Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

Opdrachtverlening aan Deltares voor zoet-zoutkartering hele provincie

In opdracht van de Zeeuwse overheden, ZLTO en Evides en met steun van het Rijk wordt in oktober 2014 een begin gemaakt met het in kaart brengen van de zoet-zoutverdeling in de Zeeuwse bodem. Dit gebeurt met behulp van een door een helikopter voortbewogen meetinstrument. Deze kartering wordt uitgevoerd door een consortium van Deltares, TNO en de Duitse Geofysische Dienst (GBR) die ook zelf vanuit onderzoeksfondsen bijdragen. Gedurende 2015 wordt dan de rest van Zeeland in kaart gebracht. De analyse die op deze schaal de eerste in de wereld is, levert nuttige informatie op voor de landbouw, waterbeheer en natuur. Bovendien geeft het een nulreferentie voor de zoet-zoutverdeling op plaatsen waar ingrepen in de bodem pIaatsvinden.

Subsidieplafonds Natuur- en Landschapsbeheer vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben de aanvraagperiode, tarieven en subsidieplafonds voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer in 2015 vastgesteld. De lopende overeenkomsten voor natuurbeheer kunnen in 2015 worden verlengd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het natuurbeheer van enkele particuliere buitenplaatsen op Walcheren. Agrarisch natuurbeheer van graslanden kan alleen worden verlengd in gebieden met hoge natuurkwaliteit. Dat betreft met name het beheer door boeren van binnendijken waarop bijzondere plantensoorten voorkomen. GS besluiten later dit jaar over uitbreiding van natuurbeheer en investeringen in bestaande en nieuwe natuurgebieden.

Stimuleringsprogramma 't Zeeuws Bodemvenster wordt verlengd

In 2010 stelden Gedeputeerde Staten (GS) het stimuleringsprogramma voor duurzaam bodemgebruik 't Zeeuws Bodemvenster vast. Dit programma loopt af in 2014. Landelijk vinden er de komende twee jaar veel ontwikkelingen plaats op bodemgebied. Ook na 2014 is het van belang om zorgvuldig met de Zeeuwse bodem om te gaan. Daarom hebben GS besloten om het stimuleringsprogramma te verlengen tot en met 2016. Daarna wordt het programma geactualiseerd.

Geen subsidie voor De Levende Delta

Stichting De Levende Delta heeft de Provincie Zeeland om een structurele jaarlijkse subsidie gevraagd. De Stichting wil optreden als belangenbehartiger op het gebied van natuur en milieu in de Delta. Het college wijst dit verzoek af, omdat de doelstellingen van Stichting De Levende Delta niet onderscheidend zijn ten opzichte van soortgelijke organisaties. Gedeputeerde Staten beperken de subsidies tot een aantal overkoepelende organisaties.

Bezwaarschrift Wösten juridisch advies is ontvankelijk en ongegrond

Gedeputeerde Staten (GS) ontvingen een bezwaarschrift tegen hun besluit van 11 maart 2014. Hierin wezen GS een verzoek af om handhavend op te treden tegen de, door verzoekers genoemde, 'opslag' van munitie uit de Tweede Wereldoorlog in of nabij het 'Gat van Zierikzee' in de Oosterschelde. Wösten juridisch advies is de indiener van het bezwaarschrift namens Coöperatie Mobilisation for the Environment UA (MOB) en Vereniging Leefmilieu in Nijmegen. Wösten ontvangt nu van GS een beslissing op het bezwaarschrift, waarbij het bezwaar ontvankelijk en ongegrond wordt verklaard. De reden hiervoor is dat er voor de stort van munitie geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet nodig is. De beslissing van GS is overeenkomstig het advies van de adviescommissie bezwaarschriften.

College verklaart bezwaarschrift ongegrond

Gedeputeerde Staten ontvingen een bezwaarschrift tegen hun besluit van 16 april 2014, waarin een verzoek werd afgewezen om handhavend op te treden tegen een gevelbord op de schuur van Wilgenhoekweg 34 te Serooskerke. Het College verklaart dit bezwaarschrift ongegrond: volgens de adviescommissie bezwaarschriften is de aanwezigheid van het gevelbord niet in strijd met de Landschapsverordening Zeeland.

Toestemming voor later aanleveren businessplan Bio Base Europe Training Center

Stichting Bio Base Europe Training Center (SBBETC) werft een nieuwe directeur. Gedeputeerde Staten hebben besloten om SBBETC uitstel te verlenen tot en met 31 maart 2015, zodat de nieuwe directeur een businessplan met de daarbij behorende toezeggingen voor de periode 2015-2018 kan opleveren.

Subsidie voor conferentie Kind en armoede

De Stichting Splinter vroeg onlangs een subsidie aan bij de Provincie Zeeland voor het organiseren van een conferentie Kind en armoede op 6 november 2014. De Stichting ontvangt hiervoor 5.000 euro. De Stichting Splinter is een organisatie die per 2014 minder subsidie krijgt van de Provincie. Deze subsidie wordt dan ook verleend op basis van de afbouwregeling.

Herziene benoemingsdatum mw. mr. H.C. Fraaij

Op 13 mei 2014 hebben Gedeputeerde Staten besloten om mw. mr. H.C. Fraaij te benoemen tot lid van de commissies voor bezwaar-, beroep- en klaagschriften. De benoeming ving aan met ingang van 1 januari 2015. In verband met krapte in de bezetting van de commissies voor één of meer zittingsdata in dit najaar, wordt de ingangsdatum van de benoeming van mw. Fraaij vervroegd naar 1 oktober 2014.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 14 oktober 2014.

Een greep uit de agenda: 

8 oktober 2014

Ben de Reu is aanwezig bij de presentatie van de gerestaureerde Atlas van Blaeu en de ingebruikname van de nieuwe klimaatkast in het provinciehuis in Middelburg

9 oktober 2014

Commissaris van de Koning Han Polman gaat naar de installatie van mevrouw Hamer tijdens de bijzondere zitting van de Sociaal Economische Raad.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de Markeerbijeenkomst Kustcommunity in Den Haag (installatie van het Landelijk Overleg Kust). Daarna is zij op bezoek bij staatssecretaris Sharon Dijksma en spreken zij over de Programmatische Aanpak Stikstof.