Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Provincie Zeeland stelt € 2,3 miljoen beschikbaar voor sloop en samenvoeging van woningen

De Provincie Zeeland heeft besloten € 2,3 miljoen beschikbaar te stellen voor projecten waarbij particuliere woningen worden gesloopt, samengevoegd of bloksgewijs gerenoveerd (met een minimum van drie). Subsidie is ook beschikbaar voor verdunning van wijken met sociale huurwoningen. Door de demografische ontwikkelingen zijn investeringen hard nodig de komende jaren om de Zeeuwse woningvoorraad geschikt te maken voor de toekomst. Aanvragen voor subsidie kunnen gedaan worden met een digitaal aanvraagformulier tot en met 9 oktober 2016 via www.zeeland.nl/piw

Provincie Zeeland besluit tot afsluiten aantal wegen en weggedeelten wegens verbreding van de Tractaatweg (N62)

De Tractaatweg is onderdeel van de doorgaande verbinding (N62) tussen de rijksweg nabij Goes (A58) en de Belgische grens. Momenteel is de capaciteit van de Tractaatweg maximaal benut. Om ook in de toekomst een veilige en goede verkeersafwikkeling te kunnen garanderen, heeft de Provincie Zeeland het initiatief genomen de Tractaatweg te verbreden. Om deze verbreding, inclusief nieuw te realiseren ongelijkvloerse kruisingen, uit te voeren, dienen een aantal bestaande weggedeelten aan het openbaar verkeer onttrokken te worden. Gedurende de werkzaamheden wordt ernaar gestreefd de hinder in de omgeving tot een minimum te beperken. Bestemmingen in of nabij het betrokken gebied zullen in de nieuwe situatie bereikbaar blijven.

Positief advies herbenoeming dijkgraaf Poppelaars van Waterschap Scheldestromen

Het algemeen bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft dijkgraaf Toine Poppelaars (unaniem) voorgedragen voor herbenoeming voor een tweede termijn met ingang van 1 mei 2017. Volgens de procedure in de Waterschapswet heeft het waterschap aan Gedeputeerde Staten (GS) verzocht de aanbeveling, vergezeld van hun beschouwingen, toe te zenden aan de Minister van Infrastructuur en Vervoer. GS hebben, rekening houdend met de overwegingen van het waterschapsbestuur, een door de CdK met de dijkgraaf gevoerd gesprek en bevindingen in functionele contacten met de heer Poppelaars, de aanbeveling van een positief advies voorzien. De aanbeveling zal naar de minister worden gezonden met het verzoek deze verder af te handelen. Vervolgens is het aan de Kroon om de dijkgraaf te benoemen.

Provincie brengt zienswijze uit voor plan Reimerswaal

De Provincie Zeeland brengt een zienswijze uit naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2016 van de gemeente Reimerswaal. Het betreft een plan aan het Kaasgat in Kruiningen waar volgens de Provincie ten onrechte een cultuurhistorische boerderij wordt gesloopt volgens de plannen van de gemeente. Verder vraagt de Provincie in verband met specifieke advisering twee weken respijt voor het aandragen van de inhoudelijke argumentatie.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 13 september 2016.

Een greep uit de agenda: 

7 september 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Zwintriathlon tussen Sluis en Knokke-Heist.

Harry van der Maas is aanwezig bij het Verkeersveiligheidsdiner van de ANWB in Den Haag.

8 september 2016

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek voor Familiebedrijf van het Jaar.

Harry van der Maas is aanwezig bij de opening van de Ankerplaats Berg van Troje in Borssele.

9 september 2016

Jo-Annes de Bat en Han Polman zijn aanwezig bij het werkbezoek Aquacultuur met Koningin Máxima in Colijnsplaat en Zierikzee.

Han Polman en Ben de Reu zijn aanwezig bij de opening van Film by the Sea in Vlissingen.

10 september 2016

Jo-Annes de Bat trapt de fruitpluk in Kruiningen af.

Harry van der Maas is aanwezig bij het Jubileumconcert Van Gelder in Amsterdam.

11 september 2016

Ben de Reu is aanwezig bij de film Het Laatste Kunstje van Paul en Menno de Nooijer in CineCity Vlissingen.

12 september 2016

Jo-Annes de Bat reikt de Award Zeeuws Familiebedrijf uit.