Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 8 juni 2017

Jaarverslag 2016 van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland is door Provinciale Staten ingesteld. De Commissie is verplicht om jaarverslagen op te stellen en deze naar GS te sturen. Het jaarverslag 2016 wordt ter kennisname aan GS voorgelegd. GS hebben besloten om dit jaarverslag over het jaar 2016 te kennisname te sturen aan PS.

Subsidie voor Kernsportplan Zeeland 2017

De provinciale inzet op sport focust zich op het versterken van de provinciale kernsporten: sporten die bij het DNA van Zeeland passen en haar onderscheidend positioneren. De Provincie Zeeland investeert daarom in het versterken van beach-, wieler en watersporten. SportZeeland ontvangt een subsidie van maximaal € 65.000 voor het uitvoeren van het Kernsportplan Zeeland.

Natuurontwikkelingsplannen voor Strijdersgatpolder en Willempolder vastgesteld

GS hebben twee natuurontwikkelingsplannen vastgesteld voor de Willempolder op Sint Philipsland en de Strijdersgatpolder bij Nieuwvliet. In de plannen zijn de natuurdoelen en de inrichtingsmaatregelen voor deze nieuwe natuurgebieden binnen het Natuurnetwerk Zeeland (NNZ) opgenomen. De plannen worden dit jaar uitgevoerd.

Jaarverslag 2016 NV Westerscheldetunnel

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV Westerscheldetunnel (NV WST) op 31 mei 2017 zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2016 vastgesteld en heeft de aandeelhouder de directie en Raad van Commissarissen decharge verleend. Conform het in 2016 vastgestelde deelnemingenbeleid worden de jaarstukken ter kennisname aan Provinciale Staten toegezonden.

Jaarstukken NV Economische Impuls Zeeland 2016

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls) op 24 mei 2017 is de jaarrekening over 2016 vastgesteld. Dit geldt ook voor het bijbehorende Jaarverslag 2016 en de jaarrekening van dochteronderneming Investeringsfonds Zeeland B.V. De aandeelhouder heeft directie en Raad van Commissarissen decharge verleend. Conform het in 2016 vastgestelde deelnemingenbeleid worden de jaarstukken ter kennisname toegezonden aan Provinciale Staten.

Dinsdag 6 juni 2017

Provincie besluit over aanpassing omgevingsbeleid

De Provincie Zeeland is van plan om het omgevingsbeleid op drie punten aan te passen. Ten eerste krijgen bestaande pluimveehouderijen meer ruimte dan nodig is om diervriendelijk te gaan produceren via het Beter Leven Keurmerk. Ten tweede wordt medewerking verleend aan vijf projecten voor zonneparken buiten het bestaand bebouwd gebied. Ten derde wordt het bedrijventerrein bij Nieuwdorp aangewezen als grootschalig bedrijventerrein.

Sociaal jaarverslag 2016

Het sociaal jaarverslag over 2016 van de Provincie Zeeland is door Gedeputeerde Staten vastgesteld en wordt aan de Ondernemingsraad aangeboden. In het verslag staan gegevens over de organisatieontwikkeling en het personeelsbeleid over 2016 met een doorkijk naar 2017.

Wijziging Algemene subsidieverordening Zeeland 2013

Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 op een onderdeel te wijzigen. Met deze wijziging wordt het voor de Provincie Zeeland onder meer eenvoudiger om gezamenlijk met andere overheden subsidieregelingen op te stellen.

Jaarverslagen RUD Zeeland 2016

De RUD Zeeland heeft jaarverslagen opgesteld van haar werkzaamheden in het jaar 2016. Hieruit blijkt dat deze organisatie, die 3 jaar geleden is opgericht, stappen heeft gezet voor wat betreft kwaliteit en kwantiteit van haar dienstverlening. PS worden via een brief geïnformeerd.

Financieel verslag 2016 Tractaatweg B.V.

Het eerste financieel verslag van de Tractaatweg B.V. over het jaar 2016 is vastgesteld en wordt ter kennisname aan Provinciale Staten gestuurd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 13 juni 2017.

Een greep uit de agenda: 

8 juni 2017

Jo-Annes de Bat gaat ’s avonds naar de Zeeuwse Voetbal Awards in het CCXL Theater in Vlissingen.

Ben De Reu opent de Jouw Zeeland bijeenkomst over energie in het provinciehuis in Middelburg.

Carla Schönknecht reikt een prijs uit aan de winnende school van de opdracht ‘Zeeland in 2150 op de kaart’ tijdens de GeoWeek.

9 juni 2017

Harry van der Maas bezoekt de Graduation Ceremony van de UCR in Middelburg.

Ben De Reu gaat naar de opening van het jazzfestival bij Porgy en Bess in Terneuzen.

10 juni 2017

Jo-Annes de Bat fietst, met z’n gezin, mee met de Delta Ride for the Roses in Goes.

Han Polman geeft het startschot bij de Ride for the Roses in Goes. Ook legt hij een krans in Middelburg tijdens de Veteranendag.

11 juni 2017

Han Polman geeft het startschot bij de Ride for the Roses in Terneuzen.

12 juni 2017

Het GS-college ontvangt de Gemeente Harlingen in het provinciehuis in Middelburg.