Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer 2016

Op 1 januari 2016 wordt een nieuw Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL 2016) ingevoerd. Via de SNL 2016 kan de Provincie subsidie verlenen voor maatregelen tot behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. Om subsidie te kunnen verlenen, zijn de nieuwe Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2016 en het nieuwe Natuurbeheerplan Zeeland door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Het beheer van agrarische beheergebieden en natuurgebieden moet hierdoor effectiever en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Het agrarisch natuurbeheer wordt geconcentreerd in kerngebieden. Agrarische beheersubsidies kunnen voortaan alleen nog collectief worden aangevraagd.

Subsidie voor Roosevelt World Schools Academy

De Provincie Zeeland heeft als speerpunt 'jongerenparticipatie' met Jouw Zeeland als eigen jongerenplatform. Een pijler van jongeren-participatie is de leerlijn jongeren en debat. Met deze leerlijn willen we jongeren kennis laten maken met provinciale politiek en debatvaardigheden bijbrengen. De debat-vaardigheden kunnen jongeren vervolgens weer toepassen bij bijvoorbeeld het meepraten over beleid. De Provincie Zeeland verleent een subsidie van 5.000 euro aan de Roosevelt World Schools Academy in Middelburg: een driedaags evenement op de University College Roosevelt. Na een strenge selectie nemen hier de vijftig meest talentvolle scholierdebaters uit heel Nederland, waaronder Zeeuwse jongeren, aan deel. Jongeren debatteren drie dagen lang, terwijl ze ondertussen de sfeer van Middelburg en Zeeland proeven en kennis maken met de provinciale politiek.

De zomerondernemer in Zeeland

In het project 'Zomerondernemer' leren dertig geïnteresseerde jongeren in de zomervakantie hoe ze een eigen bedrijf kunnen opzetten om zo te ervaren wat het ondernemerschap inhoudt. Dit doen zij onder professionele begeleiding. De zomerondernemer staat open voor alle Zeeuwse jongeren. Het gaat om motivatie en het hebben van een idee: de deelnemers moeten passie tonen voor het ondernemerschap. Er wordt niet primair geselecteerd op criteria als (werk)ervaring of opleidingsniveau. De zomerondernemer komt uit Zweden en draait nu voor het vijfde jaar in Nederland. Vanwege het succes wordt het aantal regio's uitgebreid en voor het eerst wordt het project in Zeeland opgestart. Partners in Zeeland zijn naast de Provincie de meeste Zeeuwse gemeenten en de Rabobank Oosterschelde. De Provincie subsidieert dit project met 5.000 euro.

Subsidie voor Zeeuwse Ankers

Op 2 januari 2014 ging de website www.zeeuwseankers.nl online. Hier wordt samenhang in het cultureel erfgoed geboden en komen verhalen, routes, activiteiten en collecties samen. Ook buiten kan het cultureel erfgoed worden beleefd met behulp van ankerschildjes, die op het erfgoed zijn aangebracht. De ankerschildjes bevatten een QR-code, waarmee het verhaal achter het erfgoed ter plaatse via een smartphone of tablet kan worden gelezen, beluisterd of bekeken. Voor de uitbouw van de website en voor vijftig aan te brengen ankerschildjes verleent de Provincie Zeeland voor 2015 een subsidie van totaal 62.000 euro.

Meerwerk openbaar busvervoer per 1 maart 2015

Op verzoek van Gedeputeerde Staten heeft Connexxion voorstellen gedaan om tegemoet te komen aan knelpunten, die samenhangen met de nieuwe dienstregeling per 1 maart 2015. Connexxion heeft de gedane voorstellen inmiddels verwerkt in de nieuwe dienstregeling en daarvoor een prijsopgave gedaan. Daarmee wordt ingestemd.

Opheffen meetpunt fijn stof in Nieuwdorp

Het contract met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met betrekking tot het meten van fijn stof bij Nieuwdorp liep eind 2014 af. De Provincie besluit om het contract met het RIVM niet te verlengen. Dit vanwege het feit dat luchtkwaliteitsnormen voor fijn stof in de afgelopen vijf jaar ter plaatse niet werden overschreden. Voorts adviseert RIVM zelf om niet door te gaan met deze metingen, omdat de gegevens geen meerwaarde hebben ten opzichte van andere meetpunten. En daar komt bij dat doorgaan met metingen in Nieuwdorp een flinke investering aan de behuizing van het meetstation zou betekenen. De Dorpsraad Nieuwdorp is akkoord met het stopzetten van de metingen.

Terugdringen geurcontour rioolwaterzuiveringsinstallatie Walcheren

De Provincie en het Waterschap hebben overeenstemming bereikt over de wijze waarop de geurcontour rond de rioolwaterzuiveringsinstallatie Walcheren verkleind kan worden. Verkleining van deze contour is gewenst vanwege de voorgenomen vestiging van de in Vlissingen.

Cassatieprocedure onteigening Waterdunen

Er is vonnis gewezen inzake de onteigening van een perceel. De onteigeningswaarde is bepaald op 10,-/m2 vanwege een niet-agrarische verwachtingswaarde. Op verzoek van de Provincie is nagegaan of een cassatieverzoek kans van slagen heeft. Op basis van het uitgebrachte advies is besloten de cassatieprocedure voort te zetten.

Intrekking lasten onder dwangsom Scheepswerf Reimerswaal

Scheepswerf Reimerswaal B.V. heeft in een bezwaarschrift verzocht twee lasten onder dwangsom in te trekken. Dat verzoek deed de scheepswerf, omdat de lasten zijn gerelateerd aan vergunningvoorschriften die inmiddels door een uitspraak van de rechtbank zijn vernietigd. Het in stand houden van deze lasten onder dwangsom dienen geen doel en om die reden zijn Gedeputeerde Staten (GS) van plan om ze in te trekken. GS zijn niet van plan om een vergoeding aan de werf te betalen voor de gemaakte proceskosten, omdat het opleggen van de lasten onder dwangsom niet automatisch onrechtmatig was. De werf en een belanghebbende die om handhavend optreden had verzocht, worden eerst in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Verdere formalisatie Zeeuws Kenniscentrum Logistiek

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben Economische Impuls Zeeland een subsidie ter beschikking gesteld voor het verder formaliseren van het Zeeuws Kenniscentrum Logistiek (ZKL).
Bundeling van goederenvervoerstromen, verhogen van de bezettingsgraad, multimodaliteit, synchromodaliteit en ICT-innovaties zijn de komende jaren de innovatieve trend in de logistieke branche. Samenwerking tussen de marktpartijen is een kritische succesfactor om innovaties en verbeteringen in deze branche te behalen. Het ZKL wordt hierbij als een onmisbare schakel gezien. De doelstelling is dat het ZKL binnen enkele jaren uitgroeit tot een zelfstandig opererende triple helix organisatie. Het ZKL dient uit te groeien naar het centrum waar lokale en externe kennis en ervaring door bedrijfsleven, overheid en onderwijs ontwikkeld en gedeeld wordt met als doel excellent logistiek ondernemersklimaat, onderwijs en onderzoek te stimuleren. Het streven is om de dertig grootste logistieke Zeeuwse partijen, onderwijsinstellingen en de overheid (de Provincie) aan het ZKL te binden. De organisatie bestaat uit een bestuur met directieleden van Zeeland Seaports, Impuls Zeeland, Hogeschool Zeeland en vijf grote ondernemingen. Daarnaast wordt er een adviesraad geformeerd bestaande uit managers van de grootste logistieke bedrijven.

Subsidiëring restwarmtekoppeling bedrijven Kanaalzone

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van 1,4 miljoen euro aan Bio2E voor een restwarmtekoppeling tussen een op te richten biomassacentrale en ICL-IP in Terneuzen. De actie komt voort uit de beleidsnota "Energie als stuwende kracht!", onderdeel van de Economische Agenda van de Provincie. In de Green Deal Zeeland sprak de Provincie met het ministerie van Economische Zaken (EZ) en Zeeland Seaports af om restwarmte van de industrie nuttig te gebruiken door projecten te subsidiëren. Het ministerie van EZ heeft hiervoor financiële middelen ter beschikking gesteld. Het project is een stimulans en voorbeeld voor het Smart Delta Resources initiatief waarbij twaalf bedrijven in de Delta-regio samenwerken op het gebied van energie en grondstoffen om hun concurrentiepositie te verbeteren.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 14 april 2015.

Een greep uit de agenda: 

7 april 2015

Ben de Reu geeft een presentatie over de komst van de Tour de France tijdens een bijeenkomst van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging.

8 april 2015

Commissaris van de Koning Han Polman bezoekt de Historische Scheepswerf in Arnemuiden. Hij houdt ook een lezing bij Probus Walcheren met als thema ‘Bestuurlijk Zeeland’.

9 april 2015

Ben de Reu ontvangt de genodigden tijdens de officiële opening van het nieuwe wandelgebied Sluiskil en de ingebruikname van het trekvlot.

Han Polman bezoekt de gemeenteraad van de gemeente Borsele.

Carla Schönknecht verzorgt het openingswoord bij de vooroplevering van het Inspiratiecentrum Grevelingen.

10 april 2015

Han Polman ontvangt de winnaar van de Z02Z prijs: de heer Stroot van de AH in Tholen (VAKcentrum).

Carla Schönknecht gaat naar de afscheidsreceptie van Willem Ginjaar en Sophie van 't Westeinde op het waterschapskantoor in Middelburg.

11 april 2015

Han Polman reikt de Goese Diepfondsprijs uit (Prins Bernhard Cultuurfonds) in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Ook opent hij de manifestatie Boezem & Co in het voormalig Stadhuis in Middelburg.