Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

GS stellen lijst met 55 zwemwaterlocaties vast

Jaarlijks moeten Gedeputeerde Staten een officiële lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. In deze lijst zijn alle Zeeuwse zwemlocaties opgenomen die door waterbeheerders en de Provincie worden onderzocht op waterkwaliteit, veiligheid en inrichting. Van deze locaties wordt tweewekelijks of maandelijks de waterkwaliteit onderzocht tijdens het zwemseizoen dat jaarlijks op 1 mei start. De bevindingen worden jaarlijks gerapporteerd via het ministerie van Infrastructuur & Milieu aan Brussel. Locaties die niet zijn aangewezen door de Provincie worden niet gecontroleerd en zwemmen is daar op eigen risico (wordt afgeraden). Het is er niet verboden te zwemmen, mits dit staat aangegeven. De lijst ligt vanaf 10 februari 2016 zes weken ter inzage in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg.

Toestemming gebruik wandtapijten Zeeuws Museum ter verfraaiing en promotie

De Rabobank Middelburg krijgt toestemming om een foto van de wandtapijten uit het Zeeuws Museum te gebruiken ter verfraaiing van het kantoorgebouw in Middelburg. Hiervoor wordt ook een foto van de kloostergangen gebruikt. Daarnaast krijgt het Zeeuws Museum toestemming om een reproductie van de wandtapijten te maken ter promotie van de in 2017 nieuw te openen geschiedenisvleugel.

Benoeming mevrouw D. Hollestelle als commissaris bij de NV Westerscheldetunnel 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV Westerscheldetunnel hebben mevrouw D. Hollestelle benoemd als lid van de Raad van Commissarissen per 1 januari 2016. Gedeputeerde Staten nemen kennis van dit besluit en bevestigen haar benoeming in een schriftelijke reactie aan de NV Westerscheldetunnel.

Benoeming leden Raad van Toezicht Zeeuws Museum

Met ingang van 1 januari 2016 benoemen Gedeputeerde Staten de heer. A.J. Meeuwsen en mevrouw F. Petiet als leden van de Raad van Toezicht van het Zeeuws Museum voor een periode van vier jaar.

Ruim € 64.000 voor tongkweekproces

Coöperatie Fry-Marine heeft het initiatief genomen om de kennis die is opgedaan in het project Zeeuwse Tong, om te zetten naar bouwstenen voor een commercieel rendabel tongkweekproces. Dit doet Fry-Marine in samenwerking met andere Zeeuwse bedrijven en kennisinstellingen. Vervolgens wordt samen met systeembouwers onderzocht hoe dit kweekproces is te vatten in een duurzaam kweeksysteem, zodat het in een kwekerij kan worden geplaatst. Als tastbaar resultaat wordt een blauwdruk opgeleverd voor een tongkwekerij. Het College van Gedeputeerde Staten kent hiervoor een bijdrage toe van € 64.313. Coöperatie Fry-Marine is een samenwerkingsverband tussen de Zeeuwse viskwekerijen Seafarm uit Kamperland en Grovisco uit Tholen.

Toepassing nieuwe techniek in algenkweek

De kweek van algen wordt grote potenties toegedicht. Algen vinden hun weg in food- en non-foodtoepassingen. De techniek voor algenkweek staat nog in de kinderschoenen en de teelttechniek is vaak nog onvoldoende robuust. Immersion v.o.f., waar oesterkwekerij Smit & Smit uit Kats in participeert, heeft ideeën om tot een stabiele kweek te komen met Pulsed Electro Magnetic Field-technologie. De Provincie Zeeland verleent € 6.000 subsidie aan Immersion v.o.f. voor de ontwikkeling van deze techniek.

Platvis in de Polder

Sportvisserij Zuidwest Nederland gaat de komende jaren verschillende soorten vis uitzetten in de Zeeuwse binnenwateren. Doel hiervan is het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenwateren voor sportvissers en daarmee het aantal sportvissers in de provincie uit te breiden. De Provincie Zeeland levert een financiële bijdrage aan dit initiatief van € 4.350.

Wijzigingsplan Viskwekerij Kingfish Oost-Zeedijk

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een wijzigingsplan vastgesteld voor het realiseren van een viskwekerij aan de Oost-Zeedijk bij de Zeelandbrug. De Provincie stemt in met dit wijzigingsplan.

333.064 euro voor Terra Maris

In 2016 ontvangt Terra Maris een subsidie van de Provincie Zeeland van € 333.064 voor het uitvoeren van haar museale- en natuurbelevingsactiviteiten. Terra Maris draagt door middel van haar activiteiten bij aan het natuurbeleid van de provincie Zeeland door:

  • Het bekend, vindbaar en beleefbaar maken van de Zeeuwse natuurgebieden
  • Het faciliteren en uitvoeren van natuur- en milieueducatie met onder meer het IVN en terreinbeherende organisaties
  • Het verbreden van het recreatief product

Deelname samenwerkingsverband Openbare Verlichting Zeeland

Sinds 1 mei 2012 neemt de Provincie Zeeland deel aan het samenwerkingsverband Openbare Verlichting met daarin de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, de Provincie en Zeeland Seaports. We besteden ons onderhoud en een gedeelte van het beheer gezamenlijk uit. Uit een evaluatie blijkt de wil om de beheertaak anders te organiseren: niet langer uitbesteden, maar laten uitvoeren door personeel van de deelnemers van het nog op te richten bureau Openbare Verlichting Zeeland (OVZ). De Provincie Zeeland wil graag een bijdrage leveren aan deze nieuwe vorm van samenwerken.

Wijziging subsidie Haringvlietplein Zierikzee

In 2015 heeft de Provincie Zeeland een subsidie verleend voor de herstructurering van bedrijventerrein Haringvlietplein in Zierikzee. Nu wordt er een administratieve wijziging doorgevoerd in de beschikking. Hierdoor kan de gemeente het project doelmatiger uitvoeren, waarbij de oorspronkelijke planopzet overeind blijft. Het doel en de hoogte van de subsidie veranderen niet.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 16 februari 2016.

Een greep uit de agenda: 

9 februari 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de jongerenbijeenkomst ”Zaken doen in de Nieuwe Economie" op het Scalda College in Middelburg.

Harry van der Maas gaat naar het Zelandusdebat 'De gemeente Zeeland' in Vlissingen.

10 februari 2016

Jo-Annes de Bat bezoekt Royal Dutch Seafood en Smokery in Tholen.

Harry van der Maas is aanwezig bij het spreekuur over het Mobiliteitsplan in het provinciehuis in Middelburg.

Ben de Reu woont de receptie bij in Brussel ter gelegenheid van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie.

11 februari 2016

Jo-Annes de Bat woont het Symposium Hightech Sensing 2.0 bij in Kamperland en ’s avonds is hij aanwezig bij het Zeeuwse Topsportgala in Goes.

12 februari 2016

Carla Schönknecht is aanwezig bij het debat over vluchtelingen in de filmzaal van het provinciehuis en het fundraising diner in het stadhuis in Middelburg, georganiseerd door studenten van University College Roosevelt.

13 februari 2016

Han Polman reikt, als voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland, de Goessche Diep Fondsprijs uit aan twaalf Zeeuwse "groene vrijwilligers" in Oostkapelle.

Han Polman en Ben de Reu wonen de BesteBuren bijeenkomst bij in Antwerpen.