Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Plan van Aanpak Nederlandse Oestersector 2015-2018

De Nederlandse oestersector ondervindt ernstige overlast van enerzijds het oesterherpesvirus en anderzijds de Japanse oesterboorder. Dit leidt tot grote sterfte onder met name jonge oesters. Door de Nederlandse Oester Vereniging, het ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zeeland is een Plan van Aanpak opgesteld, waarin een groot aantal concrete uitvoeringsmaatregelen worden aangekondigd. Deze maatregelen dienen de problemen, waarmee de sector geconfronteerd wordt, het hoofd te bieden. De Provincie Zeeland levert een financiële bijdrage van € 100.000 aan de uitvoering van het Plan van Aanpak voor de periode 2015-2018. De aanpak wordt woensdag 9 maart 2016 gepresenteerd in Yerseke.

Provincie Zeeland draagt Stichting Initiatief Hart van de Zwinstreek een warm hart toe

De Stichting Initiatief Hart van de Zwinstreek heeft een plan opgesteld om de toeristische aantrekkelijkheid van het hart van de Zwinstreek door grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. Het bestuur van de Stichting heeft de Provincie Zeeland gevraagd zich positief uit te laten over dit initiatief en een aanbevelingsbrief op te stellen met betrekking tot hun voorgenomen plan. De Provincie Zeeland heeft het bestuur van de Stichting inmiddels laten weten het initiatief een warm hart toe te dragen, mits aansluiting wordt gezocht bij bestaande initiatieven. Door samenwerking te zoeken en krachten te bundelen met het netwerk Gastheren in de Zwinstreek, kunnen de unieke elementen van de Zwinstreek immers nog beter over het voetlicht worden gebracht.

Subsidie voor Transferiumvervoer Renesse

De Provincie Zeeland verleent voor 2016 een subsidie aan de gemeente Schouwen-Duiveland ter ondersteuning van het Transferiumvervoer Renesse. De gemeente is hiervoor opdrachtgever.  

De subsidie bedraagt € 92.464. Deze vorm van openbaar vervoer vermindert de druk van het autoverkeer in de Westhoek van Schouwen-Duiveland door toeristen gratis te vervoeren vanaf het Transferium bij Renesse naar hun strandbestemming.

Cofinancieringsbijdrage voor project Link2Innovatie

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage van € 62.076,63 te verlenen aan de Stichting Kenniswerf | D0K41. Dankzij de beoogde matching van innovatieve technostarters met bedrijven of organisaties over de grens heen en de onderlinge afstemming die hierbij plaatsvindt, vertoont het project Link2lnnovate een sterk potentieel betreffende grensoverschrijdende meerwaarde.

Subsidie voor Nationaal Park Oosterschelde in 2016

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van 186.935 euro aan Nationaal Park Oosterschelde voor het uitvoeren van de activiteiten uit het bestedingsplan 2016. Nationaal Park Oosterschelde richt zich met deze activiteiten op het stimuleren van natuur- en milieueducatie en het bevorderen van natuurgerichte recreatie in het Oosterscheldegebied.

Subsidie voor platform Zeeuwse Ankers

Voor de uitbouw van de website en voor vijftig aan te brengen ankerschildjes verleent de Provincie Zeeland voor 2016 een subsidie van totaal € 55.200. Begin 2014 ging de website online. Op de website wordt samenhang in het cultureel erfgoed geboden en komen verhalen, routes, activiteiten en collecties samen. Ook in de omgeving kan het cultureel erfgoed worden beleefd met behulp van ankerschildjes, die op het erfgoed zijn aangebracht. De ankerschildjes bevatten een QR-code, waarmee het verhaal achter het erfgoed ter plaatse via een smartphone of tablet kan worden gelezen, beluisterd of bekeken.

Vergunning voor wijziging gebruik loodsen

Het college van Gedeputeerde Staten besluit Van Citters Beheer B.V. een vergunning te verlenen voor het wijzigen van het gebruik van vier bestaande loodsen.

Afwijzing subsidieaanvraag door Museum het Bolwerk

Museum het Bolwerk heeft een subsidieaanvraag ingediend voor het aanstellen van een medewerker voor het informatiecentrum over de Staats-Spaanse linies. De Provincie Zeeland wijst dit verzoek af, omdat er geen aanknopingspunten zijn in het beleid.

Statutenwijziging Stichting Intervence

Gedeputeerde Staten (GS) gaan akkoord met de statutenwijziging van Stichting Intervence. Sinds 2015 is de Provincie niet meer verantwoordelijk voor jeugdzorg. Om dit formeel te bevestigen is een statutenwijziging nodig, waarbij GS voor de laatste keer de wijziging goed moeten keuren.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 15 maart 2016.

Een greep uit de agenda: 

9 maart 2016

Jo-Annes de Bat woont 's morgen de CIOS Wereldburgerdag bij in Goes. 's-middags is hij één van de sprekers tijdens de presentatie van het Plan van Aanpak Nederlandse Oestersector 2015-2018 bij de Oesterij in Yerseke.

Ben de Reu spreekt tijdens het symposium Decentrale Bioraffinage bij proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat.

Carla Schönknecht is aanwezig tijdens de startbijeenkomst Kustvisie in Vlissingen.

10 maart 2016

Jo-Annes de Bat gaat naar het Interprovinciaal Overleg (IPO) in Utrecht.

Han Polman woont de onthulling bij van het kunstwerk 'Windlicht' van Daniel Roosegaarde in Sint Annaland.

12 maart 2016

Het GS-college doet mee aan de actiedag NL Doet in Woonzorgcentrum Eben Haëzer in Middelburg.