Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Openstellingsbesluit Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2017

Gedeputeerde Staten hebben voor het jaar 2017 tot en met 2021 geld beschikbaar gesteld voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit beheergeld wordt bijvoorbeeld besteed aan beheer van akkerranden voor de patrijs en veldleeuwerik of voor beheer van landschapselementen en dijken. In de periode van 24 juni tot en met 21 juli 2016 kan een Collectief (in Zeeland is dat Poldernatuur Zeeland) een subsidieverzoek voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer 'nieuw stelsel' indienen bij de Provincie Zeeland. Ook voor het beheer van individuele contracten met boeren die nog doorlopen onder het zogenaamde 'oude stelsel' is geld beschikbaar gesteld voor het beheerjaar 2017. De helft van het beschikbaar gestelde bedrag komt via het Plattelandsontwikkelingsprogramma uit Europa.

Goes beter bereikbaar

Langs de A58 ter hoogte van Goes Zuid wordt een nieuwe complete aansluiting gerealiseerd. Er komen op- en afritten in beide richtingen. Al lange tijd kent Goes bereikbaarheidsproblemen vanaf de Deltaweg tot ver in de stad. Ook is de bereikbaarheid van het Ziekenhuis niet optimaal. Met de nieuwe aansluiting en daarmee samenhangende werkzaamheden, verwacht de Provincie Zeeland dat de problemen in belangrijke mate zijn opgelost. Het project Goes Beter Bereikbaar is een samenwerking van gemeente, Rijk, waterschap en de Provincie. Alle partijen dragen financieel bij.

Faunabeheerplan Ree

De Provincie Zeeland stelt de Faunabeheereenheid Zeeland (FBE) een bedrag beschikbaar van ruim € 10.000 voor het opstellen van een Faunabeheerplan Ree. De FBE moet zorgen voor een verantwoord beheer van fauna en moet daarmee overlast en/of schade aan gewassen, flora, vee, bossen en bedrijfsmatige visserij en wateren voorkomen. Zo wordt de openbare veiligheid (verkeersveiligheid) gediend. Op basis van het Faunabeheerplan Ree kan de FBE een ontheffing aanvragen om lokaal in te mogen grijpen in de diverse reeënpopulaties in Zeeland. De FBE acht dit gezien de verkeersveiligheid in onze provincie noodzakelijk gezien het aantal aanrijdingen met het ree.

Subsidie voor stichting Biobased Delta

De Provincie Zeeland stimuleert en ontwikkelt samen met het bedrijfsleven en de provincies Brabant en Zuid-Holland de biobased economy in Zuidwest-Nederland via onder andere de stichting Biobased Delta. De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 163.710 aan Biobased Delta voor de periode tot en met 31 december 2016. Biobased Delta voert daarvoor biobased programma's en projecten uit, draagt bij aan biobased lobby & acquisitie, samenwerking in Europese projecten, beursbezoek en communicatie. De werkzaamheden van Biobased Delta vinden plaats in nauwe samenwerking met onder andere bedrijven en de ontwikkelingsmaatschappijen NV Economische Impuls, Rewin, Innovation Quarter en BOM.

Subsidie congres Koninklijke BLN-Schuttevaer in Goes 2016

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 5.000 aan de Koninklijke BLN-Schuttevaer voor het organiseren van het congres op 10 juni 2016 in Goes.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 14 juni 2016.

Een greep uit de agenda: 

7 juni 2016

Harry van der Maas ontvangt de directie van de NS in Middelburg.

8 juni 2016 

Jo-Annes de Bat krijgt ’s morgens het rapport maintenance en circulaire economie overhandigd bij het Biobased Trainingscenter in Terneuzen.  Hij is ’s avonds aanwezig bij de Zeeuwse Voetbal Awards in Cine City Vlissingen en reikt de award uit aan de Zeeuwse Club van het Jaar.

Harry van der Maas bezoekt het symposium van de Academische Opleidingsschool in Middelburg.

9 juni 2016

Jo-Annes de Bat bezoekt de Provada in Amsterdam. ’s Middags lanceert hij de app ‘Uniek Sporten’ in Goes.

Harry van der Maas opent het Zeeuws Debattoernooi in het provinciehuis in Middelburg.

Ben de Reu spreekt op de opening van Zeelandjazz 2016 in het Scheldetheater in Terneuzen.

10 juni 2016

Jo-Annes de Bat opent de Themadag vakgroep Landbouw in Hulst. Hij is 's middags aanwezig bij de CDA Europaconferentie in de Grote Kerk in Goes.

Harry van der Maas spreekt op het Congres Koninklijke Schuttevaer in Goes.

11 juni 2016

Jo-Annes de Bat geeft het startschot voor de routes 25 km en 50 km van de Ride for the Roses.

Han Polman geeft het startschot voor de routes 80 km en 120 km van de Ride for the Roses.

Ben de Reu neemt deel aan de Ride for the Roses en start bij de Zeelandhallen in Goes.

Carla Schönknecht houdt een welkomstwoord, een toespraak en legt een krans tijdens de Zeeuwse Veteranendag in Middelburg.