Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Monitoring agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Collectief Poldernatuur Zeeland krijgt een subsidie van maximaal € 4.000 van de Provincie Zeeland voor het inregelen en uitvoeren van beheermonitoring van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Hiermee wil de Provincie stimuleren dat de resultaten van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer beter inzichtelijk worden en dat boeren van elkaar kunnen leren.

Provinciale zienswijze ontwerpwaterbeheerplan Scheldestromen

De Provincie heeft naast de rol van toezicht op het waterschap ook de rol voor het opstellen van regionale waterdoelen en gebiedsfuncties. De Provincie constateerde dat het ontwerp- beheerplan van het waterschap Scheldestromen 2016-2021 op onderdelen niet overeenkomt met uitgangspunten uit de provinciale waterverordening. De Provincie heeft daarom een formele zienswijze opgesteld.

Subsidie voor Jong Ondernemen

De organisatie Jong Ondernemen krijgt een subsidie van € 3.892 voor de uitvoering van het programma Junior Company op vier Zeeuwse middelbare scholen. Junior Company helpt leerlingen om ondernemerskwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Jongeren krijgen via het programma bouwstenen aangereikt om in de toekomst zelf een onderneming op te zetten. Dit sluit aan bij de provinciale Economische Agenda die ondernemerschap wil stimuleren.

Bijdrage aan Zeelandpas

In Zeeland is toeristisch vervoer al jarenlang onderdeel van het toeristisch product. (digitale) Ontsluiting is belangrijk bij het beleven van de regio. De Zeelandpas is een concreet product waarin de producten die Zeeland te bieden heeft op het gebied van vermaak, vervoer en verblijf wordt ontsloten. De Provincie Zeeland levert samen met ondernemers en gemeenten een bijdrage aan het onderdeel gratis vervoer van de Zeelandpas. De Provincie verleent een subsidie van € 39.434.

Makkelijker werken over de grens

Om ervoor te zorgen dat er meer mensen 'aan de andere kant van de landsgrens' zonder al te veel barrières kunnen werken, reserveert de Provincie Zeeland voor de komende drie jaar in totaal € 60.000. De middelen zijn bedoeld om op verschillende plaatsen langs de grens een duurzame en meer uniforme structuur van grensinformatievoorziening te realiseren en een koppeling aan te brengen naar de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. Naast de Provincie Zeeland zijn ook andere partijen bij de financiering en uitvoering van het project betrokken zoals de provincies rondom de Vlaams-Nederlandse grens, werknemersorganisaties en het UWV.

Onderzoek naar succesfactoren Zeeuwse aanpak circulaire economie

Komende drie jaar wordt onderzoek gedaan naar succesfactoren van onze Zeeuwse aanpak op het gebied van circulaire economie. De Provincie ondertekent daartoe een overeenkomst. Zeeuwse partijen als de Hogeschool Zeeland en de University College Roosevelt sluiten hierbij aan. Het onderzoek, geleid door Marco Hekkert, innovatieprofessor van de Universiteit van Utrecht en Ans Kolk, duurzaamheidsprofessor van de Universiteit van Amsterdam, draagt door deze samenwerking bij aan het realiseren van de ambities van Campus Zeeland, het rapport waarin adviezen staan voor de versterking van het hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Projecten 2015 Nieuwe Wegen

Met de programma-aanpak Nieuwe Wegen werkt de Provincie aan de opgaven van leefbaarheid, demografie en vestigingsklimaat. In het jaarplan 2015 (Provinciale Staten, januari 2015) is een overzicht te vinden van alle activiteiten dit jaar. Nu heeft het college van Gedeputeerde Staten enkele besluiten genomen over concrete initiatieven uit dat jaarplan. Voorbeelden:

  • Ondersteunen van een procesaanpak herverkaveling rond woonzorglocatie Oostburg
  • Grensoverschrijdend mobiliteitscentrum Zeeuws-Vlaanderen
  • Ondersteuning totstandkoming centrale toptechniek voorziening in Zeeuws-Vlaanderen
  • De aanpak van zogenoemde pauzelandschappen

WOB-verzoek subsidies uitvoeren natuurbeheer

Een burger heeft een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) tot het verkrijgen van alle documenten over het door Gedeputeerde Staten verlenen van "ongeoorloofde steun" aan terrein beherende organisaties. Er is geen sprake van ongeoorloofde steun, maar van het geven van subsidies voor het uitvoeren van natuurbeheer. De aanvrager krijgt de bijbehorende stukken opgestuurd.

Vaststellen online strategie met contentstrategie en –beheer en governance

Begin 2015 ging de nieuwe website zeeland.nl online. De Provincie wilde haar online aanwezigheid verder verbeteren. In het borgen en actueel houden van de online strategie spelen contentbeheer en governance een belangrijke rol. Met deze nota wordt het contentbeheer in de organisatie vastgesteld qua publicatieproces en beheerproces met bijbehorende rollen, taken, verantwoordelijkheden en richtlijnen. Daar is het nieuwe contentmanagementsysteem ook op gebouwd. Daarnaast is het belangrijk om verantwoordelijkheden vast te leggen rond nieuwe ontwikkelingen op online gebied via governance.

Geen verrekening neveninkomsten

Als gevolg van wijzigingen in de Provinciewet moeten eventuele neveninkomsten van actief dienende voltijds politieke ambtsdragers worden verrekend. Gelet op de opgaven van neveninkomsten door de politieke ambtsdragers bij de Provincie Zeeland hoeft over 2014 geen verrekening plaats te vinden.

Van Werk Naar Werk-regeling

De Provincies hebben in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA) ter uitvoering van de cao Provincies 2012-2015 overeenstemming bereikt over het vaststellen van een regeling van werk naar werk voor ambtenaren met een vaste aanstelling en een aparte regeling voor ambtenaren met een tijdelijke aanstelling. De Provincie moet de regeling formeel vaststellen en de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) wijzigen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 14 juli 2015.

Een greep uit de agenda: 

9 juli 2015

George van Heukelom neemt afscheid van de Provincie Zeeland als gedeputeerde.

Commissaris van de Koning Han Polman is aanwezig bij de overdracht A4 Steenbergen met minister Schultz.

13 juli 2015

Ben de Reu is aanwezig bij de start van AES Energy Storage Zeeland in Vlissingen-Oost.