderwijs. Het winnende team van de voorronde gaat door naar de landelijke finale dat wordt uitgezonden op TV. Voor dit project stellen Gedeputeerde Staten een subsidie van 8.750 beschikbaar dat ten laste komt van het Integraal jeugdbeleid.

Quick scan Renovatiepotentieel Gebouwen-complex Vlissingen ADRZ

De Raad van Bestuur van het ADRZ heeft een onderzoeksrapport aan het provinciebestuur toegezonden waarin (opnieuw) wordt geconcludeerd dat vernieuwbouw van de huidige locatie aan de Koudekerkseweg in Vlissingen aanzienlijk duurder is dan nieuwbouw. De conclusies zijn een bevestiging van het door het ADRZ tot nu gevoerde beleid en het voornemen te komen tot nieuwbouw van een locatie op Walcheren in Middelburg.

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied Sluis

De gemeente Sluis heeft in het bestemmingsplan buitengebied een bestaand bedrijf een agrarisch bouwblok toegekend. Het provinciale beleid biedt hiertoe onder voorwaarden mogelijkheden. De gemeente Sluis heeft onvoldoende gemotiveerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. De Provincie geeft dit in een reactie aan en doet de suggestie om het bedrijf op een andere manier in het bestemmingsplan te regelen.

Subsidie voor Agathos Thuiszorg

Agathos Zeeland ontvangt een subsidie van 14.183 euro in het kader van de transitie jeugdzorg.

Deze subsidie zet de organisatie in voor het scholen en registreren van hun medewerkers.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 13 januari 2015.

Een greep uit de agenda: 

6 januari 2015

Han Polman is gastspreker op de ledenvergadering van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging.

7 januari 2015

Han Polman woont de nieuwjaarsreceptie van Stichting Behoud Hoogaars bij.

8 januari 2015

Han Polman woont de nieuwjaarsreceptie van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers bij.

9 januari 2015

Het college van Gedeputeerde Staten is aanwezig tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Provincie Zeeland